لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO PP25
AASHTO TP51
AASHTO TP11
AASHTO PP22
AASHTO TP50
AASHTO PP29
AASHTO TP50
AASHTO MP5
AASHTO TP11
AASHTO PP29
AASHTO TP51
AASHTO PP25
AASHTO PP23
AASHTO T78
AASHTO T78
AASHTO T 78
AASHTO T 279
AASHTO T90
AASHTO T279
AASHTO T49
AASHTO T279
AASHTO T90
AASHTO T 279
AASHTO T 279
AASHTO T 162
AASHTO T 162
AASHTO T 162
AASHTO T248
AASHTO T 44
AASHTO M240
AASHTO M 242
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO M237
AASHTO M237
AASHTO M 237
AASHTO M 237
AASHTO M237
AASHTO M 237
AASHTO T 105
AASHTO T 105
AASHTO T 217
AASHTO T 217
AASHTO TP31
AASHTO PS
AASHTO DIVISION I 1.6
AASHTO DIVISION I 1.5
AASHTO DIVISION I 3.24
AASHTO M 252M
AASHTO DIVISION II SEC 22
AASHTO DIVISION I 1.1
AASHTO DIVISION I 1.9
AASHTO DIVISION I 1.3
AASHTO DIVISION I 1.8
AASHTO DIVISION I 3.21
AASHTO DIVISION I 1.4
AASHTO DIVISION I 1.7
AASHTO DIVISION I 3.7
AASHTO DIVISION I 1.2
AASHTO DIVISION I SEC 6
AASHTO T 304
AASHTO DIVISION I 3.20
AASHTO COMMENTARY 1997
AASHTO CA
AASHTO DIVISION I 3.21
AASHTO COMMENTARY 1996
AASHTO COMMENTARY 1998
AASHTO COMMENTARY 1997
AASHTO DIVISION I 3.23
AASHTO DIVISION I 3.22
AASHTO DIVISION I 3.19
AASHTO COMMENTARY 1999
AASHTO COMMENTARY 2000
AASHTO DIVISION I 4.4
AASHTO DIVISION I 3.30
AASHTO M223M/M223
AASHTO M290
AASHTO T 89
AASHTO M 290
AASHTO M316
AASHTO T 89
AASHTO M 290
AASHTO T 89
AASHTO M290
AASHTO M290
AASHTO M 290
AASHTO M269
AASHTO M 281
AASHTO M 269
AASHTO M269
AASHTO M 269
AASHTO M 281
AASHTO M269
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M302
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M 269
AASHTO T106
AASHTO T 59
AASHTO HB-16
AASHTO HB-16
AASHTO M244M/M244
AASHTO T 235
AASHTO M 243
AASHTO T 79
AASHTO RSDG-2
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO M168
AASHTO M168
AASHTO M168
AASHTO M 168
AASHTO M168
AASHTO M163M/M163
AASHTO M 29
AASHTO M29
AASHTO M29
AASHTO M33
AASHTO M33
AASHTO M 85
AASHTO M 243
AASHTO M243
AASHTO M 243
AASHTO M103M/M103
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO T79
AASHTO T79
AASHTO T79
AASHTO M230
AASHTO T 79
AASHTO T 79
AASHTO T277
AASHTO T277
AASHTO T 277
AASHTO T277
AASHTO T 207
AASHTO T 207
AASHTO T 137
AASHTO DIVISION II 7.5
AASHTO DIVISION I 5.7
AASHTO HB-16
AASHTO DIVISION I-A 7.5
AASHTO DIVISION I SEC 13
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION II SEC 6
AASHTO DIVISION I 10.12
AASHTO T 286
AASHTO M 218
AASHTO T42
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION II SECTION 5
AASHTO DIVISION I 5.2
AASHTO T 257
AASHTO T 242
AASHTO DIVISION I 10.32
AASHTO DIVISION I 7.5
AASHTO DIVISION II SEC 27
AASHTO T 304
AASHTO T 304
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION I 10.44
AASHTO DIVISION I 4.12
AASHTO T223
