لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO T 146
AASHTO M 237
AASHTO M 243
AASHTO T 242
AASHTO T 257
AASHTO DIVISION I-A 6.1
AASHTO T 223
AASHTO M 261
AASHTO M 286
AASHTO GCPE
AASHTO DIVISION II 14.4
AASHTO DIVISION II 2.3
AASHTO DIVISION II 16.3
AASHTO DIVISION II 29.4
AASHTO DIVISION II 8.8
AASHTO DIVISION II 5.4
AASHTO DIVISION II 1.4
AASHTO DIVISION II 26.6
AASHTO DIVISION I 9.7
AASHTO DIVISION II 7.6
AASHTO DIVISION II 22.4
AASHTO DIVISION II 15.3
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION I 2.6
AASHTO R 21
AASHTO M 290
AASHTO M 269
AASHTO M 281
AASHTO DIVISION I 11.4
AASHTO DIVISION I 3.13
AASHTO DIVISION I 2.7
AASHTO DIVISION I 3.1
AASHTO DIVISION I 3.19
AASHTO DIVISION I 3.15
AASHTO DIVISION I 3.5
AASHTO DIVISION I 3.4
AASHTO DIVISION I 3.16
AASHTO DIVISION I 2.5
AASHTO DIVISION I 3.12
AASHTO DIVISION I 2.2
AASHTO DIVISION I 3.20
AASHTO DIVISION I 3.22
AASHTO DIVISION I 2.1
AASHTO DIVISION I 3.14
AASHTO DIVISION I 3.17
AASHTO DIVISION I 3.6
AASHTO DIVISION I 3.8
AASHTO DIVISION I 2.4
AASHTO DIVISION I 3.2
AASHTO DIVISION I 3.9
AASHTO DIVISION I 3.3
AASHTO DIVISION I 3.11
AASHTO DIVISION I 3.10
AASHTO DIVISION I 2.3
AASHTO DIVISION I 3.23
AASHTO DIVISION I 3.25
AASHTO DIVISION I 3.18
AASHTO DIVISION II 8.14
AASHTO DIVISION I 8.2
AASHTO DIVISION I SEC 10-A
AASHTO DIVISION I-A 1.2
AASHTO DIVISION II 19.5
AASHTO DIVISION I SEC 5-C
AASHTO DIVISION I-A 7.6
AASHTO DIVISION II 5.3
AASHTO DIVISION I 10.9
AASHTO DIVISION I 4.1
AASHTO DIVISION I 12.1
AASHTO DIVISION II 15.4
AASHTO DIVISION II 11.1
AASHTO DIVISION I 3.29
AASHTO DIVISION I 5.6
AASHTO DIVISION II 7.1
AASHTO DIVISION II 12.9
AASHTO DIVISION II 9.1
AASHTO DIVISION II 11.6
AASHTO DIVISION I 8.28
AASHTO DIVISION I 9.4
AASHTO DIVISION II 29.7
AASHTO DIVISION I 9.9
AASHTO DIVISION I 9.16
AASHTO DIVISION II 25.6
AASHTO DIVISION I 17.5
AASHTO DIVISION I 10.10
AASHTO DIVISION I-A 4.2
AASHTO DIVISION I 8.25
AASHTO DIVISION II 12.8
AASHTO DIVISION II 3.1
AASHTO DIVISION II 10.9
AASHTO DIVISION I 14.4
AASHTO DIVISION I 7.3
AASHTO DIVISION II 18.10
AASHTO DIVISION I-A 7.1
AASHTO DIVISION I 13.9
AASHTO DIVISION I 9.19
AASHTO DIVISION II 3.6
AASHTO DIVISION I 18.4
AASHTO DIVISION II 24.2
AASHTO DIVISION I-A 4.1
AASHTO DIVISION I 10.42
AASHTO DIVISION II 8.6
AASHTO DIVISION I 9.8
AASHTO DIVISION I 10.36
AASHTO DIVISION I 9.22
AASHTO DIVISION II 23.4
AASHTO DIVISION I 7.6
AASHTO DIVISION II 10.10
AASHTO DIVISION I 18.1
