نرم افزار خواندن فایهای با فرمت

pdf

adobe reader