AASHTO DIVISION II 9.8
AASHTO DIVISION I 12.5
AASHTO DIVISION I 13.7
AASHTO DIVISION I 7.2
AASHTO DIVISION II 11.6
AASHTO DIVISION I 5.1
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I 18.4
AASHTO T303
AASHTO DIVISION I 10.55
AASHTO T113
AASHTO T303
AASHTO T210
AASHTO APP. E
AASHTO DIVISION I SEC 12
AASHTO APP. D
AASHTO DIVISION II SEC 8
AASHTO T113
AASHTO DIVISION II SECTION 7
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION II SEC 20
AASHTO M286
AASHTO DIVISION I 8.16
AASHTO DIVISION I 14.6
AASHTO DIVISION I 14.8
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO M313M/M313
AASHTO DIVISION I 13.4
AASHTO DIVISION I SEC 16
AASHTO DIVISION I 4.4
AASHTO M30
AASHTO DIVISION II 18.9
AASHTO DIVISION II SEC 24
AASHTO DIVISION I-A SEC 5
AASHTO DIVISION I 14.2
AASHTO DIVISION I-A
AASHTO DIVISION II 8.14
AASHTO T286
AASHTO M242M
AASHTO DIVISION I 14.5
AASHTO HB-16 INDEX
AASHTO T 80
AASHTO RB
AASHTO M286
AASHTO DIVISION II 18.6
AASHTO DIVISION I 14.7
AASHTO M120
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I 17.4
AASHTO DIVISION I SEC 8-D
AASHTO R 21
AASHTO DIVISION II SEC 3
AASHTO DIVISION I SEC 19
AASHTO T 304
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION II 12.3
AASHTO HB-16 INDEX
AASHTO DIVISION I 5.8
AASHTO TP9
AASHTO DIVISION I 12.3
AASHTO M 105
AASHTO T 304
AASHTO M183M/M183
AASHTO M 253M
AASHTO T 223
AASHTO APP. A
AASHTO DIVISION II SEC 5
AASHTO DIVISION I SEC 15
AASHTO T 304
AASHTO DIVISION I 10.3
AASHTO DIVISION II 4.4
AASHTO APP. B
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO DIVISION I SEC 5-B
AASHTO M313M/M313
AASHTO M 261
AASHTO M 222M/M 222
AASHTO M 286
AASHTO DIVISION I SEC 20
AASHTO T 208
AASHTO DIVISION I 10.55
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO T113
AASHTO T113
AASHTO DIVISION I 9.19
AASHTO T 32
AASHTO M223M/M223
AASHTO T 228
AASHTO DIVISION II SEC 2
AASHTO DIVISION I 10.34
AASHTO M253
AASHTO M 252M
AASHTO DIVISION I SEC 3
AASHTO PP32
AASHTO M 218M
AASHTO DIVISION II 7.2
AASHTO DIVISION I 13.5
AASHTO DIVISION I SEC 11
AASHTO DIVISION I 17.4
AASHTO R 8
AASHTO T186
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION II SEC 12
AASHTO T 266
AASHTO DIVISION I 5.4
AASHTO M313M/M313
AASHTO DIVISION II SEC 25
AASHTO T 168
AASHTO M 92
AASHTO DIVISION II 18.1
AASHTO DIVISION I 8.30
AASHTO DIVISION I 10.48
AASHTO DIVISION I 5.6
AASHTO T223
AASHTO DIVISION I 19.1
AASHTO DIVISION II 18.4
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION I 10.40
AASHTO DIVISION I SECTION 1
AASHTO DIVISION II 18.1
AASHTO M305
AASHTO DIVISION II 9.7
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION II SEC 1
AASHTO DIVISION I-A SEC 4
AASHTO DIVISION II 8.7
AASHTO DIVISION II
AASHTO DIVISION I 20.1
AASHTO DIVISION II 8.2
