دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM D6071
ASTM D6075
ASTM D6122
ASTM D6138
ASTM D6209
ASTM D6230
ASTM D6243
ASTM D6254/D6254M
ASTM D6289
ASTM D6294/D6294M
ASTM D6298
ASTM D6299
ASTM D6321/D6321M
ASTM D6331
ASTM D6413/D6413M REV B
ASTM D6413/D6413M REV A
ASTM D6413/D6413M
ASTM D6467
ASTM D6539
ASTM D6557
ASTM D6573/D6573M
ASTM D6584
ASTM D6584
ASTM D6593
ASTM D6594
ASTM D6653/D6653M
ASTM D6670
ASTM D6681
ASTM D6708
ASTM D6709
ASTM D6715
ASTM D6750
ASTM D6782
ASTM D6794
ASTM D6795
ASTM D6799
ASTM D6803
ASTM D6810
ASTM D6817/D6817M REV A
ASTM D6817
ASTM D6837
ASTM D6890 REV A
ASTM D6890
ASTM D6891 REV A
ASTM D6891
ASTM D6894
ASTM D6922
ASTM D6966
ASTM D6976
ASTM D6987/D6987M REV A
ASTM D6987/D6987M
ASTM D6988
ASTM D7026
ASTM D7038
ASTM D7119/D7119M
ASTM D7127
ASTM D7140/D7140M
ASTM D7156
ASTM D7197
ASTM D7210
ASTM D7211
ASTM D7239
ASTM D7266
ASTM D7266
ASTM D7283
ASTM D7319
ASTM D7323
ASTM D7324
ASTM D7325
ASTM D7363
ASTM D7387
ASTM D7419
ASTM D7422
ASTM D7430
ASTM D7438
ASTM D7467
ASTM D7468
ASTM D7483
ASTM D7484
ASTM D7521
ASTM D7528
ASTM D7547
ASTM D7549
ASTM D7549
ASTM D7566
ASTM D7618
ASTM D7621
ASTM D7650
ASTM D7672
ASTM D7702/D7702M REV A
ASTM D7702
ASTM D7777
ASTM D7782
ASTM D7783
ASTM D7798
ASTM D7805
ASTM D7822
ASTM D7823
ASTM D7829
ASTM D7829
ASTM D7830/D7830M
ASTM D7831
ASTM D7845
ASTM D7850
ASTM D7852
ASTM D7853
ASTM D7858
ASTM D7859
ASTM D7859
ASTM D7863
ASTM E1
ASTM E4
ASTM E45
ASTM E73
ASTM E74 REV A
ASTM E74
ASTM E126
ASTM E176
ASTM E177
ASTM E253
ASTM E262
ASTM E284
ASTM E290
ASTM E344
ASTM E351
ASTM E352
ASTM E531
ASTM E543
ASTM E569/E569M
ASTM E574
ASTM E617
ASTM E645
ASTM E647 REV A
ASTM E647
ASTM E647
ASTM E662 REV A
ASTM E662
ASTM E668
ASTM E691
ASTM E723
ASTM E837
ASTM E935
ASTM E935
ASTM E944
ASTM E958
ASTM E975
ASTM E1003
ASTM E1007
ASTM E1026
ASTM E1035
ASTM E1142
ASTM E1169
ASTM E1174
ASTM E1253
ASTM E1316 REV A
ASTM E1316
ASTM E1354
ASTM E1363
ASTM E1457
ASTM E1459
ASTM E1517
ASTM E1537
ASTM E1554/E1554M
ASTM E1568
ASTM E1590
ASTM E1590
ASTM E1591
ASTM E1593
ASTM E1600
ASTM E1753
ASTM E1776
ASTM E1805
ASTM E1822
ASTM E1823
ASTM E1839
ASTM E1867
ASTM E1898
ASTM E1915
ASTM E1921
ASTM E2011
ASTM E2058
ASTM E2102
ASTM E2103/E2103M
ASTM E2121
ASTM E2161
ASTM E2178
ASTM E2230
ASTM E2248
ASTM E2257
ASTM E2298
ASTM E2306
ASTM E2361