AASHTO DIVISION I-A 3.4
AASHTO DIVISION I 10.41
AASHTO DIVISION I 8.29
AASHTO DIVISION I 9.25
AASHTO DIVISION I SEC 4-A
AASHTO DIVISION II 18.3
AASHTO DIVISION I-A 3.11
AASHTO DIVISION II 3.2
AASHTO DIVISION II 26.5
AASHTO DIVISION II 5.1
AASHTO DIVISION II 8.11
AASHTO DIVISION II 9.11
AASHTO DIVISION II 8.5
AASHTO DIVISION I 17.4
AASHTO DIVISION II 18.1
AASHTO DIVISION I 10.24
AASHTO DIVISION II 6.2
AASHTO DIVISION I 8.30
AASHTO DIVISION I 16.2
AASHTO DIVISION II 9.3
AASHTO DIVISION I 10.53
AASHTO DIVISION II 30.5
AASHTO DIVISION I SEC 10-B
AASHTO DIVISION I 7.1
AASHTO DIVISION I 10.37
AASHTO DIVISION II 7.4
AASHTO DIVISION I 13.1
AASHTO DIVISION II 30.6
AASHTO DIVISION I 10.52
AASHTO DIVISION I 10.34
AASHTO DIVISION II 30.7
AASHTO DIVISION I-A 3.6
AASHTO DIVISION II 30.3
AASHTO DIVISION I-A 1.6
AASHTO DIVISION I 10.39
AASHTO DIVISION I 10.48
AASHTO DIVISION II 26.2
AASHTO DIVISION II 16.5
AASHTO DIVISION II 13.5
AASHTO DIVISION I-A 4.3
AASHTO DIVISION I 17.2
AASHTO DIVISION II 6.5
AASHTO DIVISION I 6.4
AASHTO DIVISION II 10.3
AASHTO DIVISION II 10.4
AASHTO DIVISION II 9.4
AASHTO DIVISION II 26.4
AASHTO DIVISION II 15.1
AASHTO DIVISION II 23.5
AASHTO DIVISION I SEC 9-C
AASHTO DIVISION I 4.11
AASHTO DIVISION I 7.4
AASHTO DIVISION I 4.13
AASHTO DIVISION I 13.7
AASHTO DIVISION I 9.2
AASHTO DIVISION I 5.9
AASHTO DIVISION II 4.2
AASHTO DIVISION I 9.3
AASHTO DIVISION I 9.27
AASHTO DIVISION I 6.5
AASHTO DIVISION I 17.3
AASHTO DIVISION II 8.4
AASHTO DIVISION I 12.2
AASHTO DIVISION II 8.15
AASHTO DIVISION II 8.12
AASHTO DIVISION II 17.3
AASHTO DIVISION I SEC 9-A
AASHTO DIVISION II 12.2
AASHTO DIVISION I 5.11
AASHTO DIVISION II 6.3
AASHTO DIVISION I 8.22
AASHTO DIVISION I 8.15
AASHTO DIVISION I 11.1
AASHTO DIVISION I 10.59
AASHTO DIVISION II 7.2
AASHTO DIVISION I 7.2
AASHTO DIVISION I 8.12
AASHTO DIVISION I 9.14
AASHTO DIVISION I 9.15
AASHTO DIVISION I 12.5
AASHTO DIVISION II 4.1
AASHTO DIVISION I 10.14
AASHTO DIVISION I 10.28
AASHTO DIVISION II 30.4
AASHTO DIVISION I 11.3
AASHTO DIVISION II 23.1
AASHTO DIVISION I-A 1.5
AASHTO DIVISION I 10.16
AASHTO DIVISION II 4.3
AASHTO DIVISION I 10.49
AASHTO DIVISION II 18.8
AASHTO DIVISION I-A 3.8
AASHTO DIVISION I 10.18
AASHTO DIVISION I 8.23
AASHTO DIVISION I 3.26
AASHTO DIVISION I SEC 10-D
AASHTO DIVISION I 6.1
AASHTO DIVISION I 14.5
AASHTO DIVISION II 25.1
AASHTO DIVISION II 12.10
AASHTO DIVISION II 22.2
AASHTO DIVISION II 11.3
AASHTO DIVISION I 8.1
