لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO LRFD SI ERTA 2
AASHTO LRFD U.S. ERTA 2
AASHTO T 176
AASHTO R 46
AASHTO MP 11
AASHTO T 319
AASHTO T 30
AASHTO T 162
AASHTO M 240
AASHTO M 242M/M 242
AASHTO T 23
AASHTO M 170M
AASHTO M 268
AASHTO M 199M/M 199
AASHTO T 244
AASHTO T 164
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO T 312
AASHTO M 170
AASHTO M 206M/M 206
AASHTO T 105
AASHTO R 29
AASHTO M 325
AASHTO R 31
AASHTO M 207M/M 207
AASHTO R 47
AASHTO LRFDMOV AMD
AASHTO GSDFPB
AASHTO HM-28 PT I
AASHTO T 67
AASHTO T 85
AASHTO HM-28 PT II
AASHTO T 243M/T 243
AASHTO HM-28
AASHTO LRFD U.S. AMD 1
AASHTO BVCS
AASHTO T 236
AASHTO CPM
AASHTO PBHP
AASHTO PG09
AASHTO M 275M/M 275
AASHTO CHBTW AMD 1
AASHTO R 45
AASHTO T 103
AASHTO DBP
AASHTO M 198
AASHTO HM-28 PT I TOC
AASHTO M 202M/M 202
AASHTO GPVF
AASHTO GSBTW AMD 1
AASHTO TP 72
AASHTO M 326
AASHTO M 294
AASHTO GSH
AASHTO T 161
AASHTO T 71
AASHTO T 334
AASHTO AAB
AASHTO M 6
AASHTO M 140
AASHTO T 80
AASHTO T 155
AASHTO R 5
AASHTO TP 76
AASHTO MBE
AASHTO M 80
AASHTO LRFDCONS AMD 3
AASHTO T 240
AASHTO BWC
AASHTO T 295
AASHTO T 65M/T 65
AASHTO M 247
AASHTO T 59
AASHTO T 301
AASHTO M 160M/M 160
AASHTO T 329
AASHTO T 84
AASHTO T 331
AASHTO PP 58
AASHTO M 324
AASHTO T 266
AASHTO TP 75
AASHTO MP 14
AASHTO MP 17
AASHTO M 120
AASHTO PP 49
AASHTO T 51
AASHTO T 209
AASHTO M 326
AASHTO T 70
AASHTO M 138M/M 138
AASHTO T 131
AASHTO PP 49
AASHTO M 85
AASHTO M 249
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO R 18
AASHTO T 313
AASHTO M 133
AASHTO T 315
AASHTO HM-28 PT II TOC
AASHTO TP 72
AASHTO T 304
AASHTO T 308
AASHTO M 252
AASHTO T 197M/T 197
AASHTO TP 73
AASHTO T 213M/T 213
AASHTO T 53
AASHTO M 284M/M 284
AASHTO T 185
AASHTO M 205M/M 205
AASHTO M 201
AASHTO MTAP-1
AASHTO TP 74
AASHTO MP 11
AASHTO T 32
AASHTO R 48
AASHTO MP 17
AASHTO PG10
AASHTO GCC
AASHTO PCRT
AASHTO PLD
AASHTO PS
AASHTO MEPDG
AASHTO GHBRR
AASHTO PP 63
AASHTO T 50
AASHTO T 198
AASHTO PP 60
AASHTO T 337
AASHTO T 338
AASHTO TP 77
AASHTO T 162
AASHTO T 198
AASHTO T 305
AASHTO TP 77
AASHTO PP 63
AASHTO PP 63
AASHTO PP 63
AASHTO T 337
AASHTO T 338
AASHTO M 170M
AASHTO M 240
AASHTO T 19M/T 19
AASHTO M 111M/M 111
AASHTO M 225M/M 225
AASHTO T 160
AASHTO M 167M/M 167
AASHTO T 244
AASHTO T 190
AASHTO T 312
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO M 279
AASHTO M 280
AASHTO M 170
AASHTO R 31
AASHTO M 206M/M 206
AASHTO T 59
AASHTO T 105
AASHTO M 32M/M 32
AASHTO M 55M/M 55
AASHTO M 210
AASHTO M 207M/M 207
AASHTO R 35
AASHTO R 31
AASHTO MASH
AASHTO MUTCD-10
AASHTO ATG
AASHTO T 252
AASHTO WL
AASHTO M 294
AASHTO GVCB AMD
AASHTO T 160
AASHTO PP 53
AASHTO HM-29 PT I
AASHTO HM-29 PT II
AASHTO HM-29
AASHTO T 335
AASHTO T 206
AASHTO EPD
AASHTO IPRT-2
AASHTO M 105
AASHTO M 169
AASHTO M 221M/M 221
AASHTO SS
AASHTO R 49
AASHTO T 102
AASHTO HM-29 PT I TOC
AASHTO TP 78
AASHTO M 86M/M 86
AASHTO M 252
AASHTO CPMS
AASHTO GVCB
AASHTO R 50
AASHTO BLR
AASHTO MP 18M/MP 18
AASHTO MP 15
AASHTO PP 59
AASHTO M 284M/M 284
AASHTO GTDP
AASHTO T 228
AASHTO LTS
AASHTO T 51
AASHTO TP 70
AASHTO TP 76
AASHTO LRFDCONS AMD 4
AASHTO TP 71
AASHTO TP 79
AASHTO T 240
AASHTO T 106M/T 106
AASHTO M 241M/M 241
AASHTO LRFDSEIS
AASHTO M 247
AASHTO T 84
AASHTO TP 63
AASHTO PP 61
AASHTO PP 53
AASHTO TP 73
AASHTO T 68M/T 68