استاندارد انجمن جوشکاری

دانلود استانداردهای AWSبا کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

A5_13.PDF
A5_14M.PDF
A5_15.PDF
A5_16.PDF
A5_17M.PDF
A5_18.PDF
A5_19.PDF
A5_24.PDF
A5_25.PDF
A5_26.PDF
A5_29.PDF
A5_30.PDF
A5_31.PDF
A5_32.PDF
A9_1.PDF
A9_2.PDF
ANSI-AWS D1.1 2004.pdf
ANSI-AWS standard A5.1-91_  Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc Weld.pdf
AS NZS 3576-1998 Clearing saws, brushcutters and grass trimmers-Guide to safe working practices.pdf
ASTM F 2620 – ۰۹e1(2010) Heat Fusion Joining of Polyethylene Pipe and Fittings1.pdf
AWS A2.4 SPANISH-2012.pdf
AWS A2.4-2007 Standard Symbols for Welding,Brazing, and Nondestructive Examination.pdf
AWS A4.5M.A4.5-2012.pdf
AWS A5.01.pdf
AWS A5.1.A5.1M2012.pdf
AWS A5.10.A5.10M-2012.pdf
AWS A5.11-A5.11M-2005.pdf
AWS A5.16A5.16M-2007.pdf
AWS A5.18-A5.18M-2005.pdf
AWS A5.1A5.1M-2004 Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal ArcWelding.pdf
AWS A5.2-A5.2M-2007.pdf
AWS A5.20M-2005.pdf
AWS A5.22-1995(R2005) Specification for Stainless Steel Electrodes for Flux Cored Arc Welding and.pdf
AWS A5.22-1995(R2005).pdf
AWS A5.22.A5.22M-2012.pdf
AWS A5.28-A 5.28M-2005.pdf
AWS A5.29-2005.pdf
AWS A5.2A5.2M-2007 Specification for Carbon and Low Alloy Steel Rods for Oxyfuel Gas Welding.pdf
AWS A5.31M.A5.31-2012.pdf
AWS A5.4-2006.pdf
AWS A5.4-2006_2.pdf
AWS A5.4.A5.4M-2012.pdf
AWS A5.5-A5.5M-2006.pdf
AWS A5.8A5.8M-2004.pdf
AWS A5.8M.A5.8-AMD 1-2012.pdf
AWS A5.9-2006.pdf
AWS A5.9.A5.9M-2012.pdf
AWS A9.5=2013.pdf
AWS ANSI  D1.1-2008.pdf
AWS B2.1-1-002-90(R2006)(WPS).pdf
AWS B2.1-1-002-90(R2006).pdf
AWS B2.1-1-201-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-202-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-203-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-204-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-205-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-206-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-207-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-208-96(R2007).pdf
AWS B2.1-1-209-96(R2007).pdf
AWS B2.1B2.1M-BMG-2009 Base Metal Grouping for Welding Procedure and Performance Qualification.pdf
AWS B4.0-2007 Standard Methods for Mechanical Testing ofWelds.pdf
AWS B5.1 –2013.pdf
AWS B5.1 2003 Specification for the Qualification of Welding Inspectors.pdf
AWS B5.14-2002 specification for the qualification of welding sales representatives.pdf
