دانلود مقاله و ژورنال به ترتیب الفبا Z

ژورنال مورد نظر شما در لیست زیر موجود میباشد

کلیه مقالات ژورنالهای زیر موجود میباشد به ادامه مطلب بروید

 

Title
 
ISSN (Print)
 
ISSN (Electronic)

ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift f?¼r Angewandte Mathematik und Mechanik
 
۰۰۴۴-۲۲۶۷
 ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
 
۰۰۴۴-۲۲۶۷
 
۱۵۲۱-۴۰۰۱Zbornik Matice srpske za prirodne nauke
 
۰۳۵۲-۴۹۰۶
 Zbornik radova Vizantoloskog instituta
 
۰۵۸۴-۹۸۸۸
 ZDM
 
۱۸۶۳-۹۶۹۰
 
۱۸۶۳-۹۷۰۴Zebrafish
 
۱۵۴۵-۸۵۴۷
 
۱۵۵۷-۸۵۴۲Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften
 
۱۸۶۰-۱۸۰۴
 Zeitschrift f?¼r anorganische und allgemeine Chemie
 
۰۰۴۴-۲۳۱۳
 Zeitschrift f?¼r die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der ?¤lteren Kirche
 
۰۰۴۴-۲۶۱۵
 
۱۶۱۳-۰۰۹XZeitschrift für ?gyptische Sprache und Altertumskunde
 
۰۰۴۴-۲۱۶X
 Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen
 
۰۲۳۲-۲۰۶۴
 Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)
 
۰۰۴۴-۲۲۷۵
 
۱۴۲۰-۹۰۳۹Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie
 
۰۰۴۴-۲۳۱۳
 
۱۵۲۱-۳۷۴۹Zeitschrift für antikes Christentum
 
۰۹۴۹-۹۵۷۱
 
۱۶۱۲-۹۶۱XZeitschrift für ?rztliche Fortbildung und Qualit?t im Gesundheitswesen – German Journal for Quality in Health Care
 
۱۴۳۱-۷۶۲۱
 Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Arch?ologie
 
۰۰۸۴-۵۲۹۹
 
۱۶۱۳-۱۱۵۰Zeitschrift für Au?en- und Sicherheitspolitik
 
۱۸۶۶-۲۱۸۸
 
۱۸۶۶-۲۱۹۶Zeitschrift für Bev?lkerungswissenschaft
 
۰۳۴۰-۲۳۹۸
 
۱۸۶۶-۸۸۵۲Zeitschrift für Bildungsforschung
 
۲۱۹۰-۶۸۹۰
 
۲۱۹۰-۶۹۰۴Zeitschrift für Chemie
 
۰۰۴۴-۲۴۰۲
 Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
 
۰۰۴۴-۲۵۲۶
 
۱۶۱۳-۰۱۰۳Zeitschrift für die experimentelle Pathologie und Therapie
 
۰۳۷۲-۸۵۵۲
 
۱۴۳۳-۸۵۸۰Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie
 
۰۳۰۳-۴۱۹۴
 Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
 
۰۰۴۴-۲۵۸۵
 
۱۸۶۵-۹۷۴۸Zeitschrift für Energiewirtschaft
 
۰۳۴۳-۵۳۷۷
 
۱۸۶۶-۲۷۶۵Zeitschrift für Epileptologie
 
۱۶۱۷-۶۷۸۲
 
۱۶۱۰-۰۶۴۶Zeitschrift für Ern?hrungswissenschaft
 
۰۰۴۴-۲۶۴X
 
۱۴۳۶-۶۲۱۵Zeitschrift für Erziehungswissenschaft
 
۱۴۳۴-۶۶۳X
 
۱۸۶۲-۵۲۱۵Zeitschrift für Europ?isches Unternehmens- und Verbraucherrecht
 
۲۱۹۱-۳۴۱۲
 
۲۱۹۱-۳۴۲۰Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualit?t im Gesundheitswesen
 
