لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO LD-1
AASHTO BP-1
AASHTO M 147
AASHTO GD-2
AASHTO M 147
AASHTO M147
AASHTO M147
AASHTO M 147
AASHTO M147
AASHTO M147
AASHTO T 220
AASHTO T 220
AASHTO T220
AASHTO T220
AASHTO T220
AASHTO T 220
AASHTO T220
AASHTO T 195
AASHTO T 195
AASHTO T195
AASHTO T195
AASHTO T195
AASHTO T195
AASHTO T 195
AASHTO T 195
AASHTO T 230
AASHTO SRA-2
AASHTO T230
AASHTO T230
AASHTO T230
AASHTO T230
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO T 215
AASHTO M 20
AASHTO M 20
AASHTO M 69
AASHTO M 69
AASHTO M20
AASHTO M69
AASHTO M20
AASHTO M20
AASHTO M69
AASHTO M69
AASHTO M69
AASHTO M20
AASHTO M69
AASHTO M 167
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO M 200
AASHTO T237
AASHTO T 237
AASHTO T237
AASHTO T237
AASHTO T237
AASHTO M 36
AASHTO GMAS-1
AASHTO M 218
AASHTO M 82
AASHTO M 82
AASHTO T 188
AASHTO M 82
AASHTO T188
AASHTO M82
AASHTO T188
AASHTO M82
AASHTO M82
AASHTO T188
AASHTO M82
AASHTO T188
AASHTO GWP-1
AASHTO SRPD-1
AASHTO T 253
AASHTO T 253
AASHTO T 253
AASHTO T 253
AASHTO T223
AASHTO T223
AASHTO M 254
AASHTO M269
AASHTO GTB
AASHTO M254
AASHTO T251
AASHTO UBA
AASHTO M254
AASHTO M271
AASHTO M254
AASHTO T251
AASHTO T256
AASHTO M271
AASHTO M254
AASHTO M271
AASHTO M271
AASHTO T256
AASHTO T256
AASHTO T256
AASHTO M271
AASHTO T251
AASHTO M 167
AASHTO FIM
AASHTO T 261
AASHTO GCP-1
AASHTO T263
AASHTO T264
AASHTO T264
AASHTO T40
AASHTO T40
AASHTO T263
AASHTO T40
AASHTO T264
AASHTO T40
AASHTO T261
AASHTO T261
AASHTO T261
AASHTO T263
AASHTO T 26
AASHTO T 26
AASHTO M121
AASHTO T200
AASHTO M 249
AASHTO T 200
AASHTO T200
AASHTO M 118
AASHTO T 200
AASHTO T200
AASHTO M 249
AASHTO T 26
AASHTO T26
AASHTO M121
AASHTO T26
AASHTO T200
AASHTO M121
AASHTO T26
AASHTO M121
AASHTO M121
AASHTO T200
AASHTO T26
AASHTO M 226
AASHTO M 57
AASHTO M193
AASHTO GBM
AASHTO TNA-1
AASHTO T241
AASHTO M 226
AASHTO T 254
AASHTO T259
AASHTO T254
AASHTO M 57
AASHTO T254
AASHTO T259
AASHTO T259
AASHTO T259
AASHTO T196
AASHTO T 254
AASHTO M 57
AASHTO T254
AASHTO M226
AASHTO M 57
AASHTO M 226
AASHTO M 57
AASHTO M 57
AASHTO M 57
AASHTO M226
AASHTO M226
AASHTO M226
AASHTO M 57
AASHTO T254
AASHTO T 258
AASHTO T 222
AASHTO M 247
AASHTO M 247
AASHTO M 247
AASHTO M 247
AASHTO M277
AASHTO T 258
AASHTO T151
AASHTO T 151
AASHTO R 7
AASHTO M277
AASHTO T 151
AASHTO T258
AASHTO M 277
AASHTO T 222
AASHTO T 222
AASHTO M 32
AASHTO T151
AASHTO T 258
AASHTO T258
AASHTO R7
AASHTO T222
AASHTO T151
AASHTO T222
AASHTO M277
AASHTO T222
AASHTO R7
AASHTO T258
AASHTO M277
AASHTO R7
AASHTO R 8
AASHTO T177
AASHTO T222
AASHTO T258
AASHTO R7
AASHTO T151
AASHTO T177
AASHTO R 11
AASHTO T262
AASHTO R11
AASHTO T 203
AASHTO T199
AASHTO T203
AASHTO R11
AASHTO T199
AASHTO T262
AASHTO R4
AASHTO R4
