دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM A74 REV A
ASTM A108
ASTM A108
ASTM A333/A333M
ASTM A351/A351M REV A
ASTM A351
ASTM A668/A668M
ASTM A668/A668M
ASTM A743/A743M REV A
ASTM A743/A743M REV A
ASTM A744/A744M
ASTM A761/A761M
ASTM A796/A796M
ASTM A888 REV A
ASTM A902 REV A
ASTM A934/A934M
ASTM A941 REV B
ASTM A970/A970M REV A
ASTM A1035/A1035M REV A
ASTM A1084
ASTM A1086
ASTM B265 REV A
ASTM B265 REV A
ASTM B265
ASTM B299
ASTM B338 REV A
ASTM B338
ASTM B348
ASTM B367
ASTM B381
ASTM B633
ASTM B807/B807M
ASTM B825
ASTM B861
ASTM B862 REV A
ASTM B862
ASTM B863 REV A
ASTM B863
ASTM B977
ASTM C10/C10M
ASTM C32
ASTM C50/C50M
ASTM C62
ASTM C67
ASTM C88
ASTM C88
ASTM C90
ASTM C125 REV A
ASTM C126
ASTM C140/C140M REV A
ASTM C174/C174M
ASTM C183
ASTM C192/C192M
ASTM C216
ASTM C219 REV A
ASTM C219
ASTM C230/C230M
ASTM C232/C232M REV A
ASTM C232/C232M
ASTM C279
ASTM C305
ASTM C410
ASTM C456
ASTM C534/C534M
ASTM C552
ASTM C602
ASTM C634
ASTM C635/C635M REV A
ASTM C645
ASTM C652
ASTM C670
ASTM C719
ASTM C778
ASTM C859 REV A
ASTM C865
ASTM C882/C882M
ASTM C887
ASTM C902
ASTM C936/C936M
ASTM C980
ASTM C1019
ASTM C1077 REV B
ASTM C1088
ASTM C1093
ASTM C1126
ASTM C1161
ASTM C1211
ASTM C1214
ASTM C1214M
ASTM C1222
ASTM C1239
ASTM C1326
ASTM C1403
ASTM C1410
ASTM C1417
ASTM C1417M REV A
ASTM C1433 REV B
ASTM C1433M REV B
ASTM C1437
ASTM C1456
ASTM C1463
ASTM C1494
ASTM C1504 REV A
ASTM C1504M REV A
ASTM C1577 REV B
ASTM C1577 REV A
ASTM C1589/C1589M
ASTM C1618
ASTM C1618M
ASTM C1670
ASTM C1684
ASTM C1684
ASTM C1696 REV B
ASTM C1729 REV A
ASTM C1757
ASTM C1758/C1758M
ASTM C1761/C1761M REV B
ASTM C1761/C1761M REV A
ASTM C1761/C1761M
ASTM C1766
ASTM C1767 REV A
ASTM C1775
ASTM C1780
ASTM C1781/C1781M
ASTM D8 REV A
ASTM D93
ASTM D93
ASTM D123 REV A
ASTM D123
ASTM D129
ASTM D396 REV A
ASTM D476
ASTM D482
ASTM D542
ASTM D618
ASTM D646
ASTM D746
ASTM D852
ASTM D874 REV A
ASTM D874
ASTM D889
ASTM D892
ASTM D977
ASTM D977
ASTM D1006/D1006M
ASTM D1044
ASTM D1113
ASTM D1133
ASTM D1165
ASTM D1201
ASTM D1234
ASTM D1238
ASTM D1266
ASTM D1422/D1422M
ASTM D1429
ASTM D1435
ASTM D1492
ASTM D1499
ASTM D1499
ASTM D1510
ASTM D1575
ASTM D1576
ASTM D1653
ASTM D1708
ASTM D1765
ASTM D1795
ASTM D1822
ASTM D1937
ASTM D1970/D1970M
ASTM D1997
ASTM D2027/D2027M
ASTM D2068
ASTM D2130
ASTM D2162
ASTM D2166/D2166M
ASTM D2178/D2178M
ASTM D2197
ASTM D2200
ASTM D2340
