استاندارد انجمن تست مواد

دانلود استانداردهای ASTM با کاملترین مجموعه

استانداردهای ما تا سال ۲۰۱۳ آپدیت میباشد

شماره استاندارد مورد نظر را برای ما بفرستید و دریافت نمایید

لیست استانداردها در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

part65

ASTM F1042-87(2009).pdf
ASTM F1044 _ 05 (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM F1050-F1050M _ 87 (Reapproved 2010)e1.pdf
ASTM F1060 _ 08.pdf
ASTM F1061-08.pdf
ASTM F1071-94(2012).pdf
ASTM F1081-09 Standard Specification for Competition Wrestling Mats.pdf
ASTM F1091-12.pdf
ASTM F1100.pdf
ASTM F1108 _ 04 (Reapproved 2009).pdf
ASTM F1126-12.pdf
ASTM F1137-00(2006).pdf
ASTM F1137-11e1.pdf
ASTM F1150-88.pdf
ASTM F1155-10.pdf
ASTM F1165-10.pdf
ASTM F1169-09  Standard Specification for Full-Size Baby Crib.pdf
ASTM F1169-10 – Crib Standards 02July2010.pdf
ASTM F1173 _ 01 (Reapproved 2006).pdf
ASTM F1178 _ 11.pdf
ASTM F1185-03(2009).pdf
ASTM F1193-06.pdf
ASTM F1202 _ 11.pdf
ASTM F1209-08.pdf
ASTM F1237-09.pdf
ASTM F1244-08 Standard Specification for Berths_ Marine.pdf
ASTM F1263-11.pdf
ASTM F1264 – 03 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F1282 2010.pdf
ASTM F1284-09.pdf
ASTM F1291(2010).pdf
ASTM F1323-08 Standard Specification for Shipboard Incinerators.pdf
ASTM F1334-12.pdf
ASTM F1336-07.pdf
ASTM F1337-10.pdf
ASTM F1345-10a.pdf
ASTM F1352 _ 08.pdf
ASTM F1355 – 06.pdf
ASTM F1357-09.pdf
ASTM F136-12a.pdf
ASTM F1365-91(2009).pdf
ASTM F1378 _ 12.pdf
ASTM F139-12.pdf
ASTM F1413-07.pdf
ASTM F1414 _ 13.pdf
ASTM F1417-11a.pdf
ASTM F1427-2007.pdf
ASTM F1429-99(2009).pdf
ASTM F1488-09.pdf
ASTM F149-92b(2009).pdf
ASTM F1525_F1525M-09.pdf
ASTM F1537 _ 11.pdf
ASTM F1541 _ 02 (Reapproved 2011)e1.pdf
ASTM F1545-97(2009).pdf
ASTM F1554 – 07ae1.pdf
ASTM F1566-09.pdf
ASTM F1599-95(2009).pdf
ASTM F1604-09.pdf
ASTM F1616.pdf
ASTM F1624-09 Standard Test Method for Measurement of Hydrogen Embrittlement Threshold in Steel by the Incremental Step Loading Technique.pdf
ASTM F1662 _ 10.pdf
ASTM F1664-08(2013).pdf
ASTM F1665-08.pdf
ASTM F1673-04(2009).pdf
ASTM F1674-11.pdf
ASTM F1675-09.pdf
ASTM F1686-09.pdf
ASTM F1687-09.pdf
ASTM F17-12.pdf
ASTM F17-13.pdf
ASTM F1705.pdf
ASTM F1717-09.pdf
ASTM F1734-03(2009).pdf
ASTM F1754-08 Standard Guide for Marine Vessel Structural Inspection Considerations.pdf
ASTM F1773-09.pdf
ASTM F1777-12.pdf
ASTM F1797-09.pdf
ASTM F1817-09.pdf
ASTM F1818 _ 13.pdf
ASTM F1819-07(2013).pdf
ASTM F1852-11.pdf
ASTM F1865-02a(2009).pdf
ASTM F1870-11.pdf
ASTM F1877 _ 05 (Reapproved 2010).pdf
ASTM F1886_F1886M-09.pdf
ASTM F1915-05(2012).pdf
ASTM F1971 _ 12.pdf
ASTM F1978 _ 12.pdf
ASTM F2000-10.pdf
ASTM F2013-10.pdf
ASTM F2019-03(2009).pdf
ASTM F2020.pdf
ASTM F2026 _ 12.pdf
ASTM F2056-09.pdf
ASTM F2057 – 09b Standard Safety Specification for Chests_ Door Chests_ and Dressers.pdf
ASTM F2057-09a.pdf
ASTM F2075-10a.pdf
ASTM F2084-F2084M _ 01 (Reapproved 2012)e1.pdf
ASTM F2097-10.pdf
ASTM F2113 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM F2125-09.pdf