۱۸۶۵-۹۲۱۷
 Zeitschrift für Geomorphologie Supplementary Issues
 
۱۸۶۴-۱۶۸۷
 Zeitschrift für Germanistik
 
۰۳۲۳-۷۹۸۲
 Zeitschrift für germanistische Linguistik
 
۰۳۰۱-۳۲۹۴
 
۱۶۱۳-۰۶۲۶Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie
 
۰۹۴۸-۶۷۰۴
 
۱۴۳۵-۱۲۶۹Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gef??chirurgie
 
۰۹۳۰-۹۲۲۵
 
۱۴۳۵-۱۲۷۷Zeitschrift für Historische Forschung
 
۰۳۴۰-۰۱۷۴
 
۱۸۶۵-۵۵۹۹Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik: zfhr
 
۱۶۱۷-۷۱۲۶
 
۱۶۱۳-۷۶۵۵Zeitschrift für Immunit?tsforschung: Immunobiology
 
۰۳۴۰-۹۰۴X
 Zeitschrift für Jagdwissenschaft
 
۰۰۴۴-۲۸۸۷
 
۱۴۳۹-۰۵۷۴Zeitschrift für Kardiologie
 
۰۳۰۰-۵۸۶۰
 
۱۴۳۵-۱۲۸۵Zeitschrift für Kristallographie
 
۰۰۴۴-۲۹۶۸
 Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials
 
۲۱۹۴-۴۹۴۶
 Zeitschrift für Kristallographie – New Crystal Structures
 
۱۴۳۳-۷۲۶۶
 Zeitschrift für Kristallographie Supplements
 
۰۹۳۰-۴۸۶X
 Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie
 
۰۳۷۳-۴۲۱۸
 
۱۴۳۸-۱۱۶۸Zeitschrift für Kunstgeschichte
 
۰۰۴۴-۲۹۹۲
 Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A
 
۱۴۳۱-۴۶۳۰
 
۱۴۳۸-۲۳۸۵Zeitschrift für Management
 
۱۸۶۱-۴۲۶۴
 
۱۸۶۵-۹۰۱۲Zeitschrift für Medizinische Physik
 
۰۹۳۹-۳۸۸۹
 Zeitschrift für Naturforschung A
 
۰۹۳۲-۰۷۸۴
 Zeitschrift für Naturforschung B
 
۰۹۳۲-۰۷۷۶
 Zeitschrift für ?ffentliches Recht
 
۰۹۴۸-۴۳۹۶
 
۱۶۱۳-۷۶۶۳Zeitschrift für Orthop?die
 
۰۰۴۴-۳۲۲۰
 
۱۴۳۸-۹۴۱XZeitschrift für Parlamentsfragen
 
۰۳۴۰-۱۷۵۸
 
۱۸۶۲-۲۵۳۴Zeitschrift für Personalpsychologie
 
۱۶۱۷-۶۳۹۱
 Zeitschrift für Pflanzenphysiologie
 
۰۰۴۴-۳۲۸X
 Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei
 
۰۹۳۹-۷۹۲۲
 
۱۴۳۱-۵۸۳۱Zeitschrift für Physik B Condensed Matter
 
۰۷۲۲-۳۲۷۷
 
۱۴۳۱-۵۸۴XZeitschrift für Physik B Condensed Matter and Quanta
 
۰۳۴۰-۲۲۴X
 
۱۴۳۴-۶۰۳۶Zeitschrift für Physik C Particles and Fields
 
۰۱۷۰-۹۷۳۹
 
۱۴۳۱-۵۸۵۸Zeitschrift für Physik D Atoms, Molecules and Clusters
 
۰۱۷۸-۷۶۸۳
 
۱۴۳۱-۵۸۶۶Zeitschrift für Physikalische Chemie
 
۰۹۴۲-۹۳۵۲
 Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung
 
۱۶۱۳-۸۳۹۲
 
۱۶۱۳-۹۲۶۷Zeitschrift für Politikberatung
 
۱۸۶۵-۴۷۸۹
 
۱۸۶۵-۴۷۹۷Zeitschrift für Psychiatrie Psychologie und Psychotherapie
 
۱۶۶۱-۴۷۴۷
 
۱۶۶۴-۲۹۲۹Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie
 
۱۶۱۹-۵۵۰۷
 
۱۸۶۲-۲۵۲۶Zeitschrift für Psychologie
 
۲۱۹۰-۸۳۷۰
 
۲۱۵۱-۲۶۰۴Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology
 
۰۰۴۴-۳۴۰۹
 Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte
 
۰۰۴۴-۳۴۴۱
 
۱۵۷۰-۰۷۳۹Zeitschrift für Rheumatologie
 
۰۳۴۰-۱۸۵۵
 
۱۴۳۵-۱۲۵۰Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)
 
