دانلود استانداردهای ASTM

جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید

ASTM 00.01
ASTM A6/A6M
ASTM A74
ASTM A90/A90M
ASTM A121
ASTM A182/A182M
ASTM A213/A213M
ASTM A240/A240M REV A
ASTM A240/A240M
ASTM A242/A242M
ASTM A262
ASTM A276
ASTM A312/A312M REV A
ASTM A312/A312M
ASTM A314
ASTM A322
ASTM A325M
ASTM A328/A328M REV A
ASTM A328/A328M
ASTM A351/A351M
ASTM A376/A376M
ASTM A380/A380M
ASTM A403/A403M
ASTM A414/A414M
ASTM A479/A479M REV A
ASTM A479/A479M
ASTM A480/A480M
ASTM A484/A484M REV A
ASTM A484/A484M
ASTM A494/A494M
ASTM A510/A510M
ASTM A531/A531M
ASTM A542/A542M
ASTM A554
ASTM A564/A564M
ASTM A568/A568M
ASTM A574
ASTM A580/A580M REV A
ASTM A580/A580M
ASTM A644
ASTM A693
ASTM A703/A703M
ASTM A705/A705M
ASTM A709/A709M
ASTM A742/A742M
ASTM A743/A743M
ASTM A781/A781M
ASTM A789/A789M
ASTM A790/A790M REV A
ASTM A790/A790M
ASTM A795/A795M
ASTM A798/A798M
ASTM A830/A830M
ASTM A875/A875M
ASTM A888
ASTM A902
ASTM A924/A924M
ASTM A941 REV A
ASTM A941
ASTM A947M
ASTM A957/A957M
ASTM A960/A960M
ASTM A962/A962M REV A
ASTM A962/A962M
ASTM A967/A967M
ASTM A970/A970M
ASTM A985/A985M
ASTM A994
ASTM A999/A999M
ASTM A1003/A1003M REV A
ASTM A1003/A1003M
ASTM A1016/A1016M
ASTM A1022/A1022M
ASTM A1035/A1035M
ASTM A1039/A1039M
ASTM A1079
ASTM A1079
ASTM A1079
ASTM A1079
ASTM A1085
ASTM B6
ASTM B22/B22M
ASTM B22
ASTM B69
ASTM B86
ASTM B94
ASTM B100
ASTM B124/B124M
ASTM B130
ASTM B152/B152M
ASTM B212
ASTM B213
ASTM B221
ASTM B221M
ASTM B240
ASTM B250/B250M
ASTM B280
ASTM B306
ASTM B311
ASTM B327 REV A
ASTM B327
ASTM B438
ASTM B483/B483M
ASTM B483/B483M
ASTM B496
ASTM B542
ASTM B545
ASTM B549
ASTM B584
ASTM B594
ASTM B610
ASTM B694
ASTM B701/B701M
ASTM B711
ASTM B738
ASTM B763/B763M
ASTM B763
ASTM B775
ASTM B792
ASTM B793
ASTM B811
ASTM B811
ASTM B833
ASTM B843
ASTM B856
ASTM B860
ASTM B864/B864M
ASTM B899
ASTM B902/B902M
ASTM B902
ASTM B907
ASTM B914
ASTM B914
ASTM B943
ASTM B952/B952M
ASTM B953
ASTM B960
ASTM B961
ASTM B962
ASTM B963
ASTM B983
ASTM B986
ASTM B986
ASTM B988
ASTM C11
ASTM C12
ASTM C33/C33M
ASTM C42/C42M
ASTM C70
ASTM C76 REV A
ASTM C76
ASTM C76M REV A
ASTM C76M
ASTM C94/C94M REV A
ASTM C94/C94M
ASTM C117
ASTM C125
ASTM C138/C138M
ASTM C140
ASTM C168
ASTM C241/C241M
ASTM C283
ASTM C301
ASTM C311/C311M
ASTM C474
ASTM C478
ASTM C478M
ASTM C494/C494M
ASTM C497
ASTM C497
ASTM C506 REV A
ASTM C506
ASTM C506M REV A
ASTM C506M
ASTM C507 REV A
ASTM C507
ASTM C507M REV B
ASTM C507M REV A
ASTM C507M
ASTM C533
ASTM C563
ASTM C566
ASTM C595/C595M
ASTM C635/C635M
ASTM C636/C636M
ASTM C642
ASTM C674
ASTM C692
ASTM C700
ASTM C728
ASTM C752
ASTM C782
ASTM C805/C805M
ASTM C809
ASTM C822
ASTM C833
