لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO FCAH
AASHTO T 2
AASHTO M 146
AASHTO M 224
AASHTO M224
AASHTO M 289
AASHTO M 224
AASHTO M237
AASHTO M 248
AASHTO M 224
AASHTO M224
AASHTO T279
AASHTO M224
AASHTO M36M/M36
AASHTO M224
AASHTO T279
AASHTO M 224
AASHTO T 105
AASHTO T279
AASHTO M 280
AASHTO M 280
AASHTO M 280
AASHTO M 280
AASHTO DS-4
AASHTO T 85
AASHTO T 85
AASHTO T 85
AASHTO T 85
AASHTO T 85
AASHTO T 85
AASHTO ALFD-2
AASHTO GPEM-1
AASHTO M 145
AASHTO EAST
AASHTO T 289
AASHTO T 289
AASHTO T 2
AASHTO M302
AASHTO M289M
AASHTO MAPH-1
AASHTO T11
AASHTO T 155
AASHTO T155
AASHTO T143
AASHTO T155
AASHTO T155
AASHTO M 235
AASHTO T143
AASHTO T143
AASHTO T143
AASHTO M 235
AASHTO T 143
AASHTO M 235
AASHTO M 235
AASHTO M 235
AASHTO M 248
AASHTO T112
AASHTO M307
AASHTO T112
AASHTO T112
AASHTO T155
AASHTO MDM-1
AASHTO T 103
AASHTO T21
AASHTO R1
AASHTO GSAHB
AASHTO M 289
AASHTO M 289
AASHTO GBF
AASHTO SDMS
AASHTO T288
AASHTO T268
AASHTO T154
AASHTO M 289
AASHTO T288
AASHTO T 288
AASHTO T288
AASHTO T 288
AASHTO M229
AASHTO T288
AASHTO T288
AASHTO GVCB
AASHTO T 288
AASHTO T11
AASHTO T2
AASHTO T 289
AASHTO T275
AASHTO M284/M284M
AASHTO T2
AASHTO M245M
AASHTO M 229
AASHTO M 248
AASHTO M182
AASHTO T 275
AASHTO M 248
AASHTO T275
AASHTO T275
AASHTO M148
AASHTO M289M
AASHTO T 289
AASHTO M 248
AASHTO T2
AASHTO T 185
AASHTO M289M
AASHTO T 275
AASHTO T133
AASHTO M 145
AASHTO T2
AASHTO T 2
AASHTO M 248
AASHTO T165
AASHTO T154
AASHTO T275
AASHTO M 248
AASHTO T 202
AASHTO T292
AASHTO T79
AASHTO M 245M/M 245
AASHTO T275
AASHTO T 103
AASHTO M 182
AASHTO M229
AASHTO T 202
AASHTO T292
AASHTO GSW-3
AASHTO T 202
AASHTO T 213
AASHTO M 248
AASHTO T 168
AASHTO T 185
AASHTO M146
AASHTO T186
AASHTO R1
AASHTO T 185
AASHTO M145
AASHTO SIPT
AASHTO T21
AASHTO M92
AASHTO M148
AASHTO T 289
AASHTO R1
AASHTO T154
AASHTO T 103
AASHTO T292
AASHTO M146
AASHTO T158
AASHTO GSID
AASHTO T107
AASHTO M145
AASHTO M182
AASHTO M245M
AASHTO T107
AASHTO M229
AASHTO T239
AASHTO M146
AASHTO T11
AASHTO M146
AASHTO T 289
AASHTO T165
AASHTO T 276
AASHTO T292
AASHTO R1
AASHTO T158
AASHTO GSAHB
AASHTO T 289
AASHTO M245M
AASHTO T292
AASHTO M145
AASHTO M229
AASHTO T21
AASHTO T239
AASHTO T 103
AASHTO M145
AASHTO T154
AASHTO M 146
AASHTO T21
AASHTO M182
AASHTO T 103
AASHTO T 103
AASHTO T 185
AASHTO T 202
AASHTO M 146
AASHTO T 213
AASHTO T11
AASHTO T37
AASHTO T 289
AASHTO T 276
AASHTO T268
AASHTO T 202
AASHTO T 103
AASHTO T210
AASHTO M146
AASHTO M182
AASHTO T133
AASHTO M 145
AASHTO M114
AASHTO SLWD
AASHTO HLED
AASHTO M210
AASHTO T22
AASHTO T22
AASHTO T 244
AASHTO M 292/M 292M
AASHTO M206
AASHTO HDG-2 VOL VII
AASHTO HDG-2 VOL III
AASHTO M 81
AASHTO M 196
AASHTO M 219
AASHTO GPRF-1
AASHTO GHOV-2
AASHTO M216
AASHTO M 241
AASHTO M216
AASHTO M196M
AASHTO M216
AASHTO M216
AASHTO T 295
AASHTO EMCP
AASHTO T 295
AASHTO T135
AASHTO T136
AASHTO T187
AASHTO M 219
AASHTO M 196
AASHTO M 219
AASHTO M282
AASHTO M219M/M219
AASHTO M282
AASHTO M282
AASHTO M219M
AASHTO M81
AASHTO M219
AASHTO M 81
AASHTO M 264
AASHTO M176
AASHTO M299
AASHTO M219M
AASHTO M251
AASHTO M196
AASHTO M81
AASHTO M 196
AASHTO M196M/M196
AASHTO T187
AASHTO HDG TOC
AASHTO HDG VOL VIII
AASHTO T208
AASHTO M 255/M 255M
AASHTO M 255M/M 255
AASHTO M 264
AASHTO M298
AASHTO M298
AASHTO T208
AASHTO T42