ASTM F2128-09.pdf
ASTM F2137 _ 11.pdf
ASTM F2137-09.pdf
ASTM F2144-09.pdf
ASTM F2145-2009_Standard_Specification_for_Polyamide_11_(PA_11)_and_Polyamide_12_(PA12)_Mechanical_Fittings_for_Use_on_Outside_Diameter_Controlled_Polyamide_11_and_Polyamide_12_Pipe_and_Tubing1.pdf
ASTM F2169-12.pdf
ASTM F218 _ 12.pdf
ASTM F2201 _ 10.pdf
ASTM F2203 _ 02 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F2204-09.pdf
ASTM F2212-08.pdf
ASTM F2214-08.pdf
ASTM F2215-08.pdf
ASTM F2216-12.pdf
ASTM F2218-08.pdf
ASTM F2220-02(2009).pdf
ASTM F2224-09.pdf
ASTM F2230-08.pdf
ASTM F2233-03(2009).pdf
ASTM F2234-08.pdf
ASTM F2236-2009.pdf
ASTM F2238-09.pdf
ASTM F2240-08.pdf
ASTM F2241-08.pdf
ASTM F2242-08.pdf
ASTM F2244-08.pdf
ASTM F2245-12d.pdf
ASTM F2245-2009.pdf
ASTM F2249-03(2009).pdf
ASTM F2250-08.pdf
ASTM F2251-08.pdf
ASTM F2252-08.pdf
ASTM F2259-08.pdf
ASTM F2260-08.pdf
ASTM F2262-09.pdf
ASTM F2269 _ 11.pdf
ASTM F2272-08.pdf
ASTM F2275-08.pdf
ASTM F2280-2008.pdf
ASTM F2282-03(2009).pdf
ASTM F2291 _ 11.pdf
ASTM F2291-09a.pdf
ASTM F2292-08.pdf
ASTM F2293-08.pdf
ASTM F2298-03(2009)e1.pdf
ASTM F2302-08.pdf
ASTM F2303-03(2009).pdf
ASTM F2311-08.pdf
ASTM F2313-08.pdf
ASTM F2316-08.pdf
ASTM F2317_F2317M-05(2009).pdf
ASTM F2318.pdf
ASTM F2319.pdf
ASTM F2324-03(2009).pdf
ASTM F2326-04(2009).pdf
ASTM F2327-08.pdf
ASTM F2329 _ 11.pdf
ASTM F2329-13.pdf
ASTM F2332 – 06.pdf
ASTM F2334-09.pdf
ASTM F2352-09.pdf
ASTM F2370(2010).pdf
ASTM F2371(2010).pdf
ASTM F2374 _ 10.pdf
ASTM F2375-2009 Standard_Practice_for_Design,_Manufacture,_Installation_and_Testing_of_Climbing_Nets_and_NettingMesh_used_in_Amusement_Rides,_Devices,_Play_Areas_and_Attractions(EN).pdf
ASTM F2376 _ 08.pdf
ASTM F2388-09.pdf
ASTM F2409-10.pdf
ASTM F2415-09.pdf
ASTM F2425-05a(2009).pdf
ASTM F2437-12.pdf
ASTM F2447-05(2009).pdf
ASTM F2448-04(2009).pdf
ASTM F2449-09.pdf
ASTM F2457-05(2009).pdf
ASTM F2460 _ 11.pdf
ASTM F2482-08.pdf
ASTM F2483-12.pdf
ASTM F2488-05.pdf
ASTM F2505-07.pdf
ASTM F2521-09.pdf
ASTM F2580-09.pdf
ASTM F2600-2009.pdf
ASTM F2611-11.pdf
ASTM F2613-13.pdf
ASTM F2614-09.pdf
ASTM F2617-2008.pdf
ASTM F2640-09.pdf
ASTM F2677-08a.pdf
ASTM F2678 – 10.pdf
ASTM F2698-08.pdf
ASTM F2699-08.pdf
ASTM F2711-08(2012).pdf
ASTM F2717-08.pdf
ASTM F2733-09.pdf
ASTM F2749-09.pdf
ASTM F2757-09.pdf
ASTM F2759-2009.pdf
ASTM F2772-09.pdf
ASTM F2773-11.pdf
ASTM F2780-09.pdf
ASTM F2787-09.pdf
ASTM F2788-09.pdf
ASTM F2792-09.pdf
ASTM F2814-09.pdf
ASTM F2820 _ 12.pdf
ASTM F2824-10e1.pdf
ASTM F2831 _ 12.pdf
ASTM F2842-11.pdf
ASTM F2843-10a.pdf
ASTM F2844-11.pdf
ASTM F2845-11.pdf
ASTM F2865 _ 11.pdf
ASTM F2865 _ 13.pdf
ASTM F2947-12.pdf
ASTM F316-03(2011).pdf
ASTM F34-13.pdf
ASTM F381-09.pdf
ASTM F381-11.pdf
ASTM F406-10 .pdf
ASTM F406-12a.pdf
ASTM F409-12.pdf
ASTM F410 _ 08.pdf
ASTM F412-13.pdf
ASTM F432-10.pdf
ASTM F436-11.pdf
ASTM F446-85(2009).pdf
ASTM F450-09.pdf
ASTM F459 _ 13.pdf
ASTM F477-10.pdf
ASTM F478-09.pdf
ASTM F487 _ 13.pdf
ASTM F496-08.pdf
ASTM F512-12.pdf
ASTM F543 _ 07e1.pdf
