دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM A106/A106M
ASTM A193/A193M
ASTM A262
ASTM A370
ASTM A554
ASTM A788/A788M
ASTM A889/A889M
ASTM A902
ASTM A913/A913M REV A
ASTM A1022/A1022M
ASTM A1054
ASTM A1058
ASTM A1080
ASTM A1089/A1089M
ASTM B224
ASTM B312
ASTM B557
ASTM B557M
ASTM B626
ASTM B668
ASTM B989
ASTM C39/C39M REV A
ASTM C55
ASTM C94/C94M REV A
ASTM C129
ASTM C138/C138M
ASTM C140/C140M REV A
ASTM C188
ASTM C192/C192M
ASTM C219 REV A
ASTM C219
ASTM C231/C231M
ASTM C270
ASTM C603
ASTM C637
ASTM C711
ASTM C719
ASTM C744
ASTM C821
ASTM C834
ASTM C847
ASTM C856
ASTM C859 REV B
ASTM C859 REV A
ASTM C878/C878M REV A
ASTM C920 REV A
ASTM C1032
ASTM C1038/C1038M REV A
ASTM C1047 REV A
ASTM C1063 REV C
ASTM C1107/C1107M
ASTM C1184
ASTM C1196
ASTM C1197
ASTM C1204
ASTM C1231/C1231M
ASTM C1260
ASTM C1281
ASTM C1295
ASTM C1307
ASTM C1311
ASTM C1314
ASTM C1372
ASTM C1401
ASTM C1415
ASTM C1501
ASTM C1542/C1542M
ASTM C1552
ASTM C1601 REV A
ASTM C1643
ASTM C1679
ASTM C1681