AASHTO T 146
AASHTO DIVISION II 7.6
AASHTO DIVISION II 18.5
AASHTO M 36M
AASHTO DIVISION II SEC 9
AASHTO DIVISION I-A SEC 2
AASHTO DIVISION I SEC 9-C
AASHTO R21
AASHTO M138M
AASHTO DIVISION I 5.8
AASHTO T146
AASHTO T 67
AASHTO DIVISION I 13.8
AASHTO T 53
AASHTO T68M
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION I 13.1
AASHTO DIVISION II SEC 7
AASHTO DIVISION I 9.16
AASHTO DIVISION II 8.13
AASHTO DIVISION II SEC 29
AASHTO DIVISION I-A SEC 7
AASHTO DIVISION II 18.11
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION I SECTION 9
AASHTO T 80
AASHTO DIVISION I 10.18
AASHTO DIVISION I 12.7
AASHTO DIVISION I-A 7.4
AASHTO M285M/M285
AASHTO M 261
AASHTO M244M/M244
AASHTO DIVISION II 3.1
AASHTO DIVISION II 8.16
AASHTO DIVISION II SEC 30
AASHTO DIVISION I 10.50
AASHTO M223M/M223
AASHTO DIVISION I 5.3
AASHTO DIVISION I SECTION 15
AASHTO M92
AASHTO M208
AASHTO M253
AASHTO M105
AASHTO M92
AASHTO DIVISION I SECTION 8
AASHTO T 196
AASHTO M294M
AASHTO DIVISION II 18.4
AASHTO DIVISION I SECTION 12
AASHTO DIVISION I SEC 14
AASHTO DIVISION I 18.4
AASHTO T68
AASHTO DIVISION II 5.4
AASHTO DIVISION I 9.20
AASHTO DIVISION II 10.8
AASHTO DIVISION II 11.7
AASHTO DIVISION II 9.4
AASHTO DIVISION I SEC 5
AASHTO DIVISION I 19.2
AASHTO DIVISION I 14.6
AASHTO DIVISION I 9.21
AASHTO DIVISION I 9.18
AASHTO DIVISION I 9.17
AASHTO DIVISION II 18.7
AASHTO T242
AASHTO DIVISION II 7.1
AASHTO DIVISION I SECTION 5
AASHTO T196
AASHTO DIVISION I-A 4.4
AASHTO T 146
AASHTO TP3
AASHTO DIVISION II 5.1
AASHTO DIVISION I SEC 5-A
AASHTO T 70
AASHTO M 105
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION I SECTION 10
AASHTO DIVISION I 14.5
AASHTO DIVISION II SEC 17
AASHTO M222M/M222
AASHTO DIVISION I 10.49
AASHTO DIVISION I SEC 7-B
AASHTO M45
AASHTO DIVISION I 18.2
AASHTO DIVISION II SECTION 3
AASHTO DIVISION I 14.8
AASHTO DIVISION I SECTION 7
AASHTO M102M/M102
AASHTO DIVISION I 13.6
AASHTO DIVISION I 14.7
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION I 9.17
AASHTO DIVISION I 14.4
AASHTO M305
AASHTO DIVISION I 10.45
AASHTO T 223
AASHTO DIVISION II 5.3
AASHTO DIVISION II 11.5
AASHTO DIVISION II 7.4
AASHTO DIVISION II SEC 10
AASHTO DIVISION I 18.3
AASHTO DIVISION II 9.3
AASHTO DIVISION I 20.2
AASHTO DIVISION I-A 4.3
AASHTO DIVISION I SEC 8
AASHTO R 21
AASHTO T48
AASHTO DIVISION II SEC 28
AASHTO DIVISION I SEC 7-A
AASHTO DIVISION II SEC 23
AASHTO DIVISION II 18.8
AASHTO DIVISION I 13.3
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION II SEC 14
AASHTO M92
AASHTO T92
AASHTO DIVISION II 18.12
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION II 9.5
AASHTO DIVISION I SEC 10
AASHTO DIVISION II SEC 11
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION II 7.7
AASHTO M243M
AASHTO DIVISION II 9.2