AWS B5.15-2010.pdf
AWS B5.16-2006 Specification for the Qualification of Welding Engineers.pdf
AWS B5.17-2008 Specification for the Qualification ofWelding Fabricators.pdf
AWS B5.17-2008.pdf
AWS B5.4-2005 specification for the qualification of welder test facilities.pdf
AWS B5.9-2006.pdf
AWS C1.03-1970 reccomended procedure for resistance welding of coated low carbon steels.pdf
AWS C3.4MC3.4-2007 Specification for Torch Brazing.pdf
AWS C3.5MC3.5-2007 Specification for Induction Brazing.pdf
AWS C3.6MC3.6-2008 Specification for Furnace Brazing.pdf
AWS C3.7-C3.7M-2005.pdf
AWS C7.1M-C7.1-2004.pdf
AWS D1.1 D1.1M-2010.pdf
AWS D1.1(2002).pdf
AWS D1.1-2004.pdf
AWS D1.1-2008.pdf
AWS D1.1-D1.1M-2006.pdf
AWS D1.1-D1.1M-2008.pdf
AWS D1.2D1.2M-2003 Structural Welding Code—Aluminum.PDF
AWS D1.3D1.3M-2008.pdf
AWS D1.4-D1.4M-2005.pdf
AWS D1.6D1.6M-2007.pdf
AWS D14.9.D14.9M-2013.pdf
AWS D16.4M D16.4-2005 Specification for the Qualification of Robotic Arc Welding Personnel.pdf
AWS D1[1].1 2004.pdf
AWS D8.8M-2007 Specification for AutomotiveWeld Quality—Arc Welding of Steel.pdf
AWS D9.1-2006.pdf
AWS D9.1D9.1M-2006 Sheet Metal Welding Code.pdf
AWS Design for Welding.pdf
AWS design handbook for calculating fillet weld sizes.pdf
AWS F4.1-2007 Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping forWelding and Cutting.pdf
AWS F4.1-2007.pdf
AWS QC1-2007.pdf
AWS QC13-2006 specification for the certification of welding supervisors.pdf
AWS QC14-2009.pdf
AWS QC15-2008 Specification for the Certification of Radiographic Interpreters.pdf
AWS QC17-2002 Standard for Accreditation of Welding Fabricators for AWS Certified Welding Fabrica.pdf
AWS QC17-2008 Specification for AWS Accreditation of CertifiedWelding Fabricators.pdf
AWS welding insepction handbook.pdf
AWS Welding Inspection Technology Workbook.pdf
AWS WHB3 Chapter 3.PDF
AWS-QC1-2006.pdf
aws_d1.1_-_2008.pdf
AWS_D1_1(2002).PDF
AWS_logo2.gif
AWSD1_1 (2002).pdf
B1-10.pdf
B1-11.pdf
B1_10.PDF
B1_11.PDF
B2-1-001.pdf
B2-1-1-016.pdf
B2-1-1-017.pdf
B2-1-1-201.pdf
B2-1-1-202.pdf
B2-1-1-203.pdf
B2-1-1-204.pdf
B2-1-1-205.pdf
B2-1-1-206.pdf
B2-1-1-208.pdf
B2-1.PDF
B211_16.PDF
B211_17.PDF
B211_18.PDF
B211_19.PDF
B211_20.PDF
B211_201.PDF
B211_202.PDF
B211_203.PDF
B211_204.PDF
B211_205.PDF
B211_206.PDF
B211_207.PDF
B211_208.PDF
B211_209.PDF
B211_21.PDF
