دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM D7862
ASTM D7865
ASTM D7867
ASTM D7868
ASTM D7869
ASTM D7870/D7870M
ASTM D7871
ASTM D7872
ASTM D7876
ASTM D7878/D7878M
ASTM D7878/D7878M
ASTM D7880/D7880M
ASTM D7881
ASTM D7882
ASTM D7883
ASTM D7884
ASTM E8/E8M REV A
ASTM E8/E8M
ASTM E29
ASTM E84 REV A
ASTM E84
ASTM E162
ASTM E164
ASTM E192
ASTM E263
ASTM E284 REV A
ASTM E305
ASTM E329 REV A
ASTM E329
ASTM E340
ASTM E393
ASTM E408
ASTM E456
ASTM E477
ASTM E534
ASTM E662 REV D
ASTM E662 REV C
ASTM E662 REV B
ASTM E704
ASTM E705 REV A
ASTM E705
ASTM E772
ASTM E853
ASTM E917
ASTM E1006
ASTM E1020
ASTM E1020
ASTM E1132
ASTM E1132
ASTM E1169 REV A
ASTM E1179
ASTM E1302
ASTM E1316 REV D
ASTM E1316 REV C
ASTM E1316 REV B
ASTM E1350
ASTM E1402
ASTM E1413
ASTM E1417/E1417M
ASTM E1461
ASTM E1475
ASTM E1519
ASTM E1549/E1549M
ASTM E1549M
ASTM E1578
ASTM E1638
ASTM E1640
ASTM E1641
ASTM E1700
ASTM E1781/E1781M
ASTM E1824
ASTM E1854
ASTM E1886
ASTM E1894 REV A
ASTM E1894
ASTM E2092
ASTM E2098/E2098M
ASTM E2113
ASTM E2149
ASTM E2150
ASTM E2192
ASTM E2223
ASTM E2227
ASTM E2254
ASTM E2255/E2255M
ASTM E2257 REV A
ASTM E2282
ASTM E2359/E2359M
ASTM E2371
ASTM E2378
ASTM E2409
ASTM E2430/E2430M
ASTM E2451
ASTM E2453
ASTM E2465
ASTM E2485/E2485M
ASTM E2486/E2486M
ASTM E2491
ASTM E2558
ASTM E2560
ASTM E2563
ASTM E2564
ASTM E2605
ASTM E2618
ASTM E2637
ASTM E2714
ASTM E2766
ASTM E2769
ASTM E2816 REV A
ASTM E2837
ASTM E2848
ASTM E2864
ASTM E2869
ASTM E2881
ASTM E2884
ASTM E2884
ASTM E2899
ASTM E2903
ASTM E2907/E2907M
ASTM E2911
ASTM E2912
ASTM E2916
ASTM E2926
ASTM E2927
ASTM E2928/E2928M
ASTM E2929
ASTM E2930
ASTM E2931
ASTM E2933
ASTM E2934
ASTM E2935
ASTM E2937
ASTM E2939
ASTM F67
ASTM F86
ASTM F118
ASTM F148
ASTM F307
ASTM F331
ASTM F381
ASTM F404
ASTM F405
ASTM F439
ASTM F441/F441M
ASTM F441/F441M
ASTM F442/F442M
ASTM F442/F442M
ASTM F538
ASTM F561
ASTM F585
ASTM F608
ASTM F648
ASTM F655
ASTM F679
ASTM F714
ASTM F720
ASTM F770
ASTM F770
ASTM F883
ASTM F894
ASTM F964
ASTM F1002
ASTM F1031
ASTM F1250
ASTM F1256
ASTM F1257
ASTM F1285
ASTM F1377
ASTM F1473
ASTM F1494
ASTM F1496
ASTM F1586
ASTM F1586/F1586M
ASTM F1637
ASTM F1675
ASTM F1700 REV A
ASTM F1807 REV A
ASTM F1821
ASTM F1827
ASTM F1866
ASTM F1967
ASTM F1972
ASTM F2050 REV A
ASTM F2050
ASTM F2087
ASTM F2121
ASTM F2122
ASTM F2137
ASTM F2148
ASTM F2194 REV A
ASTM F2200
ASTM F2200
ASTM F2219
ASTM F2225
ASTM F2227
ASTM F2228
ASTM F2241
ASTM F2244
ASTM F2245 REV B
ASTM F2251
ASTM F2291
ASTM F2324
ASTM F2329
ASTM F2355
ASTM F2376
ASTM F2418
ASTM F2426
ASTM F2503
ASTM F2506
ASTM F2523
ASTM F2565
ASTM F2601
ASTM F2602
ASTM F2650
ASTM F2675/F2675M
ASTM F2687
ASTM F2817
ASTM F2873
ASTM F2905/F2905M
ASTM F2906
ASTM F2907 REV A
ASTM F2928
ASTM F2931
ASTM F2939
ASTM F2940
ASTM F2941
ASTM F2942
ASTM F2951
ASTM F2966
ASTM F2976
ASTM F2977
ASTM F2983
ASTM F2994
ASTM F2996
ASTM F3004
ASTM F3004
ASTM F3006
ASTM F3007
ASTM F3010
ASTM F3011
ASTM F3021
ASTM F3022
ASTM F3023
ASTM F3024
ASTM F3027
ASTM F3028
ASTM F3029
ASTM F3034
ASTM G7/G7M
ASTM G24
ASTM G40
ASTM G76
ASTM G117
ASTM G152
ASTM G153
ASTM G155
ASTM G195
ASTM ISO/ASTM 51956
ASTM ISO/ASTM 52628
ASTM ISO/ASTM 52701
ISO ISO/ASTM 51275
ISO ISO/ASTM 51607
ISO ISO/ASTM 51650
ISO ISO/ASTM 51818
ISO ISO/ASTM 52915
ISO ISO/ASTM 52921