پزشکی مولوکولی

دانلود ایبوک دسته پزشکی و مراقبت

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Medicine:molecular medicine

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

   ۱      William S.M. Wold, Ann E. Tollefson      Adenovirus Methods and Protocols 2nd Edition Vol 2: Ad Proteins and RNA, Lifecycle and Host Interactions, and Phyologenetics (Methods in Molecular Medicine) [2nd ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۹۰۱۷, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۲۷۷۹, ۱۵۸۸۲۹۹۰۱۵         ۲۰۰۷      ۳۶۲      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۲      Burkhard Ludewig (Editor), Matthias W. Hoffmann (Editor)      Adoptive Immunotherapy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)    ۱-۵۹۲۵۹-۸۶۲-۵, ۱-۵۸۸۲۹-۴۰۶-۴            ۵۱۷      English      ۱۱ Mb      pdf                                                


            ۳      Yvonne A. Barnett      Aging Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)            ۳۵۰      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۴      N. M. Hooper      Alzheimer’s Disease: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۵۸۵۳۹۵۰۷۴, ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۳۷۳, ۰۸۹۶۰۳۷۳۷۱         ۱۹۹۹      ۴۲۴      English      ۱۱۷ Mb      pdf                                                


            ۵      J. Clifford Murray      Angiogenesis Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۹۸۷, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۳۵, ۰۸۹۶۰۳۶۹۸۷         ۲۰۰۱      ۲۷۶      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۶      J. Clifford Murray      Angiogenesis Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۹۸۷, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۳۵, ۰۸۹۶۰۳۶۹۸۷         ۲۰۰۱      ۲۷۶      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۷      Donna H. Wang      Angiotensin Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۶۳۲, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۷۲, ۰۸۹۶۰۳۷۶۳۰         ۲۰۰۱      ۵۳۰      English      ۹ Mb      pdf                                                


            ۸      Shaker A. Mousa      Anticoagulants, Antiplatelets, and Thrombolytics (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۰۸۳۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۶۵۸۴, ۱۵۸۸۲۹۰۸۳۲         ۲۰۰۳      ۳۲۰      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۹      Erika J. Ernst and P. David Rogers      Antifungal Agents: Methods And Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۲۷۷۳, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۹۴۳۱, ۱۵۸۸۲۹۲۷۷۰, ۱۵۹۲۵۹۹۴۳۵      Humana Press      ۲۰۰۵      ۲۲۰      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۱۰      M. Ian Phillips (Editor)      Antisense Therapeutics 2nd edition (Methods in Molecular Medicine)    ۱-۵۸۸۲۹-۲۰۵-۳, ۱-۵۹۲۵۹-۸۵۴-۴            ۳۴۱      English      ۸ Mb      pdf                                                


            ۱۱      K. Fan Chung (Editor), Ian Adcock (Editor)      Asthma Mechanisms and Protocols (Methods in Molecular Medicine No 44) [1st ed.]    ۰۸۹۶۰۳۶۲۶X, 9781592590728, 9780896036260         ۲۰۰۰      ۳۴۶      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۱۲      K. Fan Chung (Editor), Ian Adcock (Editor)      Asthma Mechanisms and Protocols (Methods in Molecular Medicine No 44) [1st ed.]    ۰۸۹۶۰۳۶۲۶X, 9781592590728, 9780896036260         ۲۰۰۰      ۳۴۶      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۱۳      Angela F. Drew (Editor)      Atherosclerosis: Experimental Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۵۱۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۳۵, ۰۸۹۶۰۳۷۵۱۷         ۲۰۰۱      ۲۴۷      English      ۱۰۲۳ kb      pdf                                                


            ۱۴      Angela F. Drew (Editor)      Atherosclerosis: Experimental Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۵۱۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۳۵, ۰۸۹۶۰۳۷۵۱۷         ۲۰۰۱      ۲۴۷      English      ۱۰۲۳ kb      pdf                                                