AASHTO M152
AASHTO T255
AASHTO M152
AASHTO T144
AASHTO M 264
AASHTO M81
AASHTO M298
AASHTO M30
AASHTO M298
AASHTO M 81
AASHTO T 243/T 243M
AASHTO HDG VOL V
AASHTO HDG VOL X
AASHTO HDG VOL IX
AASHTO M30
AASHTO T 243/T 243M
AASHTO T 236
AASHTO HDG VOL VI
AASHTO T255
AASHTO M152
AASHTO T255
AASHTO M81
AASHTO T 236
AASHTO M 206M
AASHTO T128
AASHTO M299
AASHTO M259
AASHTO M299
AASHTO T255
AASHTO M196M
AASHTO M299
AASHTO R10
AASHTO M213
AASHTO GTDP
AASHTO T128
AASHTO T187
AASHTO T 236
AASHTO M 259M
AASHTO M45
AASHTO M152
AASHTO M169
AASHTO M 264
AASHTO T 236
AASHTO M288
AASHTO T242
AASHTO HDG VOL I
AASHTO HDG VOL II
AASHTO T 53
AASHTO HDG VOL IV
AASHTO HDG GLOSSARY
AASHTO M196M
AASHTO T191
AASHTO T 190
AASHTO T198
AASHTO T 190
AASHTO T 30
AASHTO T 30
AASHTO T191
AASHTO T191
AASHTO T50
AASHTO T198
AASHTO T 30
AASHTO T50
AASHTO T287
AASHTO T287
AASHTO T 23
AASHTO T 23
AASHTO T19/T19M
AASHTO T27
AASHTO T100
AASHTO M199
AASHTO M 268
AASHTO T19/T19M
AASHTO T49
AASHTO T19/T19M
AASHTO T27
AASHTO T 30
AASHTO T191
AASHTO T191
AASHTO T 30
AASHTO T50
AASHTO T 162
AASHTO T 30
AASHTO M207
AASHTO GDPS
AASHTO T 193
AASHTO PP10
AASHTO T 193
AASHTO T160
AASHTO T160
AASHTO TP20
AASHTO GTN
AASHTO PP5
AASHTO T 265
AASHTO M 241
AASHTO R13
AASHTO T197
AASHTO GMC
AASHTO T152
AASHTO T 166
AASHTO TEMC-1
AASHTO T 166
AASHTO T88
AASHTO M175
AASHTO T119
AASHTO GSH-7
AASHTO T152
AASHTO M6
AASHTO T119
AASHTO T 166
AASHTO T88
AASHTO M227M/M227
AASHTO M6
AASHTO M227M/M227
AASHTO R13
AASHTO M86
AASHTO T 166
AASHTO M6
AASHTO R13
AASHTO T24
AASHTO T277
AASHTO TP35
AASHTO GBMS
AASHTO T277
AASHTO T140
AASHTO T 137
AASHTO T140
AASHTO T227
AASHTO T265
AASHTO R 16
AASHTO M65
AASHTO T 265
AASHTO T 299
AASHTO T134
AASHTO T 192
AASHTO T141
AASHTO PP19
AASHTO T141
AASHTO T 246
AASHTO T157
AASHTO T 299
AASHTO TP37
AASHTO T265
AASHTO M221M/M221
AASHTO M 293
AASHTO T 98
AASHTO TP10
AASHTO T180
AASHTO GHC-3
AASHTO T126
AASHTO T 265
AASHTO TP36
AASHTO M33
AASHTO TP3
AASHTO T 71
AASHTO T298
AASHTO T265
AASHTO T265
AASHTO T179
AASHTO T265
AASHTO T172
AASHTO T 299
AASHTO M293
AASHTO M 85
AASHTO T246
AASHTO M178
AASHTO T247
AASHTO T24
AASHTO M103/M103M
AASHTO T227
AASHTO T161
AASHTO T 299
AASHTO T298
AASHTO M138
AASHTO TP1
AASHTO T 71
AASHTO M181
AASHTO M191
AASHTO T 131
AASHTO T227
AASHTO M293
AASHTO T 131
AASHTO T 249
AASHTO T 299
AASHTO T170
AASHTO T247
AASHTO T172
AASHTO M293
AASHTO GSGLC-3
AASHTO T 71
AASHTO M221M/M221
AASHTO PP1
AASHTO T179
AASHTO M223/M223M
AASHTO T 71
AASHTO M108
AASHTO M108
AASHTO M86M
AASHTO T 299
AASHTO M178M
AASHTO T247
AASHTO T153
AASHTO TP36
AASHTO M221M/M221
AASHTO T 71
AASHTO TP4
AASHTO T246
AASHTO M191
AASHTO MP1
AASHTO T246
AASHTO M65
AASHTO T246
AASHTO M207M
AASHTO T 299
AASHTO T126
AASHTO TP5
AASHTO TP10
AASHTO T 131
AASHTO T170
AASHTO TP37
AASHTO TP12
AASHTO T 71
AASHTO T298
AASHTO R 16
AASHTO M191
AASHTO T247
AASHTO M293
AASHTO T 71
AASHTO T170
AASHTO T 131
AASHTO T172
AASHTO T246
AASHTO T 299
AASHTO R 18
AASHTO T227
AASHTO M191
AASHTO M175M
AASHTO R 18
AASHTO TP6
AASHTO TP19
AASHTO TP23
AASHTO PP19
AASHTO TP23
AASHTO TP17
AASHTO PP19
AASHTO TP36
AASHTO TP19
AASHTO TP36
AASHTO TP17
AASHTO TP10
AASHTO TP35
AASHTO TP37
AASHTO TP35
AASHTO T 44
AASHTO M31
AASHTO T 291
AASHTO M 278
AASHTO M 278
AASHTO M 278
AASHTO T78