دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM D5031/D5031M
ASTM D5069/D5069M
ASTM D5076/D5076M
ASTM D5128
ASTM D5134
ASTM D5147/D5147M
ASTM D5185
ASTM D5185
ASTM D5188
ASTM D5188
ASTM D5191
ASTM D5235
ASTM D5311/D5311M
ASTM D5321/D5321M
ASTM D5373
ASTM D5425
ASTM D5435
ASTM D5436
ASTM D5456 REV A
ASTM D5481
ASTM D5517
ASTM D5528
ASTM D5579
ASTM D5580
ASTM D5624
ASTM D5704 REV A
ASTM D5705
ASTM D5821
ASTM D5865
ASTM D5881
ASTM D6026
ASTM D6038
ASTM D6084/D6084M
ASTM D6121
ASTM D6132
ASTM D6273
ASTM D6290
ASTM D6300 REV A
ASTM D6349
ASTM D6572
ASTM D6572
ASTM D6576
ASTM D6578/D6578M
ASTM D6583
ASTM D6602
ASTM D6625
ASTM D6671/D6671M
ASTM D6676/D6676M
ASTM D6696
ASTM D6703
ASTM D6785
ASTM D6832
ASTM D6832
ASTM D6839
ASTM D6877
ASTM D6877
ASTM D6878/D6878M
ASTM D6890 REV B
ASTM D6890 REV B
ASTM D6890 REV B
ASTM D6920
ASTM D6979
ASTM D6984
ASTM D7012
ASTM D7022
ASTM D7027
ASTM D7039
ASTM D7091
ASTM D7132
ASTM D7148
ASTM D7150
ASTM D7151
ASTM D7208
ASTM D7226
ASTM D7258
ASTM D7309
ASTM D7313
ASTM D7320
ASTM D7322 REV A
ASTM D7328
ASTM D7484 REV A
ASTM D7487
ASTM D7514
ASTM D7520
ASTM D7545
ASTM D7545
ASTM D7593
ASTM D7633
ASTM D7645
ASTM D7662
ASTM D7679
ASTM D7719
ASTM D7734/D7734M
ASTM D7748/D7748M
ASTM D7771
ASTM D7786
ASTM D7826
ASTM D7854
ASTM D7855/D7855M
ASTM D7873
ASTM D7873
ASTM D7874
ASTM D7879
ASTM D7887
ASTM D7888
ASTM D7889
ASTM D7893
ASTM D7899
ASTM D7900
ASTM D7900
ASTM D7901
ASTM D7903
ASTM D7906
ASTM E11
ASTM E18
ASTM E72 REV A
ASTM E96/E96M
ASTM E112
ASTM E126 REV A
ASTM E135 REV A
ASTM E143
ASTM E220
ASTM E243
ASTM E253 REV A
ASTM E276
ASTM E284 REV B
ASTM E308
ASTM E328
ASTM E329 REV C
ASTM E329 REV B
ASTM E330/E330M
ASTM E330
ASTM E372
ASTM E389
ASTM E398
ASTM E456 REV A
ASTM E456 REV A
ASTM E496
ASTM E496
ASTM E507
ASTM E508
ASTM E509/E509M
ASTM E572
ASTM E608/E608M
ASTM E633
ASTM E636
ASTM E647 REV A
ASTM E659
ASTM E666
ASTM E766
ASTM E814 REV A
ASTM E814
ASTM E831
ASTM E833 REV B
ASTM E833 REV A
ASTM E833
ASTM E837 REV A
ASTM E861
ASTM E877
ASTM E970
ASTM E990
ASTM E1007 REV B
ASTM E1007 REV A
ASTM E1033
ASTM E1056
ASTM E1065/E1065M
ASTM E1077
ASTM E1091
ASTM E1160
ASTM E1225
ASTM E1233/E1233M
ASTM E1254
ASTM E1321
ASTM E1326
ASTM E1409
ASTM E1527
ASTM E1621
ASTM E1679
ASTM E1685