AASHTO DIVISION I 3.28
AASHTO DIVISION I 16.4
AASHTO DIVISION I 8.17
AASHTO DIVISION II 9.6
AASHTO DIVISION I 10.4
AASHTO DIVISION II 29.1
AASHTO DIVISION I 9.26
AASHTO DIVISION I-A 2.1
AASHTO DIVISION I SEC 9-B
AASHTO DIVISION I 8.9
AASHTO DIVISION I 5.14
AASHTO DIVISION I 6.3
AASHTO DIVISION I SEC 3-B
AASHTO DIVISION I 10.5
AASHTO DIVISION I SEC 7-A
AASHTO DIVISION II 10.1
AASHTO DIVISION I 8.10
AASHTO DIVISION II 20.1
AASHTO DIVISION I 10.17
AASHTO DIVISION I 17.1
AASHTO DIVISION I 16.1
AASHTO DIVISION II 18.5
AASHTO DIVISION II 11.5
AASHTO DIVISION II 8.13
AASHTO DIVISION I SEC 8-C
AASHTO DIVISION I 10.33
AASHTO DIVISION I 8.3
AASHTO DIVISION II 11.2
AASHTO DIVISION II 5.2
AASHTO DIVISION I 10.58
AASHTO DIVISION II 1.3
AASHTO DIVISION I 4.10
AASHTO DIVISION I 17.7
AASHTO DIVISION I-A 3.9
AASHTO DIVISION II 2.1
AASHTO DIVISION II 14.2
AASHTO DIVISION I-A 5.3
AASHTO DIVISION I 10.43
AASHTO DIVISION I-A 3.10
AASHTO DIVISION II 8.3
AASHTO DIVISION I-A 1.3
AASHTO DIVISION II 7.3
AASHTO DIVISION II 20.3
AASHTO DIVISION II 27.1
AASHTO DIVISION I 10.47
AASHTO DIVISION II 12.6
AASHTO DIVISION II 10.5
AASHTO DIVISION II 6.1
AASHTO DIVISION I 10.26
AASHTO DIVISION II 27.7
AASHTO DIVISION I-A 7.5
AASHTO DIVISION II 25.5
AASHTO DIVISION I 4.8
AASHTO DIVISION II 8.7
AASHTO DIVISION I-A 6.3
AASHTO DIVISION I 10.57
AASHTO DIVISION I 13.2
AASHTO DIVISION I 8.19
AASHTO DIVISION II 14.3
AASHTO DIVISION I 8.13
AASHTO DIVISION I 9.18
AASHTO DIVISION II 9.7
AASHTO DIVISION II 9.5
AASHTO DIVISION II 9.8
AASHTO TP12
AASHTO DIVISION I 8.6
AASHTO DIVISION I 14.2
AASHTO DIVISION II 24.1
AASHTO DIVISION I 13.6
AASHTO DIVISION I 5.1
AASHTO DIVISION II 6.6
AASHTO DIVISION II 18.9
AASHTO DIVISION I 8.18
AASHTO DIVISION II 7.5
AASHTO DIVISION II 29.5
AASHTO DIVISION I 8.32
AASHTO DIVISION II 24.3
AASHTO DIVISION I 5.4
AASHTO DIVISION II 17.1
AASHTO DIVISION II 23.3
AASHTO DIVISION I 4.5
AASHTO DIVISION I-A 5.5
AASHTO DIVISION I 18.2
AASHTO DIVISION I 9.13
AASHTO DIVISION II 17.4
AASHTO DIVISION I 10.23
AASHTO DIVISION I-A 7.2
AASHTO DIVISION I 10.38
AASHTO DIVISION II 28.1
AASHTO DIVISION I 9.24
AASHTO DIVISION I 5.3
AASHTO DIVISION II 16.1
AASHTO DIVISION I SEC 9-D
AASHTO DIVISION II 18.12
AASHTO DIVISION I SEC 7-C
AASHTO DIVISION I 9.10
AASHTO DIVISION II 3.3
AASHTO DIVISION I 10.60
AASHTO DIVISION I 10.1
AASHTO DIVISION I 8.8
AASHTO DIVISION II 4.5
AASHTO DIVISION I 8.27
AASHTO DIVISION II 1.5
