دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM D3648
ASTM D3655
ASTM D3675
ASTM D3700
ASTM D3748
ASTM D3754
ASTM D3780
ASTM D3782
ASTM D3785
ASTM D3839
ASTM D3840
ASTM D3849
ASTM D3994
ASTM D3995
ASTM D3996
ASTM D4035
ASTM D4101
ASTM D4115
ASTM D4116
ASTM D4119
ASTM D4141/D4141M
ASTM D4153
ASTM D4154
ASTM D4155
ASTM D4156
ASTM D4220/D4220M
ASTM D4231
ASTM D4232
ASTM D4239
ASTM D4265
ASTM D4272
ASTM D4373
ASTM D4417
ASTM D4428/D4428M
ASTM D4439
ASTM D4476/D4476M
ASTM D4483 REV A
ASTM D4483
ASTM D4546
ASTM D4607
ASTM D4637/D4637M
ASTM D4637/D4637M
ASTM D4659
ASTM D4675 REV A
ASTM D4675
ASTM D4687
ASTM D4716/D4716M
ASTM D4746
ASTM D4772
ASTM D4814
ASTM D4884/D4884M REV A
ASTM D4884/D4884M
ASTM D4892
ASTM D4912/D4912M
ASTM D4992
ASTM D5048
ASTM D5128
ASTM D5135
ASTM D5147/D5147M
ASTM D5188
ASTM D5207
ASTM D5208
ASTM D5225
ASTM D5256
ASTM D5293
ASTM D5321/D5321M
ASTM D5361/D5361M
ASTM D5370
ASTM D5373
ASTM D5391
ASTM D5423
ASTM D5456 REV A
ASTM D5456
ASTM D5517
ASTM D5579
ASTM D5587
ASTM D5704
ASTM D5713
ASTM D5776
ASTM D5779/D5779M
ASTM D5830
ASTM D5842
ASTM D5857
ASTM D5873
ASTM D5949
ASTM D5950
ASTM D5968
ASTM D5989
ASTM D6038
ASTM D6092
ASTM D6100
ASTM D6121
ASTM D6227
ASTM D6261
ASTM D6273
ASTM D6282/D6282M
ASTM D6300
ASTM D6321/D6321M
ASTM D6341
ASTM D6350
ASTM D6394
ASTM D6414
ASTM D6436
ASTM D6543 REV A
ASTM D6543
ASTM D6554/D6554M
ASTM D6566
ASTM D6567
ASTM D6569
ASTM D6575
ASTM D6593
ASTM D6594
ASTM D6615
ASTM D6618
ASTM D6656 REV A
ASTM D6656
ASTM D6657 REV A
ASTM D6681
ASTM D6683
ASTM D6696
ASTM D6698
ASTM D6709
ASTM D6713
ASTM D6750
ASTM D6790/D6790M
ASTM D6794
ASTM D6818
ASTM D6825
ASTM D6891
ASTM D6923
ASTM D6984
ASTM D7012
ASTM D7017
ASTM D7019
ASTM D7020
ASTM D7021
ASTM D7033
ASTM D7042
ASTM D7111
ASTM D7132
ASTM D7202
ASTM D7202
ASTM D7208
ASTM D7255
ASTM D7258
ASTM D7268
ASTM D7279
ASTM D7297
ASTM D7304
ASTM D7341
ASTM D7346
ASTM D7422
ASTM D7439
ASTM D7455
ASTM D7458
ASTM D7463
ASTM D7507
ASTM D7514
ASTM D7545
ASTM D7547 REV A
ASTM D7547
ASTM D7589
ASTM D7592
ASTM D7645
ASTM D7668 REV A
ASTM D7668
ASTM D7674 REV A
ASTM D7674
ASTM D7702/D7702M
ASTM D7708
ASTM D7719
ASTM D7748/D7748M
ASTM D7781
ASTM D7856
ASTM D7866
ASTM D7886
ASTM D7896
ASTM D7898
ASTM D7901
ASTM D7903
ASTM D7906
ASTM D7907
ASTM D7909
ASTM D7912
ASTM D7915
ASTM D7919
ASTM E10
ASTM E18
ASTM E82/E82M
ASTM E84
ASTM E177
ASTM E329
