گوش و حلق

دانلود ایبوک دسته پزشکی و مراقبت

لطفا به ادامه مطلب رفته و ایبوک مورد نظر خود را با لیست چک کرده و در صورتی که صحیح بود نام آنرا در قسمت خرید ایبوک وارد نمایید و چنانچه در لیست نبود در قسمت در خواست ایبوک ثبت نمایید در صورت دسترسی اطلاع داده میشود

Medicine:ent

لیست در ادامه مطلب موجود است به ادامه مطلب بروید

     ۱          Robin Youngs MD FRCS, Nicholas D. Stafford MB ChB FRCS          ENT In Focus, 1e      ۰۴۴۳۱۰۰۸۰۲, ۹۷۸۰۴۴۳۱۰۰۸۰۲          Churchill Livingstone          ۲۰۰۵          ۹۱          English          ۶۳ Mb          pdf                                                                                


                    ۲          Frank E. Lucente, Gady Har-El, Ari J. Goldsmith, Neil M. Sperling, Jon B. Turk          Essentials of Otolaryngology (Lucente)      Essentials of Otolaryngology [Fifth ed.]      ۰۷۸۱۷۴۷۰۷۴, ۹۷۸۰۷۸۱۷۴۷۰۷۳          Lippincott Williams & Wilkins          ۲۰۰۳          ۴۴۶          English          ۵۸ Mb          pdf