            ۱۵      Andras Perl      Autoimmunity: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st Edition. ed.]    ۱۶۱۷۳۷۴۳۹۳, ۹۷۸۱۶۱۷۳۷۴۳۹۵      Humana Press      ۲۰۰۴      ۴۴۸      English      ۷ Mb      pdf                                                


            ۱۶      Meral Beksac      Bone Marrow and Stem Stell Transplantation (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۵۹۵۸, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۲۲۳۶, ۱۵۸۸۲۹۵۹۵۸         ۲۰۰۷      ۲۴۴      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۱۷      Miep H. Helfrich, Stuart H. Ralston      Bone Research Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۰۴۴۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۶۶۸, ۱۵۸۸۲۹۰۴۴۱         ۲۰۰۳      ۴۶۸      English      ۶ Mb      pdf                                                


            ۱۸      Susan A. Brooks (Editor), Adrian Harris (Editor)      Breast Cancer Research Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۱۹۱۲, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۹۶۹۱, ۱۵۸۸۲۹۱۹۱X         ۲۰۰۵      ۵۳۶      English      ۸ Mb      pdf                                                


            ۱۹      Qing Wang      Cardiovascular Disease Vol 1 Genetics – Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۵۷۲۹, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۱۵۹۸, ۱۵۸۸۲۹۵۷۲۹         ۲۰۰۶      ۲۶۴      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۲۰      Qing K., Ed. Wang      Cardiovascular Disease Vol 2 Molecular Medicine – Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۸۹۲۸, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۲۱۳۷, ۱۵۸۸۲۹۸۹۲۲         ۲۰۰۶      ۳۷۶      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۲۱      Michael N. Marsh      Celiac Disease: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۵۰۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۲۷, ۰۸۹۶۰۳۶۵۰۲         ۲۰۰۰      ۳۰۴      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۲۲      Michael N. Marsh      Celiac Disease: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۵۰۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۲۷, ۰۸۹۶۰۳۶۵۰۲         ۲۰۰۰      ۳۰۴      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۲۳      Rosalyn D. Blumenthal      Methods in Molecular Medicine    Chemosensitivity: In Vivo Models, Imaging, and Molecular Regulators: Volume 2 (Methods in Molecular Medicine)    ۱۵۹۲۵۹۸۸۹۷, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۸۸۹۲      Humana Press Inc.,U.S.      ۲۰۰۵      ۴۶۱      English      ۱۰ Mb      pdf                                                


            ۲۴      Rosalyn D. Blumenthal      Methods in Molecular Medicine    Chemosensitivity: Volume I: In Vitro Assays (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۱۵۸۸۲۹۳۴۵۹, ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۳۴۵۹      Humana Press      ۲۰۰۵      ۲۴۷      English      ۶ Mb      pdf                                                


            ۲۵      Steven M. Powell (Editor)      Colorectal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۶۷۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۴۱, ۰۸۹۶۰۳۷۶۷۳         ۲۰۰۱      ۲۹۴      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۲۶      Steven M. Powell (Editor)      Colorectal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۶۷۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۴۱, ۰۸۹۶۰۳۷۶۷۳         ۲۰۰۱      ۲۹۴      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۲۷      Mary Kearns-Jonker      Congenital Heart Disease: Molecular Diagnostics (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۳۷۵۶, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۰۸۸۱, ۱۵۸۸۲۹۳۷۵۰         ۲۰۰۶      ۲۸۸      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۲۸      Brian J. Nickoloff      Cystic Fibrosis: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۹۷۴, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۸۷۹, ۰۸۹۶۰۳۸۹۷۱         ۲۰۰۲      ۶۰۸      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۲۹      Robert Brown, Uta Boger-Brown      Cytotoxic Drug Resistance Mechanisms (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۰۳۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۶۸۷۴, ۰۸۹۶۰۳۶۰۳۰         ۱۹۹۹      ۲۳۸      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۳۰      Robert Brown, Uta Boger-Brown      Cytotoxic Drug Resistance Mechanisms (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۰۳۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۶۸۷۴, ۰۸۹۶۰۳۶۰۳۰         ۱۹۹۹      ۲۳۸      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۳۱      Sabire ?zcan      Diabetes Mellitus: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۱۴۸۶, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۷۷۴, ۱۵۸۸۲۹۱۴۸۰         ۲۰۰۳      ۲۰۸      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۳۲      John R. Stephenson, Alan Warnes      Diagnostic Virology Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۰۸۹۶۰۳۴۰۱۱, ۰۸۹۶۰۳۴۷۹۸      Humana Press      ۱۹۹۸      ۳۷۰      English      ۲۷ Mb      pdf                                                