ASTM E330/E330M
ASTM E330
ASTM E336
ASTM E415
ASTM E487
ASTM E496
ASTM E496
ASTM E509/E509M
ASTM E514/E514M
ASTM E535
ASTM E580/E580M
ASTM E636
ASTM E648 REV A
ASTM E648
ASTM E659
ASTM E666
ASTM E691
ASTM E709
ASTM E766
ASTM E826
ASTM E833
ASTM E906/E906M
ASTM E970
ASTM E1065/E1065M
ASTM E1077
ASTM E1142 REV A
ASTM E1142
ASTM E1153
ASTM E1155
ASTM E1155M
ASTM E1169
ASTM E1207
ASTM E1233/E1233M
ASTM E1354
ASTM E1368
ASTM E1370
ASTM E1423
ASTM E1474
ASTM E1486
ASTM E1486M
ASTM E1503
ASTM E1582
ASTM E1610
ASTM E1652 REV A
ASTM E1652
ASTM E1708
ASTM E1782
ASTM E1803
ASTM E1874
ASTM E1953
ASTM E1990
ASTM E2046
ASTM E2102
ASTM E2134/E2134M
ASTM E2174
ASTM E2203
ASTM E2218
ASTM E2231
ASTM E2277
ASTM E2326
ASTM E2346/E2346M
ASTM E2356
ASTM E2365
ASTM E2474
ASTM E2536
ASTM E2549
ASTM E2584
ASTM E2597/E2597M
ASTM E2613
ASTM E2635
ASTM E2677
ASTM E2777
ASTM E2842
ASTM E2847
ASTM E2867
ASTM E2872
ASTM E2880
ASTM E2886/E2886M
ASTM E2913
ASTM E2914
ASTM E2920
ASTM E2923
ASTM E2945
ASTM E2948
ASTM E2952
ASTM E2956
ASTM E2958
ASTM F404
ASTM F476
ASTM F478
ASTM F480
ASTM F496
ASTM F510/F510M
ASTM F567
ASTM F588
ASTM F606M
ASTM F619
ASTM F626
ASTM F648
ASTM F842
ASTM F914/F914M
ASTM F1052
ASTM F1116
ASTM F1209
ASTM F1210
ASTM F1231
ASTM F1235
ASTM F1280
ASTM F1307
ASTM F1321
ASTM F1430/F1430M
ASTM F1495 REV A
ASTM F1495
ASTM F1504
ASTM F1562
ASTM F1672
ASTM F1681
ASTM F1717
ASTM F1762
ASTM F1788
ASTM F1789
ASTM F1790/F1790M
ASTM F1797
ASTM F1847
ASTM F1848
ASTM F1868
ASTM F1887
ASTM F1895
ASTM F1897
ASTM F1904
ASTM F1927
ASTM F1959/F1959M
ASTM F2026
ASTM F2028
ASTM F2072
ASTM F2094/F2094M
ASTM F2097
ASTM F2167
ASTM F2179
ASTM F2219
ASTM F2236
ASTM F2291
ASTM F2453/F2453M
ASTM F2549
ASTM F2577
ASTM F2582
ASTM F2640
ASTM F2696
ASTM F2717
ASTM F2730/F2730M
ASTM F2748
ASTM F2755
ASTM F2783
ASTM F2799
ASTM F2826
ASTM F2845
ASTM F2861
ASTM F2880
ASTM F2894
ASTM F2907 REV A
ASTM F2907
ASTM F2908
ASTM F2909
ASTM F2910
ASTM F2911
ASTM F2911
ASTM F2924
ASTM F2930
ASTM F2931
ASTM F2943
ASTM F2947/F2947M
ASTM F2950
ASTM F2952
ASTM F2958
ASTM F2959
ASTM F2968/F2968M
ASTM F2979
ASTM F2998
ASTM F3001
ASTM F3002
ASTM F3003
ASTM F3005
ASTM F3009
ASTM F3012
ASTM F3014
ASTM F3026
ASTM F3038
ASTM F3041
ASTM F3044
ASTM F3052
ASTM F3055
ASTM F3056
ASTM F3057
ASTM F3068
ASTM F3069
ASTM F3071
ASTM F3072
ASTM F3084
ASTM F3085
ASTM F3088
ASTM F3089
ASTM G113