دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM A6/A6M REV A
ASTM A6
ASTM A20/A20M
ASTM A20
ASTM A27/A27M
ASTM A105/A105M
ASTM A106/A106M
ASTM A106
ASTM A109/A109M
ASTM A123/A123M
ASTM A131/A131M
ASTM A181/A181M
ASTM A182/A182M REV A
ASTM A194/A194M
ASTM A194/A194M
ASTM A234/A234M
ASTM A234/A234M
ASTM A234 REV A
ASTM A240/A240M REV C
ASTM A240/A240M REV B
ASTM A240
ASTM A266/A266M
ASTM A269
ASTM A269 REV C
ASTM A276 REV A
ASTM A283/A283M
ASTM A312/A312M REV B
ASTM A313/A313M
ASTM A314 REV A
ASTM A350/A350M
ASTM A370
ASTM A372/A372M
ASTM A389/A389M
ASTM A403/A403M REV A
ASTM A420/A420M
ASTM A426/A426M
ASTM A473
ASTM A479/A479M REV B
ASTM A480/A480M REV B
ASTM A480/A480M REV A
ASTM A480
ASTM A500/A500M
ASTM A514/A514M
ASTM A514 REV A
ASTM A522/A522M
ASTM A537/A537M
ASTM A537
ASTM A568/A568M REV A
ASTM A568/A568M REV A
ASTM A572/A572M REV A
ASTM A572/A572M
ASTM A573/A573M
ASTM A580/A580M REV B
ASTM A615/A615M
ASTM A615 REV A
ASTM A615
ASTM A624/A624M
ASTM A625/A625M
ASTM A626/A626M
ASTM A633/A633M
ASTM A635/A635M
ASTM A650/A650M
ASTM A653/A653M
ASTM A656/A656M
ASTM A657/A657M
ASTM A671/A671M
ASTM A671/A671M
ASTM A690/A690M REV A
ASTM A690/A690M
ASTM A694/A694M
ASTM A697/A697M
ASTM A703/A703M REV A
ASTM A706/A706M
ASTM A707/A707M
ASTM A709/A709M REV A
ASTM A758/A758M
ASTM A761/A761M REV B
ASTM A761/A761M REV A
ASTM A774/A774M
ASTM A781/A781M REV A
ASTM A788/A788M
ASTM A789/A789M REV A
ASTM A789/A789M REV A
ASTM A796/A796M REV A
ASTM A807/A807M
ASTM A815/A815M REV A
ASTM A815/A815M
ASTM A836/A836M
ASTM A841/A841M
ASTM A858/A858M
ASTM A860/A860M
ASTM A890/A890M
ASTM A902 REV B
ASTM A961/A961M
ASTM A962/A962M REV B
ASTM A965/A965M
ASTM A976
ASTM A988/A988M
ASTM A989/A989M
ASTM A995/A995M
ASTM A1003/A1003M REV B
ASTM A1008/A1008M
ASTM A1010/A1010M
ASTM A1011/A1011M
ASTM A1035/A1035M REV B
ASTM A1038
ASTM A1064/A1064M
ASTM A1073/A1073M
ASTM A1076/A1076M
ASTM A1087/A1087M
ASTM A1088
ASTM B1
ASTM B2
ASTM B3
ASTM B36/B36M
ASTM B85/B85M
ASTM B88M
ASTM B98/B98M
ASTM B107/B107M
ASTM B151/B151M
ASTM B243
ASTM B275
ASTM B275
ASTM B301/B301M
ASTM B351/B351M
ASTM B395/B395M
ASTM B400/B400M
ASTM B417
ASTM B496 REV A
ASTM B611
ASTM B783
ASTM B795
ASTM B834
ASTM B859
ASTM B888/B888M
ASTM B897
ASTM B927/B927M
ASTM B928/B928M
ASTM B936
ASTM B950
ASTM B983 REV A
ASTM C10/C10M
ASTM C12 REV A
ASTM C34
ASTM C56
ASTM C62 REV A
ASTM C67 REV A
ASTM C94/C94M REV B
ASTM C109/C109M
ASTM C114
ASTM C125 REV B
ASTM C138/C138M REV A
ASTM C173/C173M
ASTM C177
ASTM C186
ASTM C191
ASTM C192/C192M REV A
ASTM C212
ASTM C232/C232M REV C
ASTM C232/C232M REV B
ASTM C266
ASTM C279 REV A
ASTM C302
ASTM C318/C318M
ASTM C330/C330M
ASTM C341/C341M
ASTM C359
ASTM C394/C394M
ASTM C451
ASTM C471M
ASTM C497M REV A
ASTM C497M REV A
ASTM C511
ASTM C515
ASTM C530