۰۰۴۹-۸۶۶۱
 
۱۸۶۵-۹۰۶۳Zeitschrift für Slawistik
 
۰۰۴۴-۳۵۰۶
 Zeitschrift für Sprachwissenschaft
 
۰۷۲۱-۹۰۶۷
 
۱۶۱۳-۳۷۰۶Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft
 
۱۸۶۵-۲۶۴۶
 
۱۸۶۵-۲۶۵۴Zentralblatt für Bakteriologie
 
۰۹۳۴-۸۸۴۰
 Zentralblatt für Bakteriologie Mikrobiologie und Hygiene Series A Medical Microbiology Infectious Diseases Virology Parasitology
 
۰۱۷۶-۶۷۲۴
 Zentralblatt für Bakteriologie Mikrobiologie und Hygiene: I. Abt. Originale C: Allgemeine, angewandte und ?kologische Mikrobiologie
 
۰۷۲۱-۹۵۷۱
 Zentralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde Infektionskrankheiten und Hygiene Zweite Naturwissenschaftliche Abteilung Allgemeine Landwirtschaftliche und Technische Mikrobiologie
 
۰۰۴۴-۴۰۵۷
 Zentralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde Infektionskrankheiten und Hygiene Zweite Naturwissenschaftliche Abteilung Mikrobiologie der Landwirtschaft der Technologie und des Umweltschutzes
 
۰۳۲۳-۶۰۵۶
 Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. 1. Abt. Originale. A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten und Parasitologie
 
۰۱۷۴-۳۰۳۱
 Zentralblatt für Bakteriologie. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten und Parasitologie
 
?۰۱۷۲-۵۵۹۹
 Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin
 
۰۹۳۴-۸۸۵۹
 Zentralblatt für Mikrobiologie
 
۰۲۳۲-۴۳۹۳
 Zeolites
 
۰۱۴۴-۲۴۴۹
 Zograf
 
۰۳۵۰-۱۳۶۱
 Zoo Biology
 
۰۷۳۳-۳۱۸۸
 
۱۰۹۸-۲۳۶۱ZooKeys
 
۱۳۱۳-۲۹۸۹
 
۱۳۱۳-۲۹۷۰Zoologia (Curitiba)
 
۱۹۸۴-۴۶۷۰
 Zoologica Poloniae
 
۰۰۴۴-۵۱۰X
 
۲۰۸۳-۶۱۱۲Zoologica Scripta
 
۰۳۰۰-۳۲۵۶
 
۱۴۶۳-۶۴۰۹Zoological Journal of the Linnean Society
 
۰۰۲۴-۴۰۸۲
 
۱۰۹۶-۳۶۴۲Zoological Research
 
۰۲۵۴-۵۸۵۳
 ZOOLOGICAL SCIENCE
 
۰۲۸۹-۰۰۰۳
 Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology
 
۰۰۴۴-۵۲۳۱
 Zoology
 
۰۹۴۴-۲۰۰۶
 Zoology and Ecology
 
۲۱۶۵-۸۰۰۵
 
۲۱۶۵-۸۰۱۳Zoology in the Middle East
 
۰۹۳۹-۷۱۴۰
 Zoomorphology
 
۰۷۲۰-۲۱۳X
 
۱۴۳۲-۲۳۴XZoonoses and Public Health
 
۱۸۶۳-۱۹۵۹
 
۱۸۶۳-۲۳۷۸Zoosystema
 
۱۲۸۰-۹۵۵۱
 
۱۶۳۸-۹۳۸۷Zoosystematics and Evolution
 
۱۴۳۵-۱۹۳۵
 
۱۸۶۰-۰۷۴۳Zorg en Financiering
 
۱۵۶۹-۹۴۸X
 
۱۸۷۶-۵۱۲۲ZygonA®
 
۰۵۹۱-۲۳۸۵
 Zygon®
 
۰۵۹۱-۲۳۸۵
 
۱۴۶۷-۹۷۴۴Zygote
 
۰۹۶۷-۱۹۹۴
 
۱۴۶۹-۸۷۳۰