ASTM D2414
ASTM D2420
ASTM D2421
ASTM D2462
ASTM D2466
ASTM D2523
ASTM D2524
ASTM D2525
ASTM D2583 REV A
ASTM D2699 REV B
ASTM D2699 REV A
ASTM D2700 REV A
ASTM D2726/D2726M
ASTM D2863
ASTM D2880 REV A
ASTM D2885
ASTM D2968
ASTM D2974
ASTM D3013
ASTM D3053
ASTM D3108/D3108M
ASTM D3136
ASTM D3136
ASTM D3161/D3161M
ASTM D3201/D3201M
ASTM D3217/D3217M
ASTM D3227
ASTM D3231
ASTM D3381/D3381M
ASTM D3493
ASTM D3518/D3518M
ASTM D3655
ASTM D3655
ASTM D3699 REV B
ASTM D3699 REV A
ASTM D3760
ASTM D3782
ASTM D3782
ASTM D3785
ASTM D3785
ASTM D3948
ASTM D3994
ASTM D3994
ASTM D3995
ASTM D3995
ASTM D3996
ASTM D4035
ASTM D4047
ASTM D4061
ASTM D4066
ASTM D4157
ASTM D4306
ASTM D4308
ASTM D4326
ASTM D4329
ASTM D4364
ASTM D4402/D4402M
ASTM D4427
ASTM D4585/D4585M
ASTM D4590
ASTM D4682
ASTM D4792/D4792M
ASTM D4806 REV A
ASTM D4814 REV A
ASTM D4819
ASTM D4850
ASTM D4858
ASTM D4859
ASTM D4860
ASTM D4863
ASTM D4920
ASTM D4950
ASTM D4998
ASTM D5059
ASTM D5065
ASTM D5106
ASTM D5133
ASTM D5178
ASTM D5194
ASTM D5204
ASTM D5227
ASTM D5268
ASTM D5279
ASTM D5321/D5321M
ASTM D5362
ASTM D5374
ASTM D5462
ASTM D5521/D5521M
ASTM D5539
ASTM D5540
ASTM D5548
ASTM D5651
ASTM D5675
ASTM D5710/D5710M
ASTM D5744
ASTM D5744
ASTM D5760
ASTM D5776
ASTM D5784/D5784M
ASTM D5793
ASTM D5797
ASTM D5798 REV A
ASTM D5823
ASTM D5872/D5872M
ASTM D5873
ASTM D5875/D5875M
ASTM D5895
ASTM D5897
ASTM D5907
ASTM D5971/D5971M
ASTM D5983
ASTM D6035/D6035M
ASTM D6037
ASTM D6037
ASTM D6099
ASTM D6108
ASTM D6109
ASTM D6111 REV A
ASTM D6111
ASTM D6112
ASTM D6117
ASTM D6117
ASTM D6143
ASTM D6144
ASTM D6155
ASTM D6169/D6169M
ASTM D6234
ASTM D6243/D6243M REV A
ASTM D6297
ASTM D6300
ASTM D6301
ASTM D6341
ASTM D6373
ASTM D6521
ASTM D6574/D6574M
ASTM D6574/D6574M
ASTM D6593 REV B
ASTM D6593 REV A
ASTM D6617
ASTM D6662
ASTM D6765
ASTM D6775
ASTM D6792
ASTM D6824
ASTM D6824
ASTM D6849
ASTM D6850
ASTM D6860/D6860M
ASTM D6933
ASTM D6946/D6946M
ASTM D6963
ASTM D7015
ASTM D7057
ASTM D7093
ASTM D7101
ASTM D7119/D7119M REV A
ASTM D7184
ASTM D7216
ASTM D7224
ASTM D7225
ASTM D7241
ASTM D7267
ASTM D7294
ASTM D7318
ASTM D7322
ASTM D7351
ASTM D7356/D7356M
ASTM D7359
ASTM D7363 REV A
ASTM D7385
ASTM D7394
ASTM D7425/D7425M
ASTM D7433
ASTM D7483 REV A
ASTM D7568
ASTM D7572
ASTM D7603
ASTM D7611/D7611M
ASTM D7722
ASTM D7756
ASTM D7787/D7787M
ASTM D7793
ASTM D7811
ASTM D7834
ASTM D7835/D7835M
ASTM D7836
ASTM D7841