AASHTO DIVISION II 24.4
AASHTO DIVISION I 10.51
AASHTO DIVISION II 16.2
AASHTO DIVISION I 9.6
AASHTO DIVISION I 6.2
AASHTO DIVISION I 8.11
AASHTO DIVISION I 10.22
AASHTO DIVISION I 16.5
AASHTO DIVISION II 30.1
AASHTO DIVISION I 10.31
AASHTO DIVISION I 12.7
AASHTO DIVISION I-A 3.2
AASHTO DIVISION II 18.6
AASHTO DIVISION I-A 1.1
AASHTO DIVISION II 13.3
AASHTO DIVISION II 14.1
AASHTO DIVISION I-A 3.7
AASHTO DIVISION I 5.7
AASHTO DIVISION I 8.7
AASHTO DIVISION I 13.8
AASHTO DIVISION I-A 6.2
AASHTO DIVISION I 10.2
AASHTO DIVISION II 18.2
AASHTO DIVISION II 10.8
AASHTO DIVISION II 11.4
AASHTO DIVISION I-A 5.6
AASHTO DIVISION I-A 4.6
AASHTO DIVISION I 10.27
AASHTO DIVISION I 9.29
AASHTO DIVISION II 26.1
AASHTO DIVISION II 3.5
AASHTO DIVISION II 19.3
AASHTO DIVISION II 26.7
AASHTO DIVISION II 12.7
AASHTO DIVISION II 23.6
AASHTO DIVISION I 16.7
AASHTO DIVISION II 30.2
AASHTO DIVISION I-A 5.1
AASHTO DIVISION I 10.21
AASHTO DIVISION I 10.29
AASHTO DIVISION II 3.4
AASHTO DIVISION I 7.5
AASHTO DIVISION II 23.2
AASHTO DIVISION I 17.6
AASHTO DIVISION II 19.1
AASHTO DIVISION II 24.5
AASHTO DIVISION I-A 6.4
AASHTO DIVISION II 16.6
AASHTO DIVISION I 10.8
AASHTO DIVISION I 13.3
AASHTO DIVISION I 14.1
AASHTO DIVISION I SEC 5-A&B
AASHTO DIVISION II 20.2
AASHTO DIVISION II 25.2
AASHTO DIVISION II 16.4
AASHTO DIVISION I 10.45
AASHTO DIVISION I SEC 8-D
AASHTO DIVISION II 8.16
AASHTO DIVISION I 5.12
AASHTO DIVISION I 5.13
AASHTO DIVISION I 12.4
AASHTO DIVISION II 21.4
AASHTO DIVISION I 10.13
AASHTO DIVISION I-A 3.5
AASHTO DIVISION II 20.6
AASHTO DIVISION II 9.10
AASHTO DIVISION II 21.3
AASHTO DIVISION II 7.7
AASHTO DIVISION II 9.2
AASHTO DIVISION I SEC 7-B
AASHTO DIVISION I-A 3.12
AASHTO DIVISION I 9.21
AASHTO DIVISION I-A 4.4
AASHTO DIVISION I 16.3
AASHTO DIVISION I 10.46
AASHTO DIVISION I 5.8
AASHTO DIVISION I SEC 3-C
AASHTO DIVISION I 14.8
AASHTO DIVISION I 9.1
AASHTO DIVISION I-A 3.3
AASHTO DIVISION I 8.24
AASHTO DIVISION II 1.1
AASHTO DIVISION II 25.3
AASHTO DIVISION I 18.3
AASHTO DIVISION II 1.2
AASHTO DIVISION II 21.1
AASHTO DIVISION I 6.6
AASHTO DIVISION II 8.10
AASHTO DIVISION I 10.25
AASHTO DIVISION II 22.5
AASHTO DIVISION I 17.8
AASHTO DIVISION II 20.7
AASHTO DIVISION II 11.7
AASHTO DIVISION I-A 4.5
AASHTO DIVISION I-A 5.2
AASHTO DIVISION I 9.20
AASHTO DIVISION II 5.6
AASHTO DIVISION I 8.20
AASHTO DIVISION I 9.17
AASHTO DIVISION I 8.14
AASHTO DIVISION II 19.2
AASHTO DIVISION II 26.8
AASHTO DIVISION I SEC 18