ASTM E1699
ASTM E1699
ASTM E1705
ASTM E1794
ASTM E1800
ASTM E1820
ASTM E1852
ASTM E1856
ASTM E1860
ASTM E1875
ASTM E1886 REV A
ASTM E1901
ASTM E1909
ASTM E1917
ASTM E1921 REV A
ASTM E1928
ASTM E1938
ASTM E1990
ASTM E2001
ASTM E2041
ASTM E2046
ASTM E2058 REV A
ASTM E2070
ASTM E2149 REV A
ASTM E2201
ASTM E2209
ASTM E2242
ASTM E2243
ASTM E2256
ASTM E2270
ASTM E2275
ASTM E2278
ASTM E2280
ASTM E2295
ASTM E2298 REV A
ASTM E2299
ASTM E2365
ASTM E2427
ASTM E2500
ASTM E2517
ASTM E2586
ASTM E2597/E2597M
ASTM E2606
ASTM E2627
ASTM E2651
ASTM E2699
ASTM E2738
ASTM E2738
ASTM E2767
ASTM E2849
ASTM E2851/E2851M
ASTM E2868
ASTM E2871
ASTM E2891
ASTM E2893
ASTM E2893
ASTM E2894
ASTM E2895
ASTM E2898
ASTM E2905/E2905M
ASTM E2915
ASTM E2920
ASTM E2921
ASTM E2936
ASTM E2941
ASTM E2946
ASTM E2951
ASTM E2955
ASTM F22
ASTM F136
ASTM F218
ASTM F404
ASTM F404 REV A
ASTM F510/F510M
ASTM F519
ASTM F560
ASTM F560/F560M
ASTM F593 REV A
ASTM F601
ASTM F606
ASTM F606M REV A
ASTM F679 REV A
ASTM F756
ASTM F833 REV B
ASTM F833 REV A
ASTM F835
ASTM F837
ASTM F837
ASTM F1043
ASTM F1249
ASTM F1292
ASTM F1314 REV A
ASTM F1314/F1314M REV A
ASTM F1321
ASTM F1321
ASTM F1362
ASTM F1495 REV A
ASTM F1495
ASTM F1511
ASTM F1667
ASTM F1681
ASTM F1717
ASTM F1762
ASTM F1774
ASTM F1790/F1790M
ASTM F1798
ASTM F1862/F1862M
ASTM F1895
ASTM F1956
ASTM F1959/F1959M
ASTM F2012
ASTM F2043
ASTM F2066
ASTM F2066/F2066M
ASTM F2072
ASTM F2094/F2094M
ASTM F2102
ASTM F2150
ASTM F2165
ASTM F2168
ASTM F2191/F2191M
ASTM F2195
ASTM F2211
ASTM F2236
ASTM F2236 REV A
ASTM F2476
ASTM F2487
ASTM F2530
ASTM F2531
ASTM F2532
ASTM F2549
ASTM F2549
ASTM F2550
ASTM F2619/F2619M
ASTM F2620
ASTM F2633
ASTM F2640
ASTM F2660
ASTM F2710
ASTM F2713
ASTM F2736
ASTM F2773
ASTM F2788/F2788M
ASTM F2807
ASTM F2861
ASTM F2867
ASTM F2907
ASTM F2907 REV B
ASTM F2922
ASTM F2922
ASTM F2930
ASTM F2971
ASTM F2978
ASTM F2984
ASTM F2997
ASTM F2998
ASTM F3009
ASTM F3015
ASTM F3030
ASTM F3035
ASTM F3036
ASTM F3039
ASTM F3040/F3040M
ASTM F3042
ASTM F3046
ASTM F3048
ASTM F3048
ASTM F3052
ASTM G3
ASTM G13/G13M
ASTM G16
ASTM G21
ASTM G88
ASTM G175
ASTM G195 REV A
ASTM G210
ASTM ISO/ASTM 51401
ISO ISO/ASTM 51401
ISO ISO/ASTM 51539
ISO ISO/ASTM 51939
ISO ISO/ASTM 51956
ISO ISO/ASTM 52628
ISO ISO/ASTM 52701