افتالوژی

دانلود ایبوک دسته پزشکی و مراقبت

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Medicine:ophthailogy

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

   ۱      A.J. Augustin      German Edition    Augenheilkunde [3., komplett überarb. u. erw. Aufl. ed.]    ۳۵۴۰۳۰۴۵۴۱, ۹۷۸۳۵۴۰۳۰۴۵۴۸      Springer      ۲۰۰۷      ۱۵۸۰      English      ۵۴ Mb      pdf                                                


            ۲      Arthur S. M. Lim, Ian J. Constable, Arthur Lim Siew Ming      Colour atlas of ophtalmology [3rd ed.]    ۹۷۸۹۸۱۰۲۲۲۸۶۴, ۹۸۱۰۲۲۲۸۶۶      World Scientific Pub Co Inc      ۱۹۹۶      ۱۶۶      English      ۲ Mb      djvu                                                


            ۳      Franz Grehn, Robert Stamper      Essentials in Ophthalmology) (v. 2    Glaucoma    ۹۷۸۳۵۴۰۲۶۲۲۰۶, ۹۷۸۳۵۴۰۳۴۷۷۳۶, ۳۵۴۰۲۶۲۲۰۲      Springer      ۲۰۰۷      ۱۹۵      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۴            HANDBOOK OF GLAUCOMA    ۰-۲۰۳-۲۱۵۶۱-۳, ۰-۲۰۳-۲۹۲۸۷-۱            ۲۴۵      English      ۱۰ Mb      pdf                                                


            ۵      Kazuo Tsubota, Brian S. Boxer Wachler, Dimitri T. Azar, Douglas Koch      Refractive Surgery    Hyperopia and Presbyopia [1 ed.]    ۰۸۲۴۷۴۱۰۷۲, ۹۷۸۰۸۲۴۷۴۱۰۷۵, ۹۷۸۰۸۲۴۷۵۵۲۳۲      Informa Healthcare      ۲۰۰۳      ۳۳۹      English      ۲۰ Mb      pdf                                                


            ۶      Zia Chaudhari, Murugesan, M.D. Vanathi, P. Namperumalsamy      Postgraduate Ophthalmology [1 ed.]    ۹۳۵۰۲۵۲۷۰۸, ۹۷۸۹۳۵۰۲۵۲۷۰۳      Jaypee Brothers Medical Pub      ۲۰۱۱      ۹۷۳      English      ۱۰۳ Mb      pdf                                                


            ۷      William B. Trattler, Peter K. Kaiser MD, Neil J. Friedman MD      Review of ophthalmology [2 ed.]    ۱۴۳۷۷۲۷۰۳۴, ۹۷۸۱۴۳۷۷۲۷۰۳۶      Saunders / Elsevier      ۲۰۱۲      ۴۰۰      English      ۱۹ Mb      pdf