            ۳۳      Douglas B. Lowrie (Editor), Robert G. Whalen (Editor)      DNA Vaccines – Methods And Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۵۸۰۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۶۸۸۱, ۰۸۹۶۰۳۵۸۰۸         ۲۰۰۰      ۵۲۹      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۳۴      Mark W. Saltzman      DNA Vaccines: Methods and Protocols 2nd ed (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۱۵۸۸۲۹۴۸۴۶, ۹۷۸۱۵۹۷۴۵۱۶۸۰, ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۴۸۴۵         ۲۰۰۶      ۴۰۰      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۳۵      John Q. Wang      Drugs of Abuse: Neurological Reviews and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۰۵۷۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۵۸۳, ۱۵۸۸۲۹۰۵۷۳         ۲۰۰۲      ۵۲۸      English      ۸ Mb      pdf                                                


            ۳۶      Jeffrey R. Morgan      Gene Therapy Protocols 2nd Edition (Methods in Molecular Medicine) [2 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۲۳۶, ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۶۹۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۱۱, ۰۸۹۶۰۳۷۲۳۱, ۰۸۹۶۰۳۸۶۹۶         ۲۰۰۲      ۵۲۰      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۳۷      Faguet      Hematologic Malignancies: Methods & Techniques (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۵۴۳۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۴۲, ۰۸۹۶۰۳۵۴۳۳      Humana Press      ۲۰۰۰      ۳۷۷      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۳۸      Faguet      Hematologic Malignancies: Methods & Techniques (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۵۴۳۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۴۲, ۰۸۹۶۰۳۵۴۳۳      Humana Press      ۲۰۰۰      ۳۳۷      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۳۹      Ronald L. Nagel      Hemoglobin Disorders: Molecular Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۶۲۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۷۳۶, ۰۸۹۶۰۳۹۶۲۵         ۲۰۰۳      ۳۲۰      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۴۰      Mark A. Herbert, Derek W. Hood, E. Richard Moxon      Hemophilus Influenzae Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۲۸۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۲۱۷, ۰۸۹۶۰۳۹۲۸۵      Humana Press      ۲۰۰۲      ۳۴۸      English      ۵ Mb      pdf                                                


            ۴۱      Nagy A. Habib (Editor)      Hepatocellular Carcinoma: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۸۵۴, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۹۷, ۰۸۹۶۰۳۷۸۵۱         ۲۰۰۰      ۳۲۰      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۴۲      Duncan F. Rogers and Louise E. Donnelly      Human Airway Inflammation: Sampling Techniques and Analytical Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۲۳۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۵۱۰, ۰۸۹۶۰۳۹۲۳۴         ۲۰۰۱      ۴۴۰      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۴۳      Jerome P. Fennell, Andrew H. Baker      Hypertension: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۳۲۳۷, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۸۵۰۲, ۱۵۸۸۲۹۳۲۳۸         ۲۰۰۴      ۵۲۰      English      ۹ Mb      pdf                                                