B211_210.PDF
B211_211.PDF
B211_22.PDF
B211_26.PDF
B211_27.PDF
B21_8_24.PDF
B21_8_25.PDF
B2_1.PDF
B2_1_001.PDF
B2_1_005.PDF
B2_1_006.PDF
B2_1_007.PDF
B2_1_008.PDF
B2_1_009.PDF
B2_1_10.PDF
B2_1_11.PDF
B2_1_12.PDF
B2_1_13.PDF
B2_1_14.PDF
B2_1_15.PDF
B2_1_2.PDF
B2_1_28.PDF
B2_1_3.PDF
B2_1_4.PDF
B2_2.PDF
B4-M.pdf
B4.pdf
B4_0.PDF
B5-5.pdf
B5-9.pdf
B5.15 [AWS B5.15 2010].pdf
BS EN60745-2-20 2003 Particular  requirements for band saws.pdf
BSI BS EN 14982+A1-2010.pdf
C11-M-C.pdf
C1_1.PDF
C1_3.PDF
C2_14.PDF
C2_16.PDF
C2_18.PDF
C2_2.PDF
C3_2.PDF
C3_3.PDF
C3_7.PDF
C3_8.PDF
C4_2.PDF
C4_3.PDF
C5_1.PDF
C5_10.PDF
C5_2.PDF
C5_3.PDF
C5_4.PDF
C5_5.PDF
C5_6.PDF
C5_7.PDF
C6_1.PDF
C7_1.PDF
Copy of aa.bat
D1.5-96.TIF
D10.8-86.TIF
D10.PDF
D10_10.PDF
D10_11.PDF
D10_12.PDF
D10_13.PDF
D10_4.PDF
D10_6.PDF
D10_7.PDF
D11_2.PDF
D14_1.PDF
D14_2.PDF
D14_3.PDF
D14_4.PDF
D14_5.PDF
D14_6.PDF
D1_1.PDF
D1_2.PDF
D1_2A.PDF
D1_3.PDF
D1_4.PDF
D3_5.PDF
D3_6.PDF
D3_7.PDF
D8_5.PDF
D8_7.PDF
D8_8.PDF
D8_9.PDF
D9_1.PDF
dir.txt
FGW_APA.PDF
FGW_APB.PDF
FGW_APC.PDF
FGW_APD.PDF
FGW_APE.PDF
FGW_PT01.PDF
FGW_PT02.PDF
FGW_PT03.PDF
FGW_PT04.PDF
FGW_PT05.PDF
HB2_C01.PDF
HB2_C02.PDF
HB2_C03.PDF
HB2_C04.PDF
HB2_C05.PDF
HB2_C06.PDF
HB2_C07.PDF
HB2_C08.PDF
HB2_C09.PDF
HB2_C10.PDF
HB2_C11.PDF
HB2_C12.PDF
HB2_C13.PDF
HB2_C14.PDF
HB2_C15.PDF
HB2_C16.PDF
HB2_C17.PDF
HB2_C18.PDF
HB2_C19.PDF
HB2_C20.PDF
HB2_C21.PDF
HB2_C22.PDF
HB2_C23.PDF
HB2_C24.PDF
HB2_C25.PDF
HB2_C26.PDF
HB2_C27.PDF
HB2_C28.PDF
HB2_C29.PDF
HB2_CONT.PDF
HB2_INDX.PDF
HB3_C01.PDF
HB3_C02.PDF
HB3_C03.PDF
HB3_C04.PDF
HB3_C05.PDF
HB3_C06.PDF
HB3_C07.PDF
HB3_C08.PDF
HB3_C09.PDF
HB3_C10.PDF
HB3_CON.PDF
HB3_INDX.PDF
HB4_C02.PDF
HB4_C03.PDF
HB4_C04.PDF
HB4_C05.PDF
HB4_C06.PDF
HB4_C07.PDF
HB4_C08.PDF
HB4_C09.PDF
HB4_C10.PDF
HB4_C11.PDF
HB4_C12.PDF
HB4_CONT.PDF
HB4_INDX.PDF
HB5_C01.PDF
HB5_C02.PDF
HB5_C03.PDF
HB5_C04.PDF
HB5_C05.PDF
HB5_C06.PDF
HB5_C07.PDF
HB5_C08.PDF
HB5_C09.PDF
HB5_C10.PDF
HB5_CONT.PDF
HB5_INDX.PDF

list e-book.xls
mediakit-10 aws 2010.pdf
N9003010_3.pdf
Pages from ANSI AGMA 912-A04 – 2004.pdf
QC10.PDF
QC11.PDF
QC12.PDF
QC2.PDF
QC4.pdf
Welding_Inspection_Handbook__AWS_.pdf
WI_CH02.PDF
WI_CH03.PDF
WI_CH04.PDF
WI_CH05.PDF
WI_CH06.PDF
WI_CH07.PDF
WI_CH08.PDF
WI_CH09.PDF
WI_CH10.PDF
WI_CH11.PDF
WI_CH12.PDF
WI_CH13.PDF
WI_CH14.PDF
WI_CH15.PDF
WI_CH16.PDF
WI_CH17.PDF
WI_CH19.PDF
WI_CH_18.PDF
WI_INDX.PDF
WICH12.PDF