ASTM F568M-2007.pdf
ASTM F602-09.pdf
ASTM F606 _ 11a.pdf
ASTM F606-09.pdf
ASTM F606M-12.pdf
ASTM F608-11.pdf
ASTM F610-F610-10.pdf
ASTM F624-09.pdf
ASTM F639-09.pdf
ASTM F641-09.pdf
ASTM F645-13.pdf
ASTM F648 _ 10a.pdf
ASTM F665-09.pdf
ASTM F681-82(2008) Standard Practice for Use of Branch Connections.pdf
ASTM F682 _ 82a (Reapproved 2008).pdf
ASTM F703 _ 07.pdf
ASTM F708-92(2008) Standard Practice for Design and Installation of Rigid Pipe Hangers.pdf
ASTM F715 _ 07 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F716-09.pdf
ASTM F721-81(2008) Standard Specification for Gage Piping Assemblies.pdf
ASTM F738M – 02 (Reapproved 2008).pdf
ASTM F75 _ 12.pdf
ASTM F770 _ 11.pdf
ASTM F833-09.pdf
ASTM F833-10 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers.pdf
ASTM F833-11.pdf
ASTM F856-1997(R2008).pdf
ASTM F859-09.pdf
ASTM F875-09.pdf
ASTM F876-09.pdf
ASTM F88-F88M-09.pdf
ASTM F887-12e1.pdf
ASTM F891-09.pdf
ASTM F893 _ 10.pdf
ASTM F894-06.pdf
ASTM F895 _ 11.pdf
ASTM F901 _ 01 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F912-11.pdf
ASTM F912M-11.pdf
ASTM F918-09.pdf
ASTM F935-00(2009).pdf
ASTM F940-99(2009).pdf
ASTM F941-99(2009).pdf
ASTM F963-2008.pdf
ASTM F967-03(2011).pdf
ASTM F969-11.pdf
ASTM F977-09 Standard Consumer Safety Specification for Infant Walkers.pdf
ASTM F983-86(2009).pdf
ASTM F985 _ 00 (Reapproved 2012).pdf
ASTM F995-09.pdf
ASTM F997(2010).pdf
ASTM G 109-2007.pdf
ASTM G 113-06.pdf
ASTM G 113-2009.pdf
ASTM G 119-2009 (2).pdf
ASTM G 119-2009.pdf
ASTM G 12-07.pdf
ASTM G 130-2006.pdf
ASTM G 136-03(2009).pdf
ASTM G 138-2006.pdf
ASTM G 144-06.pdf
ASTM G 146 _ 01 (Reapproved 2007).pdf
ASTM G 147-2009.pdf
ASTM G 15-06.pdf
ASTM G 151-2009.pdf
ASTM G 152-06.pdf
ASTM G 154-06.pdf
ASTM G 156-2009.pdf
ASTM G 161-06.pdf
ASTM G 17-07.pdf
ASTM G 178-2009.pdf
ASTM G 18-07.pdf
ASTM G 182-06.pdf
ASTM G 184-06.pdf
ASTM G 185-06.pdf
ASTM G 190-06.pdf
ASTM G 193-2009.pdf
ASTM G 199-2009.pdf
ASTM G 200-2009.pdf
ASTM G 202-2009 (2).pdf
ASTM G 202-2009.pdf
ASTM G 2G 2M _ 06.pdf
ASTM G 2_G 2M _ 06.pdf
ASTM G 32-2009 (2).pdf
ASTM G 32-2009.pdf
ASTM G 34-01(R2007).pdf
ASTM G 4 _ 01 (Reapproved 2008).pdf
ASTM G 40-2009.pdf
ASTM G 55-07.pdf
ASTM G 57-06.pdf
ASTM G 6-07.pdf
ASTM G 60-01(R2007).pdf
ASTM G 62-07.pdf
ASTM G 70-07.pdf
ASTM G 80-07.pdf
ASTM G 85-2009.pdf
ASTM G1 _ 03 (Reapproved 2011).pdf
ASTM G100 _ 89 (Reapproved 2010)_1.pdf
ASTM G115-10.pdf
ASTM G130-12.pdf
ASTM G139-05(2011).pdf
ASTM G15-2007.pdf
ASTM G164-99(2009).pdf
ASTM G188 _ 05 (Reapproved 2011).pdf
ASTM G192 _ 08.pdf
ASTM G194 _ 08.pdf
ASTM G196 – 08.pdf
ASTM G197 – 08 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G24-13.pdf
ASTM G40-13.pdf
ASTM G41-90(R2006).pdf
ASTM G42 _ 11.pdf
ASTM G48-11.pdf
ASTM G5 _ 94 (Reapproved 2011)_1.pdf
ASTM G5-13.pdf
ASTM G51 _ 95 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G57 _ 06 (Reapproved 2012).pdf
ASTM G67-13.pdf
ASTM G7-G7M-13.pdf
ASTM G9-07.pdf
ASTM G90 _ 10.pdf
ASTM G95 – 2007.pdf
ASTM SI 10-2010 IEEE.pdf