            ۴۴      Luke A. J. O’Neill (Editor), Andrew Bowie (Editor)      Interleukin Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۳۸۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۶۶, ۰۸۹۶۰۳۷۳۸X         ۲۰۰۱      ۴۶۰      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۴۵      Luke A. J. O’Neill (Editor), Andrew Bowie (Editor)      Interleukin Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۳۸۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۶۶, ۰۸۹۶۰۳۷۳۸X         ۲۰۰۱      ۴۶۰      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۴۶      Barbara Driscoll      Lung Cancer Vol 1: Molecular Pathology Methods and Reviews (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۸۵۸, ۰۸۹۶۰۳۹۸۵۴, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۲۳۱         ۲۰۰۲      ۶۱۶      English      ۹ Mb      pdf                                                


            ۴۷      Barbara Driscoll      Lung Cancer Vol 2: Diagnostic and Therapeutic Methods and Reviews (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۲۰۹, ۰۸۹۶۰۳۹۲۰X, 9781592593248         ۲۰۰۲      ۸۴۰      English      ۱۱ Mb      pdf                                                


            ۴۸      Tim Illidge, Peter W. M. Johnson      Methods in Molecular Medicine    Lymphoma (Methods in Molecular Medicine) [Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2005 ed.]    ۱۶۱۷۳۷۳۹۵۸, ۹۷۸۱۶۱۷۳۷۳۹۵۴      Humana Press      ۲۰۱۰      ۳۵۹      English      ۵ Mb      pdf                                                


            ۴۹      Denise L. Doolan      Malaria Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۲۳۳, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۲۷۱۵, ۰۸۹۶۰۳۸۲۳۸         ۲۰۰۲      ۶۴۸      English      ۵ Mb      pdf                                                


            ۵۰      Brian J. Nickoloff      Melanoma Techniques & Protocols: Molecular Diagnosis, Treatment, and Monitoring (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۸۴۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۵۹, ۰۸۹۶۰۳۶۸۴۷      Humana Press      ۲۰۰۱      ۳۸۴      English      ۲ Mb      pdf                                                


                  ۵۱      Andrew J. Pollard and Martin C.J. Maiden      Meningococcal Disease: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۴۹۳, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۹۷, ۰۸۹۶۰۳۸۴۹۱         ۲۰۰۱      ۷۴۴      English      ۳ Mb      pdf                                                


            ۵۲      Andrew J. Pollard, Martin C.J. Maiden      Meningococcal Vaccines: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۰۱۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۸۰, ۰۸۹۶۰۳۸۰۱۷         ۲۰۰۱      ۴۱۶      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۵۳      Susan A. Brooks, Udo Schumacher      Metastasis Research Protocols Volume 1 : Analysis of Cells & Tissues (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۱۰۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۳۶۷, ۰۸۹۶۰۳۶۱۰۳         ۲۰۰۱      ۳۲۲      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۵۴      Christoph Schnoor (Foreword), Michael Schworer (Foreword), Jochen Decker (Editor), Udo Reischl (Edit      Molecular Diagnosis of Infectious Diseases 2nd Edition (Methods in Molecular Medicine) [2 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۲۲۱۶, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۶۷۹۹, ۱۵۸۸۲۹۲۲۱۵         ۲۰۰۳      ۴۸۰      English      ۶ Mb      pdf                                                


            ۵۵      Zhongjie Sun      Molecular Cardiology: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)      Humana Press         ۳۹۵      English      ۱۹ Mb      pdf                                                


            ۵۶      Katharine M. D. Bushby (Editor), Louise V. B. Anderson (Editor)      Muscular Dystrophy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۶۹۵۶, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۳۸۱, ۰۸۹۶۰۳۶۹۵۲         ۲۰۰۱      ۴۷۲      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۵۷      Mark A. Findeis      Nonviral Vectors for Gene Therapy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۱۲۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۳۹۸, ۰۸۹۶۰۳۷۱۲۶         ۲۰۰۱      ۴۱۶      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۵۸      Mark A. Findeis      Nonviral Vectors for Gene Therapy: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۱۲۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۳۹۸, ۰۸۹۶۰۳۷۱۲۶         ۲۰۰۱      ۴۱۶      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۵۹      John K. Buolamwini, Alex A. Adjei      Novel Anticancer Drug Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۶۳۶, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۸۰۴, ۰۸۹۶۰۳۹۶۳۳      Humana Press      ۲۰۰۳      ۳۷۲      English      ۸ Mb      pdf                                                