ASTM C553
ASTM C578
ASTM C578
ASTM C591
ASTM C592
ASTM C602 REV A
ASTM C612
ASTM C633
ASTM C651
ASTM C706
ASTM C717
ASTM C740/C740M
ASTM C749
ASTM C771
ASTM C805/C805M REV A
ASTM C807
ASTM C840
ASTM C856
ASTM C878/C878M
ASTM C881/C881M
ASTM C882/C882M REV A
ASTM C896
ASTM C918/C918M
ASTM C920
ASTM C922
ASTM C926 REV A
ASTM C928/C928M
ASTM C980 REV A
ASTM C985
ASTM C985M
ASTM C989/C989M
ASTM C1016
ASTM C1017/C1017M
ASTM C1059/C1059M
ASTM C1063
ASTM C1063
ASTM C1093 REV A
ASTM C1093 REV A
ASTM C1097
ASTM C1104/C1104M REV A
ASTM C1126
ASTM C1126 REV A
ASTM C1176/C1176M
ASTM C1177/C1177M
ASTM C1178/C1178M
ASTM C1227
ASTM C1231/C1231M
ASTM C1247
ASTM C1259
ASTM C1261
ASTM C1279
ASTM C1280 REV A
ASTM C1285
ASTM C1289
ASTM C1338
ASTM C1387
ASTM C1393
ASTM C1436
ASTM C1438
ASTM C1439
ASTM C1455
ASTM C1490
ASTM C1491
ASTM C1515
ASTM C1515
ASTM C1528
ASTM C1658/C1658M
ASTM C1668 REV A
ASTM C1670/C1670M REV A
ASTM C1702 REV A
ASTM C1702
ASTM C1708/C1708M
ASTM C1714/C1714M REV A
ASTM C1729M
ASTM C1738/C1738M
ASTM C1747/C1747M
ASTM C1756
ASTM C1765
ASTM C1774
ASTM C1777
ASTM C1784
ASTM C1785
ASTM C1789
ASTM D8 REV B
ASTM D75/D75M
ASTM D198
ASTM D229
ASTM D233
ASTM D283
ASTM D348
ASTM D349
ASTM D350
ASTM D374M
ASTM D396 REV C
ASTM D396 REV B
ASTM D522/D522M
ASTM D523
ASTM D613
ASTM D709
ASTM D710
ASTM D792
ASTM D807
ASTM D822/D822M
ASTM D876
ASTM D877/D877M
ASTM D910 REV A
ASTM D910
ASTM D1003
ASTM D1003
ASTM D1160
ASTM D1458
ASTM D1474/D1474M
ASTM D1475
ASTM D1561/D1561M
ASTM D1636
ASTM D1655 REV A
ASTM D1711
ASTM D1711
ASTM D1744
ASTM D1867
ASTM D1868
ASTM D1909
ASTM D1929 REV A
ASTM D1929
ASTM D1970/D1970M REV A
ASTM D1982
ASTM D1986
ASTM D1998
ASTM D2098
ASTM D2148
ASTM D2163
ASTM D2163
ASTM D2178/D2178M REV A
ASTM D2210
ASTM D2222
ASTM D2344/D2344M
ASTM D2397/D2397M
ASTM D2414 REV A
ASTM D2633 REV A
ASTM D2639/D2639M
ASTM D2656
ASTM D2663
ASTM D2700 REV B
ASTM D2713
ASTM D2719
ASTM D2824/D2824M
ASTM D2837
ASTM D2880 REV B
ASTM D3053 REV A
ASTM D3143/D3143M
ASTM D3145
ASTM D3172
ASTM D3213
ASTM D3265 REV A
ASTM D3270
ASTM D3361/D3361M
ASTM D3382
ASTM D3440
ASTM D3483
ASTM D3575
ASTM D3596
ASTM D3642
ASTM D3648
ASTM D3666
ASTM D3682
ASTM D3685/D3685M
ASTM D3703
ASTM D3749
ASTM D3836
ASTM D3849
ASTM D3849
ASTM D3849
ASTM D3874
ASTM D4164
ASTM D4180
ASTM D4216
ASTM D4239
ASTM D4239
ASTM D4265
ASTM D4289
ASTM D4304
ASTM D4325
ASTM D4350
ASTM D4362
ASTM D4378
ASTM D4388
ASTM D4417
ASTM D4422
ASTM D4435
ASTM D4435
ASTM D4436
ASTM D4436
ASTM D4438
ASTM D4443
ASTM D4446/D4446M
ASTM D4483
ASTM D4506
ASTM D4506
ASTM D4525
ASTM D4525
ASTM D4535
ASTM D4535
ASTM D4538
ASTM D4661
ASTM D4683
ASTM D4716/D4716M
ASTM D4725
ASTM D4741
ASTM D4756
ASTM D4814 REV B
ASTM D4815
ASTM D4849
ASTM D4956
ASTM D4972
ASTM D5002
ASTM D5030/D5030M REV A