AASHTO T146
AASHTO T196
AASHTO T 257
AASHTO M244M/M244
AASHTO HB-16
AASHTO M160M/M160
AASHTO DIVISION II 9.11
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I-A 4.1
AASHTO DIVISION II 5.5
AASHTO DIVISION II 18.3
AASHTO M253
AASHTO DIVISION I 8.31
AASHTO T300
AASHTO T144
AASHTO DIVISION II SEC 4
AASHTO T48
AASHTO T235
AASHTO DIVISION II 9.6
AASHTO DIVISION I SEC 8-C
AASHTO M222M/M222
AASHTO DIVISION II 18.6
AASHTO DIVISION I SECTION 18
AASHTO APP. C
AASHTO DIVISION II 18.7
AASHTO DIVISION I
AASHTO DIVISION I-A 4.2
AASHTO M 201
AASHTO T235
AASHTO M208
AASHTO PP30
AASHTO DIVISION II 18.2
AASHTO DIVISION II 5.2
AASHTO DIVISION I-A SEC 6
AASHTO M243M
AASHTO DIVISION I-A SEC 3
AASHTO T42
AASHTO DIVISION I 12.2
AASHTO DIVISION I 17.5
AASHTO DIVISION II SEC 13
AASHTO DIVISION I SECTION 14
AASHTO DIVISION I 15.1
AASHTO DIVISION II 18.3
AASHTO DIVISION I SEC 7
AASHTO DIVISION II 5.6
AASHTO DIVISION II SECTION 18
AASHTO M105
AASHTO R21
AASHTO DIVISION II 3.2
AASHTO DIVISION I 5.3
AASHTO DIVISION I 12.8
AASHTO DIVISION I SECTION 17
AASHTO DIVISION I 10.37
AASHTO M 286
AASHTO DIVISION I 5.2
AASHTO T 192
AASHTO T208
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION I 17.6
AASHTO T208
AASHTO T257
AASHTO DIVISION II 9.10
AASHTO DIVISION I 10.36
AASHTO DIVISION II 9.1
AASHTO M45
AASHTO M 218M
AASHTO M105
AASHTO M 218
AASHTO DIVISION II 8.1
AASHTO M288
AASHTO DIVISION II 8.15
AASHTO DIVISION I 14.1
AASHTO DIVISION I-A 7.6
AASHTO DIVISION II 9.9
AASHTO DIVISION I 12.6
AASHTO DIVISION I SEC 7-C
AASHTO TP9
AASHTO DIVISION I SEC 8-A
AASHTO DIVISION I SEC 2
AASHTO DIVISION I 5.4
AASHTO T 252
AASHTO R 8
AASHTO M208
AASHTO M253M
AASHTO M286
AASHTO T 266
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION I 13.2
AASHTO DIVISION II 7.3
AASHTO DIVISION II SEC 21
AASHTO DIVISION I-A SEC 1
AASHTO DIVISION I 5.6
AASHTO DIVISION II SEC 18
AASHTO T228
AASHTO DIVISION I 14.3
AASHTO T 235
AASHTO DIVISION II 10.10
AASHTO M208
AASHTO DIVISION I 10.36
AASHTO DIVISION I 10.35
AASHTO DIVISION II SEC 19
AASHTO T153
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO M 252
AASHTO T62
AASHTO DIVISION II SEC 16
AASHTO DIVISION II 18.5
AASHTO R21
AASHTO DIVISION I SECTION 20
AASHTO DIVISION I SEC 9
AASHTO T210
AASHTO DIVISION II 8.3
AASHTO DIVISION II 18.10
AASHTO DIVISION I SEC 4
AASHTO DIVISION I 12.4
AASHTO T 266
AASHTO PP2
AASHTO TP9
AASHTO M251
AASHTO DIVISION I 10.53
AASHTO T303
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION II SEC 15
AASHTO DIVISION I SEC 17
AASHTO T 266
AASHTO DIVISION I 15.2
AASHTO DIVISION I 14.4
AASHTO T 242
AASHTO M305
AASHTO T42
AASHTO T196
AASHTO DIVISION I SEC 1
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION II 10.9
AASHTO DIVISION II 18.2
AASHTO DIVISION II SEC 26