لیست استاندارد را در ادامه مطلب مشاهده کنید

AASHTO T78
AASHTO T78
AASHTO T 78
AASHTO T 279
AASHTO T90
AASHTO T279
AASHTO T49
AASHTO T279
AASHTO T90
AASHTO T 279
AASHTO T 279
AASHTO T 162
AASHTO T 162
AASHTO T 162
AASHTO T248
AASHTO T 44
AASHTO M240
AASHTO M 242
AASHTO M 292M/M 292
AASHTO M237
AASHTO M237
AASHTO M 237
AASHTO M 237
AASHTO M237
AASHTO M 237
AASHTO T 105
AASHTO T 105
AASHTO T 217
AASHTO T 217
AASHTO TP31
AASHTO PS
AASHTO DIVISION I 1.6
AASHTO DIVISION I 1.5
AASHTO DIVISION I 3.24
AASHTO M 252M
AASHTO DIVISION II SEC 22
AASHTO DIVISION I 1.1
AASHTO DIVISION I 1.9
AASHTO DIVISION I 1.3
AASHTO DIVISION I 1.8
AASHTO DIVISION I 3.21
AASHTO DIVISION I 1.4
AASHTO DIVISION I 1.7
AASHTO DIVISION I 3.7
AASHTO DIVISION I 1.2
AASHTO DIVISION I SEC 6
AASHTO T 304
AASHTO DIVISION I 3.20
AASHTO COMMENTARY 1997
AASHTO CA
AASHTO DIVISION I 3.21
AASHTO COMMENTARY 1996
AASHTO COMMENTARY 1998
AASHTO COMMENTARY 1997
AASHTO DIVISION I 3.23
AASHTO DIVISION I 3.22
AASHTO DIVISION I 3.19
AASHTO COMMENTARY 1999
AASHTO COMMENTARY 2000
AASHTO DIVISION I 4.4
AASHTO DIVISION I 3.30
AASHTO M223M/M223
AASHTO M290
AASHTO T 89
AASHTO M 290
AASHTO M316
AASHTO T 89
AASHTO M 290
AASHTO T 89
AASHTO M290
AASHTO M290
AASHTO M 290
AASHTO M269
AASHTO M 281
AASHTO M 269
AASHTO M269
AASHTO M 269
AASHTO M 281
AASHTO M269
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M302
AASHTO M 281
AASHTO M 281
AASHTO M 269
AASHTO T106
AASHTO T 59
AASHTO HB-16
AASHTO HB-16
AASHTO M244M/M244
AASHTO DIVISION I SEC 13
AASHTO DIVISION II SEC 6
AASHTO DIVISION II SECTION 5
AASHTO DIVISION II SEC 5
AASHTO T 235
AASHTO M 243
AASHTO T 79
AASHTO RSDG-2
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO M168
AASHTO M168
AASHTO M168
AASHTO M 168
AASHTO M168
AASHTO M163M/M163
AASHTO M 29
AASHTO M29
AASHTO M29
AASHTO M33
AASHTO M33
AASHTO M 85
AASHTO M 243
AASHTO M243
AASHTO M 243
AASHTO M103M/M103
AASHTO M 270M/M 270
AASHTO T79
AASHTO T79
AASHTO T79
AASHTO M230
AASHTO T 79
AASHTO T 79
AASHTO T277
AASHTO T277
AASHTO T 277
AASHTO T277
AASHTO T 207
AASHTO T 207
AASHTO T 137
AASHTO DIVISION II 7.5
AASHTO DIVISION I 5.7
AASHTO HB-16
AASHTO DIVISION I-A 7.5
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION I 10.12
AASHTO T 286
AASHTO M 218
AASHTO T42
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION I 5.2
AASHTO T 257
AASHTO T 242
AASHTO DIVISION I 10.32
AASHTO DIVISION I 7.5
AASHTO DIVISION II SEC 27
AASHTO T 304
AASHTO T 304
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION I 10.44
AASHTO DIVISION I 4.12
AASHTO T223
AASHTO DIVISION II 9.8
AASHTO DIVISION I 12.5
AASHTO DIVISION I 13.7
AASHTO DIVISION I 7.2
