دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM C141/C141M
ASTM D543
ASTM A20/A20M
ASTM A105/A105M
ASTM A131/A131M
ASTM A181/A181M
ASTM A182/A182M REV B
ASTM A183
ASTM A194/A194M REV A
ASTM A234/A234M
ASTM A249/A249M REV A
ASTM A295/A295M
ASTM A307
ASTM A312/A312M REV B
ASTM A325
ASTM A325M
ASTM A340
ASTM A350/A350M
ASTM A376/A376M
ASTM A403/A403M
ASTM A409/A409M
ASTM A420/A420M
ASTM A449
ASTM A451/A451M
ASTM A480/A480M REV B
ASTM A484/A484M REV A
ASTM A485
ASTM A490 REV A
ASTM A490 REV A
ASTM A490M REV A
ASTM A494/A494M REV A
ASTM A501/A501M
ASTM A522/A522M
ASTM A529/A529M
ASTM A534
ASTM A553/A553M
ASTM A568/A568M
ASTM A580/A580M
ASTM A597/A597M
ASTM A608/A608M
ASTM A635/A635M
ASTM A644
ASTM A668/A668M
ASTM A684/A684M
ASTM A694/A694M
ASTM A700
ASTM A703/A703M
ASTM A707/A707M
ASTM A727/A727M
ASTM A751 REV A
ASTM A758/A758M
ASTM A763
ASTM A773/A773M
ASTM A774/A774M
ASTM A781/A781M REV B
ASTM A788/A788M REV A
ASTM A789/A789M
ASTM A790/A790M REV A
ASTM A813/A813M
ASTM A815/A815M
ASTM A836/A836M
ASTM A858/A858M
ASTM A860/A860M
ASTM A866
ASTM A920/A920M
ASTM A924/A924M
ASTM A924/A924M
ASTM A928/A928M
ASTM A957/A957M
ASTM A960/A960M REV A
ASTM A961/A961M
ASTM A962/A962M REV A
ASTM A985/A985M
ASTM A990/A990M REV A
ASTM A996/A996M REV A
ASTM A1022/A1022M REV A
ASTM A1043/A1043M
ASTM A1064/A1064M
ASTM A1077/A1077M
ASTM B21/B21M
ASTM B26/B26M
ASTM B30 REV A
ASTM B85/B85M
ASTM B88
ASTM B108/B108M
ASTM B124/B124M REV A
ASTM B179
ASTM B209
ASTM B209M
ASTM B221
ASTM B249/B249M
ASTM B271/B271M REV A
ASTM B275
ASTM B283/B283M REV A
ASTM B344
ASTM B432
ASTM B569
ASTM B575
ASTM B598 REV A
ASTM B618/B618M
ASTM B625
ASTM B634 REV A
ASTM B686/B686M
ASTM B796
ASTM B820 REV A
ASTM B835
ASTM B852
ASTM B861
ASTM B862
ASTM B863
ASTM B880
ASTM B899
ASTM B908
ASTM B928/B928M REV A
ASTM B931
ASTM B952/B952M
ASTM B955/B955M
ASTM B962
ASTM B963
ASTM B969/B969M
ASTM B987/B987M
ASTM C12
ASTM C170/C170M REV A
ASTM C172/C172M REV A
ASTM C179
ASTM C230/C230M
ASTM C233/C233M
ASTM C467
ASTM C471M
ASTM C478
ASTM C478M
ASTM C497
ASTM C497M
ASTM C552
ASTM C578 REV A
ASTM C613
ASTM C645
ASTM C847 REV A
ASTM C896
ASTM C900
ASTM C916
ASTM C933
ASTM C957/C957M
ASTM C1002
ASTM C1038/C1038M REV B
ASTM C1063 REV D
ASTM C1103
ASTM C1103M
ASTM C1172
ASTM C1264 REV A
ASTM C1272 REV A
ASTM C1289 REV A
ASTM C1325
ASTM C1396/C1396M REV A
ASTM C1410
ASTM C1419
ASTM C1423
ASTM C1435/C1435M
ASTM C1557
ASTM C1577 REV A
ASTM C1629/C1629M REV A
ASTM C1635
ASTM C1642
ASTM C1688/C1688M REV A
ASTM C1696 REV A
ASTM C1729 REV A
ASTM C1729M REV A
ASTM C1767 REV A
ASTM C1767M
ASTM C1775
ASTM C1778
ASTM C1784
ASTM D115
ASTM D120 REV A