دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM C1688/C1688M
ASTM C1702
ASTM C1780
ASTM C1781/C1781M
ASTM C1789
ASTM C1790
ASTM C1792
ASTM D36/D36M
ASTM D36/D36M
ASTM D75/D75M
ASTM D140/D140M
ASTM D243/D243M
ASTM D395
ASTM D396
ASTM D402/D402M
ASTM D445
ASTM D975 REV A
ASTM D1239
ASTM D1240
ASTM D1349
ASTM D1518
ASTM D1603
ASTM D1655
ASTM D1735
ASTM D1838
ASTM D1839
ASTM D1970/D1970M
ASTM D2068
ASTM D2162
ASTM D2232
ASTM D2272
ASTM D2501
ASTM D2632
ASTM D2726/D2726M
ASTM D2880
ASTM D2925
ASTM D2950/D2950M
ASTM D3039/D3039M
ASTM D3104
ASTM D3136
ASTM D3161/D3161M
ASTM D3170/D3170M
ASTM D3265
ASTM D3678
ASTM D3755 RL
ASTM D3822/D3822M
ASTM D3829
ASTM D3909/D3909M
ASTM D4016
ASTM D4046
ASTM D4050
ASTM D4114
ASTM D4302
ASTM D4452
ASTM D4522
ASTM D4566
ASTM D4636
ASTM D4650
ASTM D4651
ASTM D4684
ASTM D4790
ASTM D4806
ASTM D4814 REV A
ASTM D4821
ASTM D4864
ASTM D4880
ASTM D4975
ASTM D5059
ASTM D5195
ASTM D5220
ASTM D5229/D5229M
ASTM D5295/D5295M
ASTM D5335
ASTM D5472/D5472M
ASTM D5505
ASTM D5600
ASTM D5680
ASTM D5705
ASTM D5737/D5737M
ASTM D5776 REV A
ASTM D5798
ASTM D5920
ASTM D5989 REV A
ASTM D5993
ASTM D6053
ASTM D6241
ASTM D6300 REV A
ASTM D6484/D6484M
ASTM D6556
ASTM D6615 REV A
ASTM D6703
ASTM D6760
ASTM D6767
ASTM D6821
ASTM D6886
ASTM D6886
ASTM D6896
ASTM D6973
ASTM D7173
ASTM D7321
ASTM D7430
ASTM D7463 REV A
ASTM D7493
ASTM D7566 REV A
ASTM D7566
ASTM D7596
ASTM D7621
ASTM D7719 REV A
ASTM D7759/D7759M
ASTM D7832/D7832M
ASTM D7833
ASTM D7849
ASTM D7877
ASTM D7901 REV A
ASTM D7910
ASTM D7934/D7934M
ASTM D7935/D7935M
ASTM D7940
ASTM D7941/D7941M
ASTM D7946
ASTM D7953
ASTM D7954/D7954M
ASTM E4
ASTM E28
ASTM E72 REV A
ASTM E72
ASTM E110
ASTM E176
ASTM E213
ASTM E329 REV A
ASTM E514/E514M REV A
ASTM E545
ASTM E566
ASTM E648 REV C
ASTM E648 REV B
ASTM E703
ASTM E831
ASTM E997
ASTM E1012
ASTM E1158
ASTM E1316
ASTM E1618
ASTM E1725
ASTM E1814
ASTM E1996
ASTM E2072
ASTM E2101
ASTM E2353
ASTM E2509
ASTM E2707
ASTM E2898
ASTM E2919
ASTM E2924
ASTM E2925
ASTM E2950
ASTM E2962
ASTM E2964
ASTM E2966
ASTM E2971
ASTM E2975
ASTM E2977
ASTM F381
ASTM F567 REV A
ASTM F606
ASTM F861
ASTM F917
ASTM F953
ASTM F1160
ASTM F1223
ASTM F1262M
ASTM F1334
ASTM F1517
ASTM F1767
ASTM F1899
ASTM F1951
ASTM F1999
ASTM F2052
ASTM F2092
ASTM F2101
ASTM F2200
ASTM F2264
ASTM F2328
ASTM F2328M
ASTM F2493
ASTM F2549 REV A
ASTM F2930 REV A
ASTM F2961
ASTM F3002 REV A
ASTM F3005 REV A
ASTM F3049
ASTM F3077
ASTM F3080
ASTM F3091/F3091M
ASTM F3092
ASTM F3094
ASTM G62
ASTM G211