AASHTO DIVISION II 11.6
AASHTO DIVISION I 5.1
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I 18.4
AASHTO T303
AASHTO DIVISION I 10.55
AASHTO T113
AASHTO T303
AASHTO T210
AASHTO APP. E
AASHTO DIVISION I SEC 12
AASHTO APP. D
AASHTO DIVISION II SEC 8
AASHTO T113
AASHTO DIVISION II SECTION 7
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION II SEC 20
AASHTO M286
AASHTO DIVISION I 8.16
AASHTO DIVISION I 14.6
AASHTO DIVISION I 14.8
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO M313M/M313
AASHTO DIVISION I 13.4
AASHTO DIVISION I SEC 16
AASHTO DIVISION I 4.4
AASHTO M30
AASHTO DIVISION II 18.9
AASHTO DIVISION II SEC 24
AASHTO DIVISION I-A SEC 5
AASHTO DIVISION I 14.2
AASHTO DIVISION I-A
AASHTO DIVISION II 8.14
AASHTO T286
AASHTO M242M
AASHTO DIVISION I 14.5
AASHTO HB-16 INDEX
AASHTO T 80
AASHTO RB
AASHTO M286
AASHTO DIVISION II 18.6
AASHTO DIVISION I 14.7
AASHTO M120
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I 17.4
AASHTO DIVISION I SEC 8-D
AASHTO R 21
AASHTO DIVISION II SEC 3
AASHTO DIVISION I SEC 19
AASHTO T 304
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION II 12.3
AASHTO HB-16 INDEX
AASHTO DIVISION I 5.8
AASHTO TP9
AASHTO DIVISION I 12.3
AASHTO M 105
AASHTO T 304
AASHTO M183M/M183
AASHTO M 253M
AASHTO T 223
AASHTO APP. A
AASHTO DIVISION I SEC 15
AASHTO T 304
AASHTO DIVISION I 10.3
AASHTO DIVISION II 4.4
AASHTO APP. B
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO DIVISION I SEC 5-B
AASHTO M313M/M313
AASHTO M 261
AASHTO M 222M/M 222
AASHTO M 286
AASHTO DIVISION I SEC 20
AASHTO T 208
AASHTO DIVISION I 10.55
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO T113
AASHTO T113
AASHTO DIVISION I 9.19
AASHTO T 32
AASHTO M223M/M223
AASHTO T 228
AASHTO DIVISION II SEC 2
AASHTO DIVISION I 10.34
AASHTO M253
AASHTO M 252M
AASHTO DIVISION I SEC 3
AASHTO PP32
AASHTO M 218M
AASHTO DIVISION II 7.2
AASHTO DIVISION I 13.5
AASHTO DIVISION I SEC 11
AASHTO DIVISION I 17.4
AASHTO R 8
AASHTO T186
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION II SEC 12
AASHTO T 266
AASHTO DIVISION I 5.4
AASHTO M313M/M313
AASHTO DIVISION II SEC 25
AASHTO T 168
AASHTO M 92
AASHTO DIVISION II 18.1
AASHTO DIVISION I 8.30
AASHTO DIVISION I 10.48
AASHTO DIVISION I 5.6
AASHTO T223
AASHTO DIVISION I 19.1
AASHTO DIVISION II 18.4
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION I 10.40
AASHTO DIVISION I SECTION 1
AASHTO DIVISION II 18.1
AASHTO M305
AASHTO DIVISION I 5.3
AASHTO DIVISION I 19.2
AASHTO DIVISION II 18.7
AASHTO DIVISION I SEC 8
AASHTO DIVISION I 17.5
AASHTO DIVISION II SEC 18
AASHTO DIVISION II 9.7
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION II SEC 1
