استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد

دانلود استانداردهای ASMEبا کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

ASME A112.1.2  -۲۰۱۲٫pdf
ASME A112.18.1  -۲۰۱۲٫pdf
ASME A112.19.15 -2012.pdf
ASME A112.19.7  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.18  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.22 -2012.pdf
ASME B16.25  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.29  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.33  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.34-2013.pdf
ASME B16.38  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.44  -۲۰۱۲٫pdf
ASME B16.9  -۲۰۱۲٫pdf
ASME NQA-1 INTERPRETATIONS -2012.pdf
ASME NUCLEAR  -۲۰۱۲٫pdf
ASME PTB-4  -۲۰۱۲٫pdf
ASME PTB-5-2013.pdf
ASME PTC 19.3 TW ERTA  -۲۰۱۲٫pdf
ASME QME-1  -۲۰۱۲٫pdf
ASME TDP-2  -۲۰۱۲٫pdf
ASME V&V 10.1  -۲۰۱۲٫pdf
ASME VI-2006.pdf
ASME VII-2006.pdf
ASME VIII-DIV 1-2006.pdf
ASME VIII-DIV 2-2006.pdf
ASME X-2006.pdf
ASME XI-2006.pdf
ASME XII-2006.pdf
ASME Y14.1  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.1 – 2005 (R2010).pdf
ASME Y14.100 – 2004.pdf
ASME Y14.1M  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.1M – 2005 ( 2006-05 ).pdf
ASME Y14.1M-2005.pdf
ASME Y14.2 – 2008-12.pdf
ASME Y14.24  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.3 – 2003(2004-04).pdf
ASME Y14.31 – 2008-11.pdf
ASME Y14.34 – 2008(2009-01).pdf
ASME Y14.37  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.38 – 2007(2008-04).pdf
ASME Y14.40.0-2002 BASIC RULES FOR THE DESIGN OF GRAPHICAL SYMBOLS FOR USE IN THE TECHNICAL DOCUMENTATION OF PRODUCTS.pdf
ASME Y14.40.1-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 1 GENERAL INFORMATION AND INDEXES.pdf
ASME Y14.40.12-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 12 DEVICES FOR SEPARATING, PURIFICATION, AND MIXING.pdf
ASME Y14.40.2-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 2 SYMBOLS HAVING GENERAL APPLICATION.pdf
ASME Y14.40.3-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 3 CONNECTIONS AND RELATED DEVICES.pdf
ASME Y14.40.4-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 4 ACTUATORS AND RELATED DEVICES.pdf
ASME Y14.40.5-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 5 MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES.pdf
ASME Y14.40.6-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 6 MEASUREMENT AND CONTROL FUNCTIONS.pdf
ASME Y14.40.7-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 7 BASIC MECHANICAL COMPONENTS.pdf
ASME Y14.40.9-2002 GRAPHICAL SYMBOLS FOR DIAGRAMS, PART 9 PUMPS, COMPRESSORS, AND FANS.pdf
ASME Y14.41  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.41 – 2003-08.pdf