AASHTO R4
AASHTO T199
AASHTO R11
AASHTO T203
AASHTO R11
AASHTO R11
AASHTO T 271
AASHTO MIB-4
AASHTO T 65
AASHTO T 102
AASHTO M290
AASHTO T47
AASHTO T 111
AASHTO T225
AASHTO T 271
AASHTO T102
AASHTO T 225
AASHTO T225
AASHTO T 225
AASHTO T 271
AASHTO GEHS-1
AASHTO T102
AASHTO T111
AASHTO T47
AASHTO T271
AASHTO T225
AASHTO T102
AASHTO T178
AASHTO T225
AASHTO T271
AASHTO T271
AASHTO T 102
AASHTO T111
AASHTO T102
AASHTO T271
AASHTO T 111
AASHTO T178
AASHTO T271
AASHTO T111
AASHTO T111
AASHTO M 220
AASHTO M 220
AASHTO GL-5
AASHTO T 182
AASHTO M297
AASHTO M 220
AASHTO M173
AASHTO T182
AASHTO M 220
AASHTO T115
AASHTO M 220
AASHTO M232
AASHTO M238
AASHTO M297
AASHTO M179
AASHTO M238
AASHTO M 220
AASHTO T115
AASHTO M 220
AASHTO T60
AASHTO M 220
AASHTO M168
AASHTO T115
AASHTO M232
AASHTO T182
AASHTO M238
AASHTO M238
AASHTO M173
AASHTO M238
AASHTO M173
AASHTO M297
AASHTO T182
AASHTO M297
AASHTO T115
AASHTO M179
AASHTO T182
AASHTO T 252
AASHTO T60
AASHTO T182
AASHTO T 252
AASHTO M297
AASHTO M 170
AASHTO SDTB
AASHTO M301
AASHTO R 12
AASHTO T229
AASHTO R12
AASHTO R12
AASHTO T 67
AASHTO M301
AASHTO R12
AASHTO T229
AASHTO R12
AASHTO R12
AASHTO M301
AASHTO M144
AASHTO M143
AASHTO M143
AASHTO M144
AASHTO M 233
AASHTO M143
AASHTO M 144
AASHTO M 233
AASHTO M143
AASHTO T97
AASHTO M144
AASHTO M 233
AASHTO M143
AASHTO M144
AASHTO T97
AASHTO M144
AASHTO M233
AASHTO M233
AASHTO M233
AASHTO M 233
AASHTO M233
AASHTO T 218
AASHTO T 273
AASHTO T 87
AASHTO T 267
AASHTO T 87
AASHTO T 267
AASHTO T93
AASHTO M157
AASHTO T 205
AASHTO M157
AASHTO T267
AASHTO M133
AASHTO T 93
AASHTO T 176
AASHTO T205
AASHTO T224
AASHTO T 87
AASHTO T218
AASHTO T218
AASHTO T 272
AASHTO T83
AASHTO T74
AASHTO T 176
AASHTO T121
AASHTO T62
AASHTO T 273
AASHTO T62
AASHTO T82
AASHTO T 70
AASHTO T 233
AASHTO T272
AASHTO T 62
AASHTO T62
AASHTO T 267
AASHTO T257
AASHTO T272
AASHTO T267
AASHTO T87
AASHTO T267
AASHTO T224
AASHTO T87
AASHTO T218
AASHTO T 273
AASHTO T82
AASHTO T267
AASHTO T257
AASHTO T 233
AASHTO T273
AASHTO T238
AASHTO T272
AASHTO T218
AASHTO T224
AASHTO T87
AASHTO T 176
AASHTO T 233
AASHTO T205
AASHTO T273
AASHTO T 233
AASHTO T74
AASHTO T267
AASHTO T273
AASHTO T93
AASHTO T272
AASHTO T272
AASHTO T 62
AASHTO T273
AASHTO T238
AASHTO T 233
AASHTO T205
AASHTO T83
AASHTO T87
AASHTO T257
AASHTO T273
AASHTO T 218
AASHTO T 218
AASHTO T224
AASHTO T205
AASHTO M 274
AASHTO BM
AASHTO T 219
AASHTO T 132
AASHTO T 217
AASHTO T 217
AASHTO HFR
AASHTO T194
AASHTO T194
AASHTO M 80
AASHTO M80
AASHTO M80
AASHTO M80
AASHTO M 155
AASHTO M80
AASHTO M80
AASHTO M 274
AASHTO T 207
AASHTO T 207
AASHTO T81
AASHTO M132
AASHTO M274
AASHTO T 206
AASHTO M 274
AASHTO T 219
AASHTO T 206
AASHTO T132
AASHTO T 132
AASHTO T61
AASHTO M132
AASHTO M274