AASHTO DIVISION I-A SEC 4
AASHTO DIVISION II 8.7
AASHTO DIVISION II
AASHTO DIVISION I 20.1
AASHTO DIVISION II 8.2
AASHTO T 146
AASHTO DIVISION II 7.6
AASHTO DIVISION II 18.5
AASHTO M 36M
AASHTO DIVISION II SEC 9
AASHTO DIVISION I-A SEC 2
AASHTO DIVISION I SEC 9-C
AASHTO R21
AASHTO M138M
AASHTO DIVISION I 5.8
AASHTO T146
AASHTO T 67
AASHTO DIVISION I 13.8
AASHTO T 53
AASHTO T68M
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION I 13.1
AASHTO DIVISION II SEC 7
AASHTO DIVISION I 9.16
AASHTO DIVISION II 8.13
AASHTO DIVISION II SEC 29
AASHTO DIVISION I-A SEC 7
AASHTO DIVISION II 18.11
AASHTO T 252
AASHTO DIVISION I SECTION 9
AASHTO T 80
AASHTO DIVISION I 10.18
AASHTO DIVISION I 12.7
AASHTO DIVISION I-A 7.4
AASHTO M285M/M285
AASHTO M 261
AASHTO M244M/M244
AASHTO DIVISION II 3.1
AASHTO DIVISION II 8.16
AASHTO DIVISION II SEC 30
AASHTO DIVISION I 10.50
AASHTO M223M/M223
AASHTO DIVISION I SECTION 15
AASHTO M92
AASHTO M208
AASHTO M253
AASHTO M105
AASHTO M92
AASHTO DIVISION I SECTION 8
AASHTO T 196
AASHTO M294M
AASHTO DIVISION II 18.4
AASHTO DIVISION I SECTION 12
AASHTO DIVISION I SEC 14
AASHTO DIVISION I 18.4
AASHTO T68
AASHTO DIVISION II 5.4
AASHTO DIVISION I 9.20
AASHTO DIVISION II 10.8
AASHTO DIVISION II 11.7
AASHTO DIVISION II 9.4
AASHTO DIVISION I SEC 5
AASHTO DIVISION I 14.6
AASHTO DIVISION I 9.21
AASHTO DIVISION I 9.18
AASHTO DIVISION I 9.17
AASHTO T242
AASHTO DIVISION II 7.1
AASHTO DIVISION I SECTION 5
AASHTO T196
AASHTO DIVISION I-A 4.4
AASHTO T 146
AASHTO TP3
AASHTO DIVISION II 5.1
AASHTO DIVISION I SEC 5-A
AASHTO T 70
AASHTO M 105
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION I SECTION 10
AASHTO DIVISION I 14.5
AASHTO DIVISION II SEC 17
AASHTO M222M/M222
AASHTO DIVISION I 10.49
AASHTO DIVISION I SEC 7-B
AASHTO M45
AASHTO DIVISION I 18.2
AASHTO DIVISION II SECTION 3
AASHTO DIVISION I 14.8
AASHTO DIVISION I SECTION 7
AASHTO M102M/M102
AASHTO DIVISION I 13.6
AASHTO DIVISION I 14.7
AASHTO M202M/M202
AASHTO DIVISION I 9.17
AASHTO DIVISION I 14.4
AASHTO M305
AASHTO DIVISION I 10.45
AASHTO T 223
AASHTO DIVISION II 5.3
AASHTO DIVISION II 11.5
AASHTO DIVISION II 7.4
AASHTO DIVISION II SEC 10
AASHTO DIVISION I 18.3
AASHTO DIVISION II 9.3
AASHTO DIVISION I 20.2
AASHTO DIVISION I-A 4.3
AASHTO R 21
AASHTO T48
AASHTO DIVISION II SEC 28
AASHTO DIVISION I SEC 7-A
AASHTO DIVISION II SEC 23
AASHTO DIVISION II 18.8
AASHTO DIVISION I 13.3
AASHTO M 261
AASHTO DIVISION II SEC 14
AASHTO M92
AASHTO T92
AASHTO DIVISION II 18.12
AASHTO R 8
AASHTO DIVISION II 9.5
AASHTO DIVISION I SEC 10
AASHTO DIVISION II SEC 11
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION II 7.7