ASME Y14.42 – 2002.pdf
ASME Y14.43  -۲۰۱۲٫pdf
ASME Y14.43 – 2003-09.pdf
ASME Y14.44 – 2008-11.pdf
ASME Y14.5  -۲۰۰۹٫pdf
ASME Y14.5 – 2009-03 – DIMENSIONING AND TOLERANCING.pdf
ASME Y14.5 – 2009-03 DIMENSIONING AND TOLERANCING – 227 Pages.pdf
ASME Y14.5-2009.pdf
ASME Y14.5.1M – 1994(R2004) – 87 Pages – $55.pdf
ASME Y14.5M – 1994(R2004) – 250 Pages – $145.pdf
ASME Y14.5M – 2004 – Dimensioning and Tolerancing.pdf
ASME Y14.6 – 2001(R2007).pdf
ASME Y14.8  -۲۰۰۹٫pdf
ASME Y32.7 – 1972(R2004).pdf
asme_0001.1.pdf
asme_0001.2.pdf
asme_0085.pdf
asme_0131.pdf
asme_0157.pdf
asme_0164.pdf
asme_0172.pdf
asme_0200.1.pdf
asme_0200.2.pdf
asme_0209.pdf
asme_0225.pdf
asme_0230.pdf
asme_0239.pdf
asme_0244.pdf
asme_0247.1.pdf
asme_0247.2.pdf
asme_0253.1.pdf
asme_0253.2.pdf
asme_0274.pdf
asme_0277.1.pdf
asme_0277.2.pdf
asme_0295.1.pdf
asme_0295.2.pdf
asme_0313.pdf
asme_0318.pdf
asme_0321.pdf
asme_0325.pdf
asme_0329.pdf
asme_0335.pdf
asme_0340.1.pdf
asme_0340.2.pdf
asme_0352.pdf
asme_0354.1.pdf
asme_0354.2.pdf
asme_0354.3.pdf
asme_0358.1.pdf
asme_0358.2.pdf
asme_0358.3.pdf
asme_0364.pdf
asme_0368.pdf
asme_0372.pdf
asme_0376.pdf
asme_0387.1.pdf
asme_0387.2.pdf
asme_0396.1.pdf
asme_0396.2.pdf
asme_0406.pdf
asme_0410.1.pdf
asme_0410.2.pdf
asme_0422.1.pdf
asme_0422.2.pdf
asme_0433.1.pdf
asme_0433.2.pdf
asme_0440.pdf
asme_0446.1.pdf
asme_0446.2.pdf
asme_0454.pdf
asme_0463.pdf
asme_0468.pdf
asme_0471.pdf
asme_0474.pdf
asme_0477.pdf
asme_0481.pdf
asme_0489.pdf
asme_0494.1b.pdf
asme_0494.2.pdf
asme_0508.1.pdf
asme_0508.2.pdf
asme_0520.pdf
asme_0531.pdf
asme_0543.pdf
asme_0553.pdf
asme_0565.1.pdf
asme_0565.2.pdf
asme_0574.1.pdf
asme_0574.2.pdf
asme_0586.1.pdf
asme_0586.2.pdf
asme_0586.3.pdf
asme_0593.1.pdf
asme_0593.2.pdf
asme_0601.pdf
asme_0606.pdf
asme_0616.1.pdf
asme_0616.2.pdf
asme_0623.1.pdf
asme_0623.2.pdf
asme_0628.pdf
asme_0689.pdf
asme_0696.1.pdf
asme_0696.2.pdf
asme_0704.pdf
asme_0710.pdf
asme_0718.pdf
asme_0730.1.pdf
asme_0730.2.pdf
asme_0740.1.pdf
asme_0740.2.pdf
asme_0750.pdf
asme_0754.pdf
asme_0765.pdf
asme_0771.1.pdf
asme_0771.2.pdf
asme_0777.1.pdf
asme_0777.2.pdf
asme_0784.pdf
asme_0787.1.pdf
asme_0787.2.pdf
asme_0792.pdf
asme_0800.pdf
asme_0813.1.pdf
asme_0813.2.pdf
asme_0819.1.pdf
asme_0819.2.pdf
asme_0825.pdf
asme_0836.pdf
asme_0839.pdf
asme_0845.1.pdf
asme_0845.2.pdf
asme_0858.pdf
asme_0891.1.pdf
asme_0891.2.pdf
asme_0891.3.pdf
asme_0908.pdf
asme_0915.pdf
asme_0916.pdf
asme_0926.1.pdf
asme_0926.2.pdf
asme_0931.pdf
asme_0935.pdf
asme_0939.pdf
asme_0945.pdf
asme_0955.pdf
asme_0965.pdf
asme_0970.pdf
asme_0975.pdf
asme_0988.pdf
asme_0996.pdf
asme_1000.pdf
