دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM D240
ASTM D396 REV A
ASTM D511
ASTM D613
ASTM D619
ASTM D665
ASTM D910 REV A
ASTM D1140
ASTM D1243
ASTM D1319
ASTM D1322
ASTM D1535
ASTM D1655 REV A
ASTM D1711 REV A
ASTM D1790
ASTM D1886
ASTM D1945
ASTM D1986
ASTM D2113
ASTM D2178/D2178M
ASTM D2272 REV A
ASTM D2700
ASTM D2802
ASTM D2913
ASTM D2944
ASTM D2974
ASTM D2977
ASTM D3056
ASTM D3104 REV A
ASTM D3350
ASTM D3376
ASTM D3380
ASTM D3461
ASTM D3500
ASTM D3705
ASTM D3716
ASTM D3849 REV A
ASTM D4175
ASTM D4246
ASTM D4366
ASTM D4599
ASTM D4814 REV B
ASTM D4872
ASTM D4951
ASTM D5155
ASTM D5230
ASTM D5255
ASTM D5341/D5341M
ASTM D5364
ASTM D5392
ASTM D5424
ASTM D5425
ASTM D5539
ASTM D5568
ASTM D5638
ASTM D5662
ASTM D5715
ASTM D5787
ASTM D5800
ASTM D5900 REV A
ASTM D5967
ASTM D6071
ASTM D6128
ASTM D6177
ASTM D6178
ASTM D6194
ASTM D6343
ASTM D6377
ASTM D6393
ASTM D6448
ASTM D6469
ASTM D6513
ASTM D6543 REV B
ASTM D6593 REV A
ASTM D6624
ASTM D6656 REV B
ASTM D6667
ASTM D6751
ASTM D6984 REV A
ASTM D7038
ASTM D7186
ASTM D7279 REV A
ASTM D7316
ASTM D7320
ASTM D7362
ASTM D7371
ASTM D7400
ASTM D7422 REV A
ASTM D7427
ASTM D7452
ASTM D7464
ASTM D7468
ASTM D7482
ASTM D7525
ASTM D7547 REV B
ASTM D7549 REV A
ASTM D7593
ASTM D7672
ASTM D7719 REV C
ASTM D7800/D7800M
ASTM D7830/D7830M
ASTM D7860
ASTM D7894/D7894M
ASTM D7895/D7895M
ASTM D7901 REV B
ASTM D7905/D7905M
ASTM D7911
ASTM D7917
ASTM D7929
ASTM D7932
ASTM D7949
ASTM D7963
ASTM D7968
ASTM E18 REV A
ASTM E119
ASTM E135 REV B
ASTM E155
ASTM E170 REV A
ASTM E170 REV A
ASTM E176 REV C
ASTM E353
ASTM E354
ASTM E446
ASTM E463 REV A
ASTM E473
ASTM E1007
ASTM E1078
ASTM E1136
ASTM E1142 REV B
ASTM E1177
ASTM E1213
ASTM E1311
ASTM E1425
ASTM E1453
ASTM E1529
ASTM E1543
ASTM E1623
ASTM E1829
ASTM E1862
ASTM E1897
ASTM E1933
ASTM E1962
ASTM E1996 REV A
ASTM E2080
ASTM E2194
ASTM E2270
ASTM E2282
ASTM E2445/E2445M
ASTM E2539
ASTM E2587
ASTM E2655
ASTM E2693
ASTM E2700
ASTM E2709
ASTM E2778
ASTM E2846
ASTM E2934
ASTM E2935
ASTM E2943
ASTM E2982
ASTM E2983
ASTM E2984/E2984M
ASTM E2985/E2985M
ASTM F21
ASTM F477
ASTM F552
ASTM F688
ASTM F855
ASTM F961
ASTM F1002
ASTM F1043
ASTM F1085
ASTM F1092
ASTM F1159
ASTM F1193
ASTM F1235 REV A
ASTM F1494
ASTM F1566
ASTM F1720
ASTM F1776
ASTM F1789 REV A
ASTM F1852
ASTM F1996
ASTM F2057
ASTM F2073
ASTM F2193
ASTM F2230
ASTM F2244
ASTM F2245
ASTM F2280
ASTM F2321
ASTM F2352
ASTM F2355
ASTM F2474
ASTM F2564
ASTM F2613
ASTM F2630
ASTM F2649
ASTM F2713
ASTM F2746
ASTM F2765
ASTM F2793
ASTM F2840
ASTM F2923
ASTM F2972
ASTM F2973
ASTM F2999
ASTM F3019/F3019M
ASTM F3021
ASTM F3022
ASTM F3070
ASTM F3079
ASTM F3095
ASTM F3096
ASTM F3099
ASTM F3103
ASTM F3122
ASTM G5
ASTM G114
ASTM G209
ASTM C1242 REV A
ASTM D5519
ASTM C1804
ASTM D2861
ASTM D7866 REV A
ISO ISO/ASTM DIS 51026
ISO ISO/ASTM DIS 52303