AASHTO M243M
AASHTO DIVISION II 9.2
AASHTO T146
AASHTO T196
AASHTO T 257
AASHTO M244M/M244
AASHTO HB-16
AASHTO M160M/M160
AASHTO DIVISION II 9.11
AASHTO T 53
AASHTO DIVISION I-A 4.1
AASHTO DIVISION II 5.5
AASHTO DIVISION II 18.3
AASHTO M253
AASHTO DIVISION I 8.31
AASHTO T300
AASHTO T144
AASHTO DIVISION II SEC 4
AASHTO T48
AASHTO T235
AASHTO DIVISION II 9.6
AASHTO DIVISION I SEC 8-C
AASHTO M222M/M222
AASHTO DIVISION II 18.6
AASHTO DIVISION I SECTION 18
AASHTO APP. C
AASHTO DIVISION II 18.7
AASHTO DIVISION I
AASHTO DIVISION I-A 4.2
AASHTO M 201
AASHTO T235
AASHTO M208
AASHTO PP30
AASHTO DIVISION II 18.2
AASHTO DIVISION II 5.2
AASHTO DIVISION I-A SEC 6
AASHTO M243M
AASHTO DIVISION I-A SEC 3
AASHTO T42
AASHTO DIVISION I 12.2
AASHTO DIVISION II SEC 13
AASHTO DIVISION I SECTION 14
AASHTO DIVISION I 15.1
AASHTO DIVISION II 18.3
AASHTO DIVISION I SEC 7
AASHTO DIVISION II 5.6
AASHTO DIVISION II SECTION 18
AASHTO M105
AASHTO R21
AASHTO DIVISION II 3.2
AASHTO DIVISION I 5.3
AASHTO DIVISION I 12.8
AASHTO DIVISION I SECTION 17
AASHTO DIVISION I 10.37
AASHTO M 286
AASHTO DIVISION I 5.2
AASHTO T 192
AASHTO T208
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION I 17.6
AASHTO T208
AASHTO T257
AASHTO DIVISION II 9.10
AASHTO DIVISION I 10.36
AASHTO DIVISION II 9.1
AASHTO M45
AASHTO M 218M
AASHTO M105
AASHTO M 218
AASHTO DIVISION II 8.1
AASHTO M288
AASHTO DIVISION II 8.15
AASHTO DIVISION I 14.1
AASHTO DIVISION I-A 7.6
AASHTO DIVISION II 9.9
AASHTO DIVISION I 12.6
AASHTO DIVISION I SEC 7-C
AASHTO TP9
AASHTO DIVISION I SEC 8-A
AASHTO DIVISION I SEC 2
AASHTO DIVISION I 5.4
AASHTO T 252
AASHTO R 8
AASHTO M208
AASHTO M253M
AASHTO M286
AASHTO T 266
AASHTO HB-16 TOC
AASHTO DIVISION I 13.2
AASHTO DIVISION II 7.3
AASHTO DIVISION II SEC 21
AASHTO DIVISION I-A SEC 1
AASHTO DIVISION I 5.6
AASHTO T228
AASHTO DIVISION I 14.3
AASHTO T 235
AASHTO DIVISION II 10.10
AASHTO M208
AASHTO DIVISION I 10.36
AASHTO DIVISION I 10.35
AASHTO DIVISION II SEC 19
AASHTO T153
AASHTO DIVISION I 5.5
AASHTO M 252
AASHTO T62
AASHTO DIVISION II SEC 16
AASHTO DIVISION II 18.5
AASHTO R21
AASHTO DIVISION I SECTION 20
AASHTO DIVISION I SEC 9
AASHTO T210
AASHTO DIVISION II 8.3
AASHTO DIVISION II 18.10
AASHTO DIVISION I SEC 4
AASHTO DIVISION I 12.4
AASHTO T 266
AASHTO PP2
AASHTO TP9
AASHTO M251
AASHTO DIVISION I 10.53
AASHTO T303
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION II SEC 15
AASHTO DIVISION I SEC 17
AASHTO T 266
AASHTO DIVISION I 15.2
AASHTO DIVISION I 14.4
AASHTO T 242
AASHTO M305
AASHTO T42
AASHTO T196
AASHTO DIVISION I SEC 1
AASHTO M253M
AASHTO DIVISION II 10.9
AASHTO DIVISION II 18.2
AASHTO DIVISION II SEC 26