AASHTO M155
AASHTO M132
AASHTO M132
AASHTO M208
AASHTO T 207
AASHTO T219
AASHTO M132
AASHTO M274M
AASHTO M274M
AASHTO M132
AASHTO M155
AASHTO T219
AASHTO M246M
AASHTO M132
AASHTO M246M
AASHTO T132
AASHTO T 206
AASHTO T132
AASHTO M155
AASHTO T219
AASHTO GMPC-1
AASHTO T219
AASHTO T132
AASHTO M246/M246M
AASHTO T 206
AASHTO M171
AASHTO T132
AASHTO MM
AASHTO T81
AASHTO T 206
AASHTO M 155
AASHTO M171
AASHTO T219
AASHTO M 218
AASHTO M155
AASHTO T61
AASHTO VE
AASHTO T129
AASHTO T129
AASHTO T129
AASHTO T129
AASHTO D/WBE
AASHTO T159
AASHTO MSI
AASHTO MHB
AASHTO M140
AASHTO R 14
AASHTO M140
AASHTO M140
AASHTO M140
AASHTO M140
AASHTO M140
AASHTO M43
AASHTO M 197M
AASHTO T92
AASHTO T148
AASHTO T148
AASHTO M190
AASHTO M29
AASHTO R 14
AASHTO T 159
AASHTO R 14
AASHTO T159
AASHTO M197M/M197
AASHTO R 14
AASHTO R 14
AASHTO M43
AASHTO T92
AASHTO M 43
AASHTO R 14
AASHTO R 14
AASHTO M43
AASHTO T146
AASHTO M 197M
AASHTO T146
AASHTO T159
AASHTO T159
AASHTO T159
AASHTO M43
AASHTO R 14
AASHTO T 285
AASHTO M 279
AASHTO M 279
AASHTO M303
AASHTO M 303
AASHTO M 303
AASHTO M303
AASHTO M303
AASHTO M303
AASHTO M 303
AASHTO M 303
AASHTO T283
AASHTO T283
AASHTO T283
AASHTO T283
AASHTO T283
AASHTO T248
AASHTO M 303
AASHTO GSCBS
AASHTO GSSB
AASHTO GSSB
AASHTO US
AASHTO R 5
AASHTO M156
AASHTO M156
AASHTO R 5
AASHTO R 5
AASHTO R 5
AASHTO GPEB
AASHTO R 5
AASHTO M156
AASHTO GSBR
AASHTO GSEC
AASHTO M154
AASHTO GFC-2
AASHTO M306
AASHTO T 285
AASHTO T285
AASHTO M154
AASHTO M 180
AASHTO T 285
AASHTO M 306
AASHTO T55
AASHTO T285
AASHTO M306
AASHTO T55
AASHTO R15
AASHTO T285
AASHTO M306
AASHTO T55
AASHTO R15
AASHTO M305
AASHTO R15
AASHTO T285
AASHTO GSCB
AASHTO T55
AASHTO T285
AASHTO T73
AASHTO M306
AASHTO T73
AASHTO M306
AASHTO AU
AASHTO RRUT-1
AASHTO T 221
AASHTO CM-4
AASHTO M 314
AASHTO T 232
AASHTO T 278
AASHTO T 226
AASHTO T 211
AASHTO M231
AASHTO GSFEB
AASHTO T 231
AASHTO PMS
AASHTO T 231
AASHTO M 205
AASHTO R9
AASHTO T 221
AASHTO T235
AASHTO T 278
AASHTO M 314
AASHTO T 226
AASHTO T 278
AASHTO T 278
AASHTO T282
AASHTO T232
AASHTO GDHS
AASHTO M 314
AASHTO T221
AASHTO M 314
AASHTO T211
AASHTO T204
AASHTO T 278
AASHTO M 314
AASHTO T221
AASHTO T 278
AASHTO T 211
AASHTO T211
AASHTO PSOS-2
AASHTO T 226
AASHTO M 314
AASHTO T282
AASHTO T204
AASHTO R9
AASHTO T 278
AASHTO T 204
AASHTO T 127
AASHTO T72
AASHTO T232
AASHTO T211
AASHTO T72
AASHTO T 266
AASHTO M 314
AASHTO M286
AASHTO T286
AASHTO T221
AASHTO T282
AASHTO T 226
AASHTO T 232
AASHTO T 127
AASHTO T204
AASHTO T282
AASHTO T232
AASHTO T286
AASHTO T 226
AASHTO T232
AASHTO M 314
AASHTO T286
AASHTO T221
AASHTO M313/M313M
AASHTO T211
AASHTO T286
AASHTO T 226
AASHTO T282
AASHTO T 226
AASHTO M 261
AASHTO T232
AASHTO T235
AASHTO T 211
AASHTO T 221
AASHTO HWPD
AASHTO GPAM-1