asme_1004.pdf
asme_1010.pdf
asme_1017.pdf
asme_1024.pdf
asme_1028.pdf
asme_1041.1.pdf
asme_1041.2.pdf
asme_1049.1.pdf
asme_1050.pdf
asme_1059.pdf
asme_1062.pdf
asme_1068.pdf
asme_1076.pdf
asme_1081.pdf
asme_1095.pdf
asme_1100.pdf
asme_1104.1.pdf
asme_1104.2.pdf
asme_1104.3.pdf
asme_1108.pdf
asme_1114.pdf
asme_1119.1.pdf
asme_1119.2.pdf
asme_1125.pdf
asme_1130.1.pdf
asme_1130.2.pdf
asme_1140.pdf
asme_1142.pdf
asme_1152.pdf
asme_1162.pdf
asme_1168.pdf
asme_1177.1.pdf
asme_1177.2.pdf
asme_1185.pdf
asme_1194.pdf
asme_1198.pdf
asme_1202.pdf
asme_1221.1.pdf
asme_1221.2.pdf
asme_1230.pdf
asme_1236.pdf
asme_1240.pdf
asme_1246.pdf
asme_1252.pdf
asme_1257.pdf
asme_1261.pdf
asme_1267.pdf
asme_1270.1.pdf
asme_1270.2.pdf
asme_1277.pdf
asme_1283.pdf
asme_1284.1.pdf
asme_1285.pdf
asme_1291.pdf
asme_1298.pdf
asme_1306.pdf
asme_1324.pdf
asme_1336.1.pdf
asme_1336.2.pdf
asme_1343.1.pdf
asme_1343.2.pdf
asme_1352.pdf
asme_1362.pdf
asme_1365.pdf
asme_1374.1.pdf
asme_1374.2.pdf
asme_1383.1.pdf
asme_1383.2.pdf
asme_1394.pdf
asme_1398.pdf
asme_1402.pdf
asme_1407.pdf
asme_1413.pdf
asme_1418.1.pdf
asme_1418.2.pdf
asme_1425.pdf
asme_1436.1.pdf
asme_1436.2.pdf
asme_1446.pdf
asme_1456.1.pdf
asme_1456.2.pdf
asme_1456.3.pdf
asme_1460.1.pdf
asme_1460.10.pdf
asme_1461.pdf
asme_1473.pdf
ASME_BPVCODE_SECTION_VII_2004.PDF
asme_inter52.pdf
asmeapp_d.pdf
asmefm_d.pdf
asmeINTERPRETATIONS_d.pdf
asmeSIUnits_d.pdf
asmetoc_d.pdf
ASTM E1.pdf
ASTME223-2008.pdf
aws d1.2m.pdf
C001.pdf
C045.pdf
C053.pdf
C067.pdf
C099.pdf
C149.pdf
C169.pdf
C179.pdf
C203.pdf
C229.pdf
C257.pdf
C289.pdf
C303.pdf
C327.pdf
C347.pdf
C365.pdf
C375.pdf
C403.pdf
C433.pdf
C467.pdf
C487.pdf
C527.pdf
C561.pdf
C569.pdf
C593.pdf
C617.pdf
C649.pdf
C685.pdf
C697.pdf
C707.pdf
C723.pdf
CAPP_C.pdf
Casti Guidebook – Asme b31.3 Process Piping.pdf
CASTI Guidebook to ASME Section IX Welding Qualifications – Copy.pdf
CASTI Guidebook to ASME Section IX Welding Qualifications.pdf
CFM_C – Copy.pdf
CFM_C.pdf
CTOC_C – Copy.pdf
CTOC_C.pdf
Dsum – Copy.pdf
Dsum.pdf
fm_S2A – Copy.pdf
fm_S2A.pdf
IEC 60904-5-2011.pdf
num_S2A – Copy.pdf
num_S2A.pdf
partB_001 – Copy.pdf
partB_001.pdf
partB_018 – Copy.pdf
partB_018.pdf
partB_026 – Copy.pdf
partB_026.pdf
partB_038.pdf
partB_047.pdf
partB_051.pdf
partB_057.pdf
partB_074.pdf
partB_085.pdf
partB_098.pdf
partB_102.pdf
partB_107.pdf
partB_111.pdf
partB_116.pdf
partB_120.pdf
partB_128.pdf
partB_135.pdf
partB_149.pdf
partB_161.pdf
partB_172.pdf
partB_177.pdf
partB_187.pdf
partB_195.pdf
partB_210.pdf
partB_214.pdf
partB_221.pdf
partB_229.pdf
partB_243.pdf
partB_255.pdf
partB_269.pdf
partB_278.pdf
partB_287.pdf
partB_33 – Copy.pdf
partB_33.pdf
partB_35.pdf