ASTM C857
ASTM C859
ASTM C890
ASTM C900 REV A
ASTM C900
ASTM C926
ASTM C933
ASTM C935
ASTM C967
ASTM C1009 REV A
ASTM C1009
ASTM C1012/C1012M
ASTM C1026
ASTM C1029
ASTM C1054
ASTM C1072
ASTM C1072
ASTM C1077 REV A
ASTM C1077
ASTM C1089
ASTM C1104/C1104M
ASTM C1107/C1107M
ASTM C1183/C1183M
ASTM C1184
ASTM C1193
ASTM C1216/C1216M
ASTM C1254
ASTM C1280
ASTM C1289
ASTM C1289
ASTM C1295
ASTM C1313/C1313M
ASTM C1341
ASTM C1358
ASTM C1359
ASTM C1396/C1396M
ASTM C1417M
ASTM C1425
ASTM C1427
ASTM C1433 REV A
ASTM C1433
ASTM C1433M REV A
ASTM C1433M
ASTM C1441
ASTM C1468
ASTM C1479
ASTM C1479M
ASTM C1485
ASTM C1504
ASTM C1504M
ASTM C1513
ASTM C1521
ASTM C1567
ASTM C1577
ASTM C1579
ASTM C1583/C1583M
ASTM C1585
ASTM C1636
ASTM C1637
ASTM C1647
ASTM C1656
ASTM C1661
ASTM C1668
ASTM C1688/C1688M
ASTM C1696 REV A
ASTM C1696
ASTM C1714/C1714M
ASTM C1728
ASTM C1729
ASTM C1731
ASTM C1767
ASTM C1770
ASTM C1771
ASTM C1773
ASTM D5/D5M
ASTM D8
ASTM D95
ASTM D95
ASTM D297
ASTM D396
ASTM D470
ASTM D841
ASTM D887
ASTM D910
ASTM D975 REV A
ASTM D975
ASTM D1004
ASTM D1079
ASTM D1079
ASTM D1122
ASTM D1129
ASTM D1148
ASTM D1227
ASTM D1319
ASTM D1353
ASTM D1535
ASTM D1545
ASTM D1600
ASTM D1655
ASTM D1693
ASTM D1743
ASTM D1813
ASTM D1835
ASTM D1932
ASTM D2035
ASTM D2149
ASTM D2152
ASTM D2261
ASTM D2332
ASTM D2346
ASTM D2440
ASTM D2457
ASTM D2464
ASTM D2467 REV A
ASTM D2467
ASTM D2513
ASTM D2513 REV A
ASTM D2520
ASTM D2583
ASTM D2633
ASTM D2699
ASTM D2700
ASTM D2749
ASTM D2777
ASTM D2791
ASTM D2799
ASTM D2810
ASTM D2825
ASTM D2827
ASTM D2844/D2844M
ASTM D2880
ASTM D2887
ASTM D2892
ASTM D2941
ASTM D3012
ASTM D3230
ASTM D3241
ASTM D3265
ASTM D3321
ASTM D3475
ASTM D3511/D3511M
ASTM D3635
ASTM D3636 REV A
ASTM D3636 REV A
ASTM D3636
ASTM D3656/D3656M
ASTM D3676
ASTM D3686
ASTM D3699
ASTM D3764
ASTM D3786/D3786M
ASTM D3794
ASTM D3862
ASTM D3907/D3907M
ASTM D3938
ASTM D3939/D3939M
ASTM D3953
ASTM D3955
ASTM D3984
ASTM D4000
ASTM D4028/D4028M
ASTM D4188
ASTM D4208
ASTM D4332
ASTM D4365
ASTM D4444
ASTM D4496
ASTM D4520
ASTM D4637/D4637M
ASTM D4647/D4647M
ASTM D4648/D4648M
ASTM D4704
ASTM D4705
ASTM D4730
ASTM D4731
ASTM D4732
ASTM D4733
ASTM D4761
ASTM D4765
ASTM D4787
ASTM D4806
ASTM D4809
ASTM D4814
ASTM D4884
ASTM D4890
ASTM D4891
ASTM D5030/D5030M
ASTM D5055
ASTM D5055
ASTM D5127
ASTM D5167
ASTM D5206
ASTM D5230
ASTM D5232
ASTM D5236
ASTM D5246
ASTM D5266
ASTM D5368
ASTM D5430
ASTM D5456
ASTM D5463
ASTM D5478
ASTM D5538
ASTM D5630
ASTM D5646
ASTM D5658
ASTM D5681
ASTM D5704
ASTM D5718
ASTM D5719
ASTM D5719
ASTM D5781/D5781M
ASTM D5798
ASTM D5822
ASTM D5900
ASTM D5918
ASTM D5931
ASTM D5961/D5961M
ASTM D5966
ASTM D5967