AASHTO DIVISION I 8.16
AASHTO DIVISION I-A 7.4
AASHTO DIVISION II 27.2
AASHTO DIVISION II 19.4
AASHTO DIVISION I 12.6
AASHTO DIVISION II 27.6
AASHTO DIVISION II 24.6
AASHTO DIVISION II 20.5
AASHTO DIVISION I 9.11
AASHTO DIVISION II 22.1
AASHTO DIVISION I 8.26
AASHTO DIVISION II 5.5
AASHTO DIVISION I 8.4
AASHTO DIVISION I 9.5
AASHTO DIVISION II 22.3
AASHTO DIVISION I 13.5
AASHTO DIVISION II 29.3
AASHTO DIVISION I-A 5.4
AASHTO DIVISION II 26.3
AASHTO DIVISION II 21.5
AASHTO DIVISION I 14.7
AASHTO DIVISION II 2.4
AASHTO DIVISION I SEC 10-C
AASHTO DIVISION II 12.4
AASHTO DIVISION I-A 3.1
AASHTO DIVISION I 9.12
AASHTO DIVISION I 16.6
AASHTO DIVISION I 16.8
AASHTO DIVISION I 10.56
AASHTO DIVISION I 11.2
AASHTO DIVISION II 29.2
AASHTO DIVISION I 10.30
AASHTO DIVISION II 12.5
AASHTO DIVISION I 9.28
AASHTO DIVISION I 4.6
AASHTO DIVISION II 10.12
AASHTO DIVISION II 18.4
AASHTO DIVISION II 17.2
AASHTO DIVISION II 10.6
AASHTO DIVISION II 8.2
AASHTO DIVISION II 19.6
AASHTO DIVISION I SEC 4-C
AASHTO DIVISION I 5.10
AASHTO DIVISION I 8.21
AASHTO DIVISION II 10.7
AASHTO DIVISION II 27.3
AASHTO DIVISION II 29.6
AASHTO DIVISION II 25.4
AASHTO DIVISION II 9.9
AASHTO DIVISION I 10.54
AASHTO DIVISION I 10.11
AASHTO DIVISION II 21.2
AASHTO DIVISION I SEC 8-A
AASHTO DIVISION I 4.12
AASHTO DIVISION II 15.2
AASHTO DIVISION I 8.5
AASHTO DIVISION I-A 6.5
AASHTO DIVISION I-A 7.3
AASHTO DIVISION II 13.1
AASHTO DIVISION II 18.7
AASHTO DIVISION I 10.19
AASHTO DIVISION II 27.4
AASHTO DIVISION II 8.1
AASHTO DIVISION I 10.40
AASHTO DIVISION I 12.8
AASHTO DIVISION I 10.35
AASHTO DIVISION I 10.6
AASHTO DIVISION II 10.2
AASHTO DIVISION I SEC 5-A
AASHTO DIVISION II 27.5
AASHTO DIVISION I 14.6
AASHTO DIVISION II 13.4
AASHTO DIVISION II 12.1
AASHTO DIVISION II 13.2
AASHTO DIVISION II 2.2
AASHTO DIVISION II 14.5
AASHTO DIVISION I SEC 3-A
AASHTO DIVISION II 6.4
AASHTO DIVISION I SEC 8-B
AASHTO DIVISION II 20.4
AASHTO DIVISION I 3.27
AASHTO DIVISION I 13.4
AASHTO DIVISION I 14.3
AASHTO DIVISION I 8.31
AASHTO DIVISION II 10.11
AASHTO DIVISION I 10.15
AASHTO DIVISION I 10.7
AASHTO DIVISION I 10.50
AASHTO DIVISION I SECTION 5-C
AASHTO DIVISION II 18.11
AASHTO DIVISION II 8.9
AASHTO DIVISION I-A 6.6
AASHTO DIVISION I 10.20
AASHTO DIVISION I-A 1.4
AASHTO DIVISION I 9.23
AASHTO DIVISION I 10.61
AASHTO DIVISION I 4.9
AASHTO DIVISION I 4.2
AASHTO DIVISION II 28.2
AASHTO DIVISION I SEC 4-B
AASHTO DIVISION I 11.5
AASHTO DIVISION I 4.3