            ۶۰      Zhizhong Z. Pan      Opioid Research: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine)    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۰۵۹۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۷۹۸, ۱۵۸۸۲۹۰۵۹X            ۳۲۰      English      ۵ Mb      pdf                                                


            ۶۱      John M. S. Bartlett      Ovarian Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۰۸۹۶۰۳۵۸۳۲, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۱۱, ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۵۸۳۶         ۲۰۰۰      ۸۳۹      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۶۲      John M. S. Bartlett      Ovarian Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۰۸۹۶۰۳۵۸۳۲, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۱۱, ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۵۸۳۶         ۲۰۰۰      ۸۳۹      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۶۳      Gloria H. Su      Methods in Molecular Medicine    Pancreatic Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۱۵۸۸۲۹۱۰۷۳, ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۱۰۷۳      Humana Press      ۲۰۰۴      ۳۶۵      English      ۱۰ Mb      pdf                                                


            ۶۴      Maral Mouradian      Parkinson’s Disease: Methods & Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۶۱۸, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۲۸, ۰۸۹۶۰۳۷۶۱۴      Humana Press      ۲۰۰۱      ۳۳۱      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۶۵      Michael J. Soares, Joan S. Hunt      Placenta and Trophoblast Volume 2 Methods And Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۶۰۸۵, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۹۸۹۹, ۱۵۸۸۲۹۶۰۸۳         ۲۰۰۶      ۴۵۲      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۶۶      George C. Tsokos      Principles of Molecular Rheumatology (Current Molecular Medicine) [1 ed.]    ۰۸۹۶۰۳۷۷۳۸, ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۷۳۱, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۱۸۶         ۲۰۰۰      ۵۴۲      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۶۷      PJ Russell, P Jackson, EA Kingsley      Prostate Cancer Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۹۷۸۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۷۲۹, ۰۸۹۶۰۳۹۷۸۱         ۲۰۰۳      ۴۱۶      English      ۴ Mb      pdf                                                


            ۶۸      Jack H. Mydlo      Renal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۲۸۸, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۴۲, ۰۸۹۶۰۳۸۲۸۹      Humana Press      ۲۰۰۱      ۴۱۷      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۶۹      Jack H. Mydlo      Renal Cancer: Methods and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۲۸۸, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۱۴۴۲, ۰۸۹۶۰۳۸۲۸۹      Humana Press      ۲۰۰۱      ۴۱۷      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۷۰      Michael S. Goligorsky      Renal Disease: Techniques and Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۱۵۸۸۲۹۱۳۴۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۳۹۲۷, ۱۵۸۸۲۹۱۳۴۰         ۲۰۰۳      ۵۰۰      English      ۵ Mb      pdf                                                


            ۷۱      James Gray and Ulrich Desselberger      Rotaviruses: Methods & Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۳۶۶, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۷۸۰, ۰۸۹۶۰۳۷۳۶۳         ۲۰۰۰      ۲۶۲      English      ۱ Mb      pdf                                                


            ۷۲      Derek T. O’Hagan      Vaccine Adjuvants: Preparation Methods and Research Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1 ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۷۳۵۹, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۳۴, ۰۸۹۶۰۳۷۳۵۵         ۲۰۰۰      ۳۵۲      English      ۲ Mb      pdf                                                


            ۷۳      P. Elizabeth Rakoczy (Editor)      Vision Research Protocols (Methods in Molecular Medicine) [1st ed.]    ۹۷۸۰۸۹۶۰۳۸۳۷۰, ۹۷۸۱۵۹۲۵۹۰۸۵۸, ۰۸۹۶۰۳۸۳۷۸         ۲۰۰۱      ۳۲۰      English      ۵ Mb      pdf