دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM A6/A6M
ASTM A109/A109M
ASTM A182/A182M REV A
ASTM A182/A182M
ASTM A194/A194M
ASTM A213/A213M
ASTM A216/A216M
ASTM A217/A217M
ASTM A228/A228M
ASTM A239
ASTM A240/A240M
ASTM A249/A249M
ASTM A269/A269M
ASTM A269/A269M
ASTM A270/A270M
ASTM A297/A297M
ASTM A312/A312M
ASTM A320/A320M
ASTM A342/A342M
ASTM A343/A343M
ASTM A345
ASTM A351/A351M
ASTM A358/A358M REV A
ASTM A358/A358M
ASTM A414/A414M
ASTM A479/A479M
ASTM A480/A480M REV A
ASTM A480/A480M
ASTM A484/A484M
ASTM A487/A487M
ASTM A494/A494M
ASTM A498/A498M
ASTM A504/A504M
ASTM A508/A508M
ASTM A513/A513M
ASTM A514/A514M
ASTM A595/A595M
ASTM A596/A596M
ASTM A615/A615M
ASTM A664
ASTM A671/A671M
ASTM A672/A672M
ASTM A675/A675M
ASTM A706/A706M
ASTM A712
ASTM A719/A719M
ASTM A732/A732M
ASTM A749/A749M
ASTM A751
ASTM A781/A781M REV A
ASTM A781/A781M
ASTM A787/A787M
ASTM A790/A790M
ASTM A800/A800M
ASTM A801
ASTM A827/A827M
ASTM A829/A829M
ASTM A830/A830M
ASTM A847/A847M
ASTM A871/A871M
ASTM A872/A872M
ASTM A884/A884M
ASTM A904
ASTM A913/A913M
ASTM A923
ASTM A933/A933M
ASTM A955/A955M
ASTM A958/A958M
ASTM A960/A960M
ASTM A962/A962M
ASTM A965/A965M
ASTM A990/A990M
ASTM A996/A996M
ASTM A999/A999M
ASTM A1011/A1011M
ASTM A1016/A1016M
ASTM A1035/A1035M
ASTM A1046/A1046M
ASTM A1073/A1073M
ASTM A1090/A1090M
ASTM B22/B22M
ASTM B30
ASTM B43
ASTM B67
ASTM B124/B124M
ASTM B148
ASTM B176
ASTM B258
ASTM B263/B263M
ASTM B271/B271M
ASTM B283/B283M
ASTM B338
ASTM B363
ASTM B398/B398M
ASTM B400/B400M
ASTM B411/B411M
ASTM B466/B466M
ASTM B467
ASTM B493/B493M
ASTM B496
ASTM B505/B505M
ASTM B507
ASTM B527
ASTM B534
ASTM B584
ASTM B598
ASTM B763/B763M
ASTM B778
ASTM B779
ASTM B806
ASTM B820
ASTM B824
ASTM B831
ASTM B857
ASTM B928/B928M
ASTM B933
ASTM C10/C10M
ASTM C14
ASTM C14M
ASTM C39/C39M
ASTM C76
ASTM C76M
ASTM C90
ASTM C94/C94M
ASTM C113
ASTM C126
ASTM C140/C140M REV A
ASTM C148
ASTM C149
ASTM C170/C170M
ASTM C172/C172M
ASTM C173/C173M
ASTM C212
ASTM C216
ASTM C232/C232M
ASTM C330/C330M
ASTM C331/C331M
ASTM C361 REV A
ASTM C361
ASTM C361M
ASTM C373
ASTM C374
ASTM C469/C469M
ASTM C506
ASTM C506M
ASTM C507
ASTM C507M
ASTM C534/C534M
ASTM C564
ASTM C567/C567M
ASTM C578
ASTM C595/C595M
ASTM C612
ASTM C652
ASTM C655
ASTM C655M
ASTM C688
ASTM C704/C704M
ASTM C717 REV A
ASTM C717
ASTM C771
ASTM C780
ASTM C800
ASTM C857
ASTM C859
ASTM C878/C878M
ASTM C902
ASTM C920
ASTM C922
ASTM C926 REV A
ASTM C926
ASTM C929
ASTM C1016
ASTM C1038/C1038M
ASTM C1047
ASTM C1052
ASTM C1063 REV B
ASTM C1063 REV A
ASTM C1063
ASTM C1077
ASTM C1088
ASTM C1139
ASTM C1147
ASTM C1170/C1170M
ASTM C1170/C1170M
ASTM C1199
ASTM C1240
ASTM C1241
ASTM C1242
ASTM C1247
ASTM C1253
ASTM C1259
ASTM C1264
ASTM C1272
ASTM C1277
ASTM C1285
ASTM C1289
ASTM C1321
ASTM C1338
ASTM C1374
ASTM C1387
ASTM C1393
ASTM C1396/C1396M
ASTM C1405
ASTM C1417
ASTM C1417M
ASTM C1426
ASTM C1433
ASTM C1433M
ASTM C1455
ASTM C1490
ASTM C1504
ASTM C1504M
ASTM C1515
ASTM C1534
ASTM C1577
ASTM C1589/C1589M
ASTM C1601
ASTM C1610/C1610M
ASTM C1611/C1611M
ASTM C1629/C1629M
ASTM C1649
ASTM C1650
ASTM C1652/C1652M
ASTM C1696
ASTM C1696
ASTM C1712
ASTM C1729
ASTM C1729M
ASTM C1738/C1738M
ASTM C1756
ASTM C1763
ASTM C1767
ASTM C1787
ASTM C1788
ASTM C1791
ASTM C1799/C1799M
ASTM D120
ASTM D143
ASTM D198
ASTM D257
ASTM D351
ASTM D429
ASTM D495
ASTM D523
ASTM D542
ASTM D807
ASTM D848
ASTM D854
ASTM D893
ASTM D909
ASTM D925
ASTM D975
ASTM D1045
ASTM D1051
ASTM D1056
ASTM D1125
ASTM D1176
ASTM D1204
ASTM D1253
ASTM D1351
ASTM D1356 REV A
ASTM D1356
ASTM D1498
ASTM D1596
ASTM D1600
ASTM D1622/D1622M
ASTM D1894
ASTM D1990
ASTM D2051
ASTM D2060
ASTM D2099
ASTM D2163
ASTM D2163
ASTM D2244
ASTM D2318
ASTM D2319/D2319M
ASTM D2377
ASTM D2383
ASTM D2395
ASTM D2454
ASTM D2502
ASTM D2513
ASTM D2513
ASTM D2556
ASTM D2663
ASTM D2665
ASTM D2821
ASTM D3034
ASTM D3035
ASTM D3154
ASTM D3241
ASTM D3241
ASTM D3246
ASTM D3296
ASTM D3306
ASTM D3368
ASTM D3374/D3374M
ASTM D3427
ASTM D3465
ASTM D3475
ASTM D3483
ASTM D3517
ASTM D3524
ASTM D3562
ASTM D3575
ASTM D3595
ASTM D3641