ASTM E2404
ASTM E2404
ASTM E2466
ASTM E2495
ASTM E2503
ASTM E2523
ASTM E2551
ASTM E2554
ASTM E2567 REV A
ASTM E2567
ASTM E2579
ASTM E2598/E2598M
ASTM E2632/E2632M
ASTM E2632/E2632M
ASTM E2647
ASTM E2681
ASTM E2735
ASTM E2735
ASTM E2750
ASTM E2750
ASTM E2751/E2751M
ASTM E2772
ASTM E2772
ASTM E2792
ASTM E2809
ASTM E2816
ASTM E2820
ASTM E2821
ASTM E2847
ASTM E2847
ASTM E2852
ASTM E2856
ASTM E2867
ASTM E2870
ASTM E2876
ASTM E2883
ASTM E2885
ASTM E2906/E2906M
ASTM E2909
ASTM E2918
ASTM E2919
ASTM E2923
ASTM F17 REV A
ASTM F17
ASTM F34
ASTM F138 REV A
ASTM F138
ASTM F373
ASTM F406
ASTM F412
ASTM F430
ASTM F432
ASTM F450
ASTM F458
ASTM F459
ASTM F467
ASTM F467
ASTM F467
ASTM F487
ASTM F543
ASTM F543
ASTM F558
ASTM F562
ASTM F593
ASTM F606M
ASTM F645
ASTM F677
ASTM F749
ASTM F788
ASTM F833
ASTM F842
ASTM F876 REV A
ASTM F876
ASTM F887
ASTM F925
ASTM F959
ASTM F959M
ASTM F1000
ASTM F1004
ASTM F1055
ASTM F1140/F1140M
ASTM F1163
ASTM F1169
ASTM F1269
ASTM F1314
ASTM F1359/F1359M
ASTM F1371
ASTM F1414
ASTM F1427
ASTM F1446
ASTM F1516
ASTM F1564
ASTM F1646
ASTM F1649
ASTM F1671/F1671M
ASTM F1693
ASTM F1700
ASTM F1703
ASTM F1717
ASTM F1733
ASTM F1807
ASTM F1813
ASTM F1818
ASTM F1820
ASTM F1973
ASTM F1973
ASTM F1976
ASTM F1995
ASTM F2054/F2054M
ASTM F2067
ASTM F2088
ASTM F2123
ASTM F2124
ASTM F2128
ASTM F2145
ASTM F2146
ASTM F2154
ASTM F2164
ASTM F2194
ASTM F2203
ASTM F2217/F2217M
ASTM F2236
ASTM F2245 REV A
ASTM F2245
ASTM F2250
ASTM F2252/F2252M
ASTM F2252
ASTM F2272
ASTM F2306/F2306M
ASTM F2471
ASTM F2508
ASTM F2529
ASTM F2564
ASTM F2576
ASTM F2580
ASTM F2613
ASTM F2648/F2648M
ASTM F2670
ASTM F2679
ASTM F2723 REV A
ASTM F2723
ASTM F2787
ASTM F2865
ASTM F2877/F2877
ASTM F2877
ASTM F2888
ASTM F2901
ASTM F2907
ASTM F2929
ASTM F2933
ASTM F2943
ASTM F2948
ASTM F2957
ASTM F2962
ASTM F2965
ASTM F2970
ASTM F2974
ASTM F2980
ASTM F2982
ASTM F2989
ASTM F2991
ASTM F2993
ASTM F2995
ASTM F2999
ASTM F3000/F3000M
ASTM F3001
ASTM F3013
ASTM G5
ASTM G5
ASTM G5
ASTM G67
ASTM G74
ASTM G150
ASTM G180
ASTM G209
ASTM ISO/ASTM 51261
ASTM ISO/ASTM 51607
ASTM ISO/ASTM 51631
ASTM ISO/ASTM 51650
ASTM ISO/ASTM 51702
ASTM ISO/ASTM 51818
ASTM ISO/ASTM 51940
ASTM ISO/ASTM 52116
ASTM ISO/ASTM 52915
ASTM ISO/ASTM 52921
ISO ISO/ASTM 51261
ISO ISO/ASTM 51631
ISO ISO/ASTM 51702
ISO ISO/ASTM 